A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
A-ADC
ade-aga
agl-akr
aks-alb
ald-alo
alt-ami
amn-ane
ang-anto
antr-arr
Art-avk
Avo-Azo

 

 

A-ADC

A uporabljajo včasih kot okrajšavo za haploidno garnituro kromosomov; tudi okrajšava za adenin ali adenozin; za amper itd.

A,B antigena (A,B antigens; Antigene A und B) sta *mukopolisaharida, ki določata *AB0 krvne skupine. Nahajata se na površini *eritrocitov ter se razlikujeta samo v sladkorju, ki je vezan na monosaharidno enoto ogljikovodične verige. Ta majhna kemična razlika povzroča, da sta makromolekuli različni v pogledu antigenske aktivnosti. *Glikoproteini imajo enake antigenske lastnosti kot antigena A in B; izolirali so jih iz bakterij in rastlin. Protitelesa A in B sistema ima vsak človek od starosti 6 mesecev dalje. Glej IA in IB gena, I0 alel.

ABM-papir (ABM paper; ABM-Papier) je okrajšava za aminobenciloksi-metil-celulozni papir. Kemično aktiviran kovalentno reagira z enojnim trakom *nukleinske kisline.

aberacije (aberrations; Aberrationen) slovensko odkloni. Glej kromosomske aberacije.

A in B peptidi (A and B peptides; Peptid A und B).Glej proinzulin.

ABC eksonukleaza (ABC-exonuclease; ABC-Exonuklease) je DNK reparaturni encim, ki odstranjuje prilepljeno DNK s hidrolizo diesterskih vezi na obeh straneh spremenjenega nukleotida. (Seeberg in Steinum, 1982).

AB0 krvne skupine (AB0 blood group; AB0-Blutgruppensystem) so aleli na 9. kromosomu pri človeku, ki določajo *antigene določenih rdečih krvničk ali eritrocitov.

abortivna transdukcija (abortive transduction; abortive Transduktion) je izraz za neuspelo pretvorbo *eksogenota pri vnosu (integraciji) v kromosom gostitelja. Eksogenot ostane v celici *klona kot delček, ki se ne podvaja (replicira). Glej transdukcija.

abortus (abortus; Fehlgeburt) pomeni prezgodnje rojstvo mrtvega fetusa, povzročeno spontano ali z zunanjo intervencijo.

abrin (abrin; Abrin) je toksični lektin iz semen Abrus precatorius, ki pa ne aglutinira eritrocitov.

abscisa (abscissa; Abszisse) je vodoravna os v koordinatnem sistemu. Glej normalna distribucija.

absolutni delež živih celic (absolute plating efficiency; absoluter Anteil an lebensfähigen Zellen) pomeni odstotek individualnih celic, ki zrastejo v kolonije v kulturi po *inokulaciji.

absorpcija (absorbance, tudi absorbency; Absorption) je merilo za zmanjšanje ali izgubo intenzivnosti *radiacije pri prehodu skozi absorbirajoči medij. V spektrofotometriji jo definirajo z razmerjem log(I0/I), kjer pomeni I0 intenzivnost sevanja pri vstopu v medij in I intenzivnost po prehodu skozi medij.

abundanca (abundance; Abundanz), slovensko obilje, pomeni v molekularni biologiji povprečno število molekul specifične *mRNK v določeni celici, čemur pravijo tudi reprezentanca. Abundanca A=NRf/M, kjer pomeni N *Avogadrovo število, (imenovano tudi Loschmidtovo število), R vsebnost RNK v gramih v celici, f delež specifične RNK od celotne RNK, M pa molekularno maso specifične RNK v daltonih.

Ac/Ds sistem (Ac, Ds system; Ac/Ds-System) je okrajšava za aktivator-disociacijski sistem.

A celice (A cells; A-Zellen), tudi a-celice, so celice trebušne slinavke, Langerhansovih otočkov. Predstavljajo 20% populacije celic, njihove opalne granule pa vsebujejo glukagon.

acentričen (acentric; azentrisch) pomeni za *kromatido ali *kromosom, da nima *centromere.

acentrični kromosomski delci (acentric chromosome fragments; azentrische Chromosomen -fragmente), glej kromosomski most.

acentrični delec (fragment) (acentric fragment; acentrisches Fragment), glej mesta kromosomskih prelomov, izokromatidni prelom.

