A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
r-Rau
raz-rea
rec-rek
rel-rep
RER-ret
rev-Rin
riž-rum

 

 

r-Rau

r je označba za korelacijski koeficient; za *krožni kromosom; za reprodukcijski potencial; za rentgen.

R je okrajšava za plazmid, rezistenten na določene snovi, kot so na primer antibiotiki. Uporablja se tudi za označevanje mesta radikalov v strukturnih formulah organskih spojin.

R1, R2, R3,... generacija (B1, B2, B3 ,... generation; R1, R2, R3,... Generation) pomeni prvo, drugo, tretjo generacijo iz *povratnega križanja. Prvo povratno križanje je med nekim individuom in njegovimi starši ali individui, ki imajo njim identičen genotip. Potomstvo iz takega parjenja predstavlja prvo ali R1 generacijo. Naslednje generacije dobimo po enakem postopku; R1 x R0 = R2 itd.

rad je okrajšava za "radiation absorbed dose", torej z obsevanjem absorbirano (dobljeno) dozo, ki pomeni količino žarčenja, ki jo sprosti 100 ergov energije v gramu snovi.

radiacija (radiation; Strahlung), žarčenje ali sevanje, je oddajanje energije skozi prostor ali medij v obliki valovanja. Tako imamo na primer elektromagnetno radiacijo (radijski, infrardeči valovi), vidno svetlobo, ultravijolično, x žarke in gama žarke, ionizacijsko sevanje in ionizacijske delce.

Radiata je razdelek Eumetazoa, ki obsega speciese z radialno simetrijo.

radioaktivna razpolovna doba (radioactive half-life; physikalische Halbwertzeit) je čas, ki je potreben, da polovica mase radioaktivne snovi razpade v drugo snov. Vsak radioaktivni izotop ima svojo karakteristično razpolovno dobo.

radioaktivne razpadne serije (radioactive series; radioaktive Zerfallsreihe) je zaporedje nuklidov, ki zaporedoma nastajajo z *radioaktivnim razpadom.

radioaktivni izotop (radioactive isotope; radioaktives Isotop) je izotop z nestabilnim jedrom, ki se stabilizira z oddajanjem ionizirajočih žarkov.

radioaktivni razpad (radioactive decay; radioaktiver Zerfall) je razpad jedra nestabilnega nuklida, ki ga spremlja spontano oddajanje nabitih delcev in (ali) fotonov.

radioaktivno označen (radioactively labeled; radioaktiv markiert), glej označevanje.

radioaktivnost (radioactivity; Radioaktivität) je spontan razpad določenih *nuklidov, ki ga spremlja oddajanje ene ali več vrst *radiacij, kot so na primer alfa delci, beta delci in gama fotoni.

radiobiologija (radiobiology; Strahlenbiologie) je veja biologije, ki obravnava vplive žarčenja na biološke sisteme.

radiogen element (radiogenic element; radiogenes Element) je element, ki je nastal iz drugega elementa z razpadom atoma.

radiogram (radiograph; Radiogramm) je slika na fotografski emulziji, ki jo napravi ionizirajoče sevanje. Rentgenska slika prsnega koša je na primer radiogram.

radioimunski preskus (radioimmunoassay; Radioimmuntest), okrajšava RIA, je zelo občutljiva metoda (z radioaktivnim označevanjem) za kvantitativno določanje antigeno aktivnih snovi, ki se nahajajo v zelo majhnih količinah, kot so na primer hormoni.

radiomimetične spojine (radiomimetic chemical; radiomimetische Verbindung) so kemikalije, ki posnemajo ionizirano sevanje glede na poškodbe nukleinskih kislin, kot je na primer *epoksid.

rahitis (rickets; Rachitis) je bolezen, ki prizadene rastoče kosti in nastane zaradi pomanjkanja vitamina D.

rak (cancer; Krebs) je vrsta bolezni, za katero je značilna nekontrolirana rast celic. Glej neoplazme.

Rana je rod žab (frogs; Frösche), ki jih uporabljajo tudi v raziskovalne namene. Rana pipiens (leopard frog) je vrsta, ki jo pogosto vzrejajo v laboratorijih. R.sylvatica, R.esculenta in R.temporaria so vrste, pri katerih so proučevali mutacije. R.esculenta je znana po *ščetinastih kromosomih.

Ranunculus je rod cvetnic, mednje spada tudi zlatica (R.acer), pri njej so proučili potek *mejoze.

Raphanobrassica je plodna alotetraploidna (glej *aloploid) rastlina, ki jo je dobil Karpečenko s križanjem redkve (Raphanus sativus) in broskve ali zelja (Brassica oleracea).

rasa (race; Rasse) je pojem za skupino v človeški populaciji, ki se razlikuje od ostalih po določenih zunanjih znakih, najpogosteje po barvi kože. Glej tudi pasma.

rastlina kratkega dne (short-day plant; Kurztagpflanze) je rastlina, ki cvete v času kratkega dne, to je tedaj, kadar je manj kot 12 ur svetlobe.

rastna krivulja (growth curve; Wachtumskurve) je krivulja, ki prikazuje spremembe rastnih kriterijev v časovni enoti.

rastni faktor (growth factor; Wachstumsfaktor) je snov, ki mora biti prisotna v mediju, da se celice lahko razmnožujejo.

rastni hormon (growth hormone; Wachtumshormon), okrajšava STH, je protein, hormon prednjega režnja hipofize (adenohipofize) vretenčarjev, ki stimulira rast. Je enojna peptidna veriga, ki ima 191 aminokislin. Kodira ga pri človeku gen na daljšem kraku 17. kromosoma. Sinonim: Somatotropni hormon (STH).

Rattus je rod podgan (rats; Ratten). Med njimi sta najbolj znani siva podgana (R.norvegicus) ter njena laboratorijska albino različica in črna podgana (R.rattus).

Rauscher levkemija-virus (Rauscher leukemia virus; Rauscherleukämievirus) je *retrovirus, ki so ga izolirali iz krvne plazme miši z levkemijo.