A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
Z-zau
zav-ZR

 

 

Z-zau

Z – atomsko število (atomic number; Ordnungszahl), pomeni število protonov in elektronov v jedru nevtralnega atoma.

zabubljenje (pupation; Verpuppung) je stopnja v metamorfozi žuželk, ki se pričenja z nastajanjem *imaginarnih diskov.

začetna peptidna sekvenca (leader sequence peptide; Leitsequenz-Peptid) je del proteinske molekule, ki obsega 16 do 20 aminokislin na njenem amino koncu in ki se usmerja v cisternski lumen *endoplazemskega retikuluma. Ta sekvenca ima vselej *hidrofobne aminokisline, ki jih obda dvoslojna lipidna membrana, kar omogoča, da se nastajajoči protein usmeri v poro endoplazemske membrane. Ko pride protein v cisternski lumen skozi poro, se začetni segment odcepi od proteina. Na ta način je omogočeno celici, da izloča peptide, ki jih prideluje.

začetna sekvenca (leader sequence; Leader-Sequenz) je delec mRNK na 5' koncu *startnega kodona, ki se ne prevaja. Lahko ima vlogo takozvanih regulacijskih signalov v *oslabitvenem območju ali z mesti, povezanimi s pripenjanjem na kromosome.

začetni faktorji (initiation factors; Initiationsfaktoren) so proteini, ki so potrebni za začetek sinteze proteinov. Protein IF3 je potreben za vezavo 30S delca na mRNK. Protein IF1 se veže na f-met-tRNK in pomaga pri vezavi na 30S mRNK iniciacijski kompleks. Protein IF2 je prav tako potreben za začetek sinteze, ne vedo pa, kakšna je njegova funkcija.

začetnik (initiator; Initiator) je molekula, ki sproži *replikacijo, čim se poveže z *replikomom. (Jacob in sod., 1964; Margolin in Bauerle, 1966).

zakoni termodinamike (laws of thermodynamics; Hauptsätze der Thermodynamik); na kratko: prvi zakon; energija se lahko spremeni, ne more pa se ustvariti ali uničiti; drugi: pri spreminjanju energije iz ene oblike v drugo, se za delo lahko uporabi samo del energije, ostala pa se pojavi kot toplotna energija; tretji: pri absolutni ničli so vse molekule v mirujočem stanju, njihova *entropija je enaka ničli.

zamenjava baznih parov (base-pair substitution; Austausch von Basenpaaren) je vrsta poškodbe DNK molekule, zaradi katere utegne nastati *mutacija. V tem pogledu razlikujemo dva tipa: tranzicije (prehajanje) in transverzije (preobrati). V primeru tranzicije je zamenjana purinska baza z drugo purinsko, odnosno pirimidinska z drugo pirimidinsko, tako da je vezava purin-pirimidin ohranjena. V primeru transverzije pa purinsko zamenja pirimidinska in obratno, zato se vezava purin-pirimidin preobrne.

zamenjava enojnega traku (single-strand exchange; Einzelstrang-Austausch) pomeni paritev enega traku dvojne vijačnice DNK s komplementarnim trakom iz druge DNK molekule, pri čemer se premesti homologni trak v drugo vijačnico.

zametna celica (germ cell; Keimzelle) je spolna celica, v genetiki *gameta, ki je jajčece (ovum) ali spermij. Zametne celice nasprotnega spola se združijo ob *oploditvi v eno celico ali *zigoto. (Engler in Prantl, 1897).

zametni mešiček ali vezikel (germinal vesicle; Keimbläschen) je diploidni nukleus primarne oocite v času *vitelogeneze. Delitev nukleusa zastane v postsinaptičnem stadiju *profaze *mejoze. (Purkinje, 1825).

zanke lasnic (hairpin loops; Haarnadelschleifen) so področja dvojnih vijačnic DNK ali RNK, ki nastanejo s parjenjem komplementarnih baz med sosednjimi zrcalno invertiranimi sekvencami na isti verigi. Na primer:
Linearna sekvenca 5' - CGGTAATTACCG - 3' lahko napravi zanko:
5' - CGGTAA
3' - GCCATT
Glej obrnjena DNK, DNK lasnice.

zaostajanje (lagging; Verzögerung) pomeni v genetiki prepočasno pomikanje kromosoma v anafazi mitoze iz ekvatorialne ravnine proti polu, kar ima za posledico njegovo izginotje iz celice-hčere.

zapljunek (maggot; Made) je ličinka, podobe črvička, ki jo zaležejo nekatere muhe (na pr. mesarska muha) in nima niti okončin niti oči.

zapoznela alergija (delayed hypersensitivity; verzögerte Überempfindlichkeit) je *celično vezana imunost, ki se odraža v vnetju kože po 24 do 48 urah izpostavitve antigenu.

zaprt bralni okvir (closed reading frame; geschlossenes Leseraster) je segment mRNK, ki ima en ali več *terminacijskih kodonov, kar preprečuje njegovo *translacijo v protein.

zasnova (anlage; Anlage) je embrionalni primordij, iz katerega se razvije določen del organizma.

zaščita pred DNK-azo (DNA-ase protection; Sutz vor DNA-ase) je metoda za ugotavljanje velikosti DNK regije, ki je v interakciji s proteinom (recimo dolžina, ki jo zaseda RNK polimeraza v času transkripcije). Potem ko se protein veže na DNK, dodamo *endonukleazo, ki razgradi v mono- in dinukleotide vso preostalo DNK, to je tisto, ki ni v interakciji z RNK polimerazo.

zaščita proti dimetil sulfatu (dimethyl sulfate protection; Schutz vor Dimethylsulfat) je metoda za ugotavljanje specifičnih točk stika med proteinom in DNK, ki temelji na načelu, da adenini in gvanini znotraj regije, ki je zaščitena z endonukleazo, ne morejo biti metilirani, četudi so izpostavljeni dimetil sulfatu.

zaustavitev metafaze (metaphase arrest; Metaphase-Arretierung) pomeni akumuliranje metafaznih figur v populaciji celic, če jih zaustavimo med delitvijo s *kolhicinom, *kolcemidom ali katerim drugim strupom za razgradnjo delitvenega vretena.