Acer (maple; Ahorn), glej javor.

Acetabularia je rod velikih, enoceličnih zelenih alg, ki zrastejo do 5 cm v dolžino in imajo eno samo jedro. S presaditvenimi poizkusi med vrstami (speciesi) tega rodu (genusa) so prišli do informacij o vplivu celičnega jedra na citoplazemsko diferenciacijo.

Acetobacter je rod *aerobnih bakterij, ki dobivajo energijo iz oksidacije alkohola v ocetno kislino.

acetilholin (acetylcholine; Acetylcholin) je acetil-ester holina, ki igra pomembno vlogo pri prenašanju živčnih dražljajev preko sinaps in iz živčnih končičev v mišičevje.

acetiliranje (acetylation; Acetylierung) pomeni dodajanje (kemično ali encimsko) acetilne skupine; glej post-translacijske modifikacije.

acetil-koencim A (acetyl-coenzyme A; aktivierte Essigsäure), glej ciklus citronske kisline, koencim A.

acetil serin (acetyl serine; Acetylserin), glej N-acetil serin.

aceto-karmin (aceto-carmine; Acetokarmin) je barvilo, ki se uporablja pri barvanju iztisnjenih ali "squash" kromosomov. Je raztopina 5% karmina v 45% ocetne kisline. V zadnjem času je to barvilo izpodrinil *aceto-orcein.

aceto-orcein (aceto-orcein; Aceto-Orcein) je barvilo, ki sestoji iz 1% orceina, raztopljenega v 45% ocetni kislini. Uporablja se pri iztisnjenih preparatih *kromosomov.

ACTH je okrajšava za *adrenokortikotropni hormon.

Actinomycetales je razred bakterij aktinomicet, Gram-pozitivnih, ki tvorijo spore; nahajajo se v tleh, kompostu itd. Mnoge aktinomicete proizvajajo hlapne kisline, ki dajejo zemlji specifičen vonj. Razgradijo celulozo, hitin in keratin. Pomemben je rod Streptomyces zaradi proizvodnje *antibiotikov in zaradi gostiteljsko-vektorskega sistema pri kloniranju. Glej kloramfenikol.

adaptacija (adaptation; Anpassung) je proces prilagoditve organizma nekemu okolju z namenom, da bi v tem okolju čim bolje deloval, kar pomeni tudi prilagajanje razvoja, obnašanja, anatomskih in fizioloških lastnosti okolju, da bi ohranil možnost za preživetje in imel potomstvo.

adaptacijska razširitev (adaptive radiation; adaptive Radiation) pomeni razvoj primitivnih vrst v nove različne, specializirane speciese, ki so prilagojeni določenemu okolju in načinu življenja.

adaptacijska vrednost (adaptive value, adaptive significance; Anpassungswert) je lastnost nekega *genotipa, ki omogoča dobro počutje (fitness; Eignung) organizmu v nekem določenem okolju.

adaptacijski program (adaptive programm; adaptionistisches Programm) pomeni težnjo raziskovanja po odkrivanju pomena struktur, procesov in aktivnosti pri *adaptaciji.

adapter (adaptor; DNA-Linker) je kratek, sintetičen košček DNK, ki se lahko spoji z obema stranema *restrikcijskega fragmenta. Adapter uporabljajo tudi za povezavo molekule z gladko rezjo z molekulo, ki ima lepljivo (kohezivno) rez. Rez adapterja je identična z rezjo druge molekule, tako da imata pri cepitvi z isto *restrikcijsko endonukleazo obe DNK molekuli enaka komplementarna *kohezivna konca.

ADCC je okrajšava za "od antiteles odvisna celična citotoksičnost" (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; Antikörper-abhängige zelluläre Cytotoxizität), kar pomeni, da se mora za sprožitev citotoksičnosti v celici antitelo najprej vezati na takozvano ciljno celico, nakar šele pride do njene smrti. Glej K-celice.