A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
O-odv
Oen-okt
oku-oog
ool-ori
orn-osn
ost-Oxf

 

 

O-odv

O antigeni (O antigenes; O-Antigene) so *polisaharidni antigeni *celične stene po Gramu negativnih enterobakterij; kot sta na primer Escherichia in Salmonella za razliko od polisaharidnih K-antigenov bakterijskih kapsul ali proteinskih H antigenov bakterijskih bičkov.

obelin (obelin; Obelin) je s pomočjo kalcija aktiviran fotoprotein v fotociti organizma Obelia geniculata.

obilje (abundance; Abundanz), glej abundanca.

obilje genov (gene redundancy; Redundanz von Genen) pomeni večje število kopij nekega gena na kromosomu. *Nukleolus organizator pri Drosophili melanogaster ima na primer na stotine kopij *cistronov, ki kodirajo 18S in 28S molekule rRNK.

obilni cistroni (redundant cistrons; redundante Cistrons) se imenujejo cistroni, ki se pogosteje pojavljajo na kromosomu. Primer so cistroni za *nukleolus organizatorje, ki kodirajo ribosomalne RNK molekule.

objektni mikrometer (stage micrometer; Objektmikrometer) je objektno stekelce, na katerem so vrisane vzporedne črtice, običajno v razmaku 10 mikronov. Uporablja se za standardizacijo okularnega mikrometra ali pri povečavah mikro-fotografij.

obligatni parazit (obligate parasite; obligatorischer Parasit), tudi "obvezni parazit", je organizem, ki ne more živeti brez svojega gostitelja.

oblika grebena (comb shape; Kammform) je šolski primer nealelne interakcije parov genov Rr in Pp pri kokoših; rrpp je listnat greben; rrP- je grahast; R-pp je roža; R-P- je orehast, pri čemer "-" pomeni katerikoli drugi alel (dominanten ali recesiven). Na tej podlagi računajo pri poučevanju genetike razmerja fenotipov in genotipov iz križanja RRpp x rrPP v F2 generaciji.

oblikovanje (imprinting; Prägung) je pojem iz etologije in pomeni vsiljenje trajnega vzorca obnašanja mladi živali v času njenega razvoja, da reagira na določeno vrsto stimulacije.

obogatitev s filtriranjem (filtration enrichment; Anreichung durch Filtration) je metoda, s katero v genetiki gliv izolirajo *mutante glede njihove potrebe po hrani. Spore, ki so bile podvržene mutiranju, nasadijo na minimalni medij. Normalne spore vzkalijo in poženejo močan micelij. Take kolonije odfiltrirajo, ostale spore, ki so sicer vzkalile, a imajo šibak micelij, gojijo naprej na obogatenem substratu, na katerem napravijo dovolj micelija, da ga lahko uporabijo za razmnožitev in nadaljne študije.

obratna selekcija (reverse selection; umgekehrte Selektion) je selekcija v obratno smer, kot je bila opravljana dotlej; običajno v eksperimentalne namene.

obrnjena DNK (foldback DNA; rückgefaltete DNA) so odseki enojne DNK, ki so renaturirani s pomočjo *reasociacije znotraj enega traku med *invertiranimi ponovitvami sekvenc; zanjo uporabljajo vzdevek *DNK lasnice.

obveščevalna RNK, glej informacijska RNK.

Oc je okrajšava za *ochre supresor. Če je na primer neka mutacija 18 v his genu na supresor senzitivnega Oc tipa, tedaj to zapišemo: his18(Oc).

ocellus je eno od enostavnih oči poleg *sestavljenega očesa pri žuželkah ali očesna pega pri nekaterih mehkužcih.

ochre kodon (ochre codon; Ochre-Codon) se imenuje trojček (triplet) UAA mRNK nukleotidov, ki ga praviloma ne razpozna nobena tRNK molekula in je eden od treh stop kodonov, ki signalizira konec *translacije. UAA je kodon, ki najbolj pogosto določa konec verige pri E.coli.

ochre mutacija (ochre mutation; Ochre Mutation) je ena od mutacij, ki povzročajo nenormalno kratke polipeptidne verige zaradi zamenjave baz, ki spremenijo kodon za neko aminokislino v UAA kodon, ki signalizira konec verige. (Brenner in sod., 1965).

ochre supresor (ochre suppressor; Ochre-Suppressor) je ime gena, ki povzroči mutacijo v tRNK *antikodonu in ki ga spremeni tako, da namesto določene aminokisline vstavi drugo in s tem preskoči stop kodon.

odpornost na sevanje (radioresistance; Strahlenresistenz); Primer so bakterije, odporne na ultravijolično sevanje, ker izrežejo pod vplivom te svetlobe nastale dimere timina.

odpornost na težke kovine (heavy metal resistance; Resistenz gegen schwere Metalle); evkarionti kažejo določeno odpornost na težke kovine (živo srebro, kadmij, svinec, cink, telur), pri čemer jim pomaga posebna vrsta proteinov, ki jim pravijo *metalotioneini.

odprt bralni okvir (open reading frame; offenes Leseraster) je del v molekuli DNK, kjer zaporedni nukleotidni trojčki v *kodonih določajo aminokisline in niso prekinjani s stop kodoni.

odprti program (open program; offenes Programm) pomeni, da določena tkiva lahko prevzamejo in vskladiščijo določene informacije ali navodila, dobljena z razvojem ali aktivnostmi organizma.

od RNK odvisna DNK polimeraza ( RNA-dependent DNA polymerase; RNA-abhängige DNA-Poly-merase) je encim, ki sintetizira enojni trak DNK iz dezoksiribonukleozid trifosfatov, pri čemer uporablja kot matrico RNK molekule. Taki encimi so v onkogenih RNK virusih, imenujejo jih reverzne transkriptaze in jih uporabljajo v raziskovalne namene pri izdelovanju komplementarne DNK (cDNK) iz očiščene RNK. Delovanje teh polimeraz je v nasprotju s *centralno dogmo, kajti smer informacij med DNK in RNK je obratna. Glej reverzna transkripcija; cDNK.

odvisnost (dependence; Abhängigkeit) v statistiki pomeni, da sta dva dogodka A in B statistično odvisna, če se B v prisotnosti A pojavlja z drugačno verjetnostjo kot v odsotnosti A in obratno. Dve lastnosti x in y sta odvisni, če razdelitev y vrednosti pri določenem x ni pri vseh x enaka (*korelacija, kontingenca). Primer: prašiči, ki so dolgi 98 cm, imajo v sredini hrbta tanjšo slanino kot prašiči enake teže iz iste *populacije, ki pa so dolgi samo 95 cm. Razporeditev debeline hrbtne slanine je pri različnih dolžinah različna: lastnosti sta torej medsebojno odvisni. Statistična odvisnost pa ne pomeni, da mora sprememba x nujno povzročiti tudi spremembo y.

odvitje kromomer (uncoiling of chromomeres; Entwinden der Chromomeren) je pojav, ki ga opažamo pri nastajanju zank na *ščetinastih kromosomih. To je znamenje, da so kromomere področje, kjer so DNK molekule tesno zvite in se odvijejo samo pri pripravi na transkripcijo.