A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
r-Rau
raz-rea
rec-rek
rel-rep
RER-ret
rev-Rin
riž-rum

 

 

riž-rum

riž (rice; Reis), Oryza sativa, je poleg pšenice, koruze in krompirja najpomembnejša hrana za ljudi.

RK je v genetiki okrajšava za označevanje ranga določenega mutanta pri Drosophili glede na njegovo vitalnost, zanesljivost v pogledu lokalizacije genov, penetranco in podobno. RK1 so najboljši, RK5 pa najslabši v opisanih pogledih.

r-mutanti (r mutants; r-Mutanten) se imenujejo mutanti fagov, ki hitro lizirajo.

RN-aza (RNase; Rnase) se imenuje vsak encim, ki hidrolizira RNK.

RNK (RNA; RNA) je okrajšava za ribonukleinsko kislino.

5S-RNK (5S RNA; 5S-RNA) je RNK molekula, ki jo sestavlja 120 nukleotidov in je del večje podenote ribosomov. Transkribirana je neodvisno od ribosomalnih RNK genov. Pri ljudeh je lokus za 5S RNK blizu telomere krajšega kraka kromosoma 1. Glej geni za 5S RNK.

5,8S RNK (5.8S RNA; 5,8S RNA) je molekula RNK, ki jo sestavlja 120 nukleotidov in je del ribosomalnih genov v nukleolus organizatorju. Je sestavni del večje podenote ribosomov.

RNK fag (RNA phage; RNA-Phage) je bakteriofag, ki ima RNK, kot sta na primer MS2 in Qb.

RNK gen (RNA gene; RNA-Gen) se imneuje delček DNK, ki kodira različne tipe RNK, ki niso mRNK; na primer rRNK, 5S RNK, tRNK.

RNK polimeraza (RNA polymerase; RNA-Polymerase) je encim, ki prepisuje (transkribira) RNK molekule iz enojnega matričnega traku molekule DNK. Pri prokariontih razlikujemo dve vrsti polimeraz; prva izdeluje RNK-primer, ki je potreben za podvajanje (replikacijo) DNK, druga pa vse tri tipe RNK: mRNK, rRNK in tRNK. Pri evkariontih je nasprotno za vsak tip RNK posebna polimeraza. Holoencim pri E.coli ima jedro sestavljeno iz podenot a,b in b' ter sigma (s) podenote, ki razpoznava *Pribnow sekvence v področju promotor gena. Ko pride do prepisovanja encimskega jedra, s podenota sproži transkripcijo jedra novega encima na istem genu ali na ustreznem startnem mestu drugega gena. Nekateri antibiotiki, kot sta *rifamicin in *aktinomicin D vplivajo na transkripcijsko aktivnost polimeraz.

RNP je okrajšava za ribonukleoprotein.

rNTP je okrajšava za ribonukleozid 5'-trifosfate.

Robertsonova translokacija (Robertsonian translocation; Robertsons Ganz-Arm-Translokation), tudi Robertsonova fuzija, je *centrična fuzija dveh kromosomov, ki povzroči zmanjšanje števila kromosomov v celici, lahko tudi v organizmu, če nastane v reprodukcijskih celicah. Primer je translokacija 1/29 pri govedu, imenovana tudi Gustavssonova translokacija. S centričnimi fuzijami telocentričnih kromosomov naj bi nastalo muškatno govedo.

rod (genus; Gattung) latinsko: genus, pl. genera; je *takson, ki obsega en ali več speciesov (vrst), ki so po vsej verjetnosti med seboj sorodni glede na oddaljenega skupnega prednika. Podrejen je družini (familia).

Rodezijski človek (Rhodesian man; Rhodesia-Mensch) je podvrsta Homo sapiens, ki je živela v srednjem in zgornjem pleistocenu ter je znan fosilni ostanek iz južne Afrike.

rodoplast (rhodoplast; Rhodoplast) je rdeč *plastid rdečih alg.

rodopsin (rhodopsin; Rhodopsin) je vidni pigment vretenčarjev.

ro-faktor (rho factor; Rho-Faktor), tudi r faktor. je oligomerni protein E.coli, ki se pripenja na določena mesta njene DNK zaradi sodelovanja pri terminaciji transkripcije (pri zaključku prepisovanja). (Roberts, 1969).

rogovi (antiers; Geweihe) so *sekundarni spolni znak.

Romalea microptera je vrsta kobilic, pri kateri so proučevali mejozo.

rombencefalon (hind-brain; Rhombencephalon) je zadnji od treh razdelkov embrionalnih možgan pri vretenčarjih. Z razvojem nastanejo iz njega mali možgani (cerebrellum) in medula (medulla oblongata) ali podaljšek hrbtnega mozga.

Romeldale je pasma ovac.

Romney je pasma ovac.

ro-neodvisni terminatorji (rho-independent terminators; Rho-unabhängige Terminatoren) so DNK sekvence pri E.coli, ki jih prepozna RNK polimeraza kot signal za končanje transkripcije, kadar ni ro faktorja. Glej ro-faktor.

roparica (predator; Räuber) je žival, ki ubija in se hrani z mesom drugih živali.

Rosa je rod, ki obsega vrtnice; veliko so jih medsebojno križali, med najpomembnejšimi so R.centifolia, R.damascena, R.multiflora.

rostralen (rostral; rostral) pomeni, da leži v smeri proti prednjemu delu telesa.

rotvajler (Rottweiller; Rottweiler) je pasma psov.

Rous sarkom virus (Rous sarcoma virus; Rous-Sarkomvirus), okrajšava RSV, je ptičji retrovirus, ki ga je odkril P. Rous. Genom RSV ima štiri gene: gag, ki kodira protein kapside; pol, ki kodira reverzno transkriptazo; env, ki kodira konce na ovoju virusne membrane; src, ki je onkogen. “src” ima ime kot povzročitelj sarkoma in kodira protein kinazo pp60v-src, ki se nahaja v plazmalemi. Celice vretenčarjev imajo gen, ki je homologen src genu, zato označujemo virusni gen z v-src, celičnega pa s c-src. Med seboj se razlikujeta po tem, da ima v-src neprekinjeno kodirno sekvenco, c-src pa ima sedem eksonov, ločenih s šestimi introni. c-src je protoonkogen.

R-pentlja (R-loop; R-Schleife) se imenuje kodirajoči trak DNK (antisense strand) v trenutku molekularne hibridizacije, ki preprečuje reasociacijo (reannealing), ker je komplementarni nekodirajoči trak (sense strand) povezan s pari baz z RNK eksonom kot heterodupleks. (White in Hohness, 1967).

R-plazmid (R-plasmid; R-Plasmid) je izvenkromosomska DNK molekula, ki daje bakterijam odpornost proti enemu ali večjemu številu antibiotikov. Ima dva dela: RTF ali faktor za prenos rezistentnosti, ki je potreben za prenos plazmidov iz bakterije v bakterijo ter gen za odpornost ali r-determinanto, ki daje dejansko odpornost in je del *transposona. (Iseki in Sakai, 1953).

rpm je okrajšava, ki pomeni "obratov na minuto".

rRNK (rRNA; rRNA) je okrajšava za ribosomalno RNK (16S, 18S, 19S, 23S, 25S, 28S rRNK). (Kurland, 1960).

RSV je okrajšava za Rous sarkom virus.

RTF je okrajšava za faktor za prenos odpornosti. Glej R-plazmid.

RUBISCO-genpromotor (RUBISCO-promotor gene; RUBISCO-Genpromotor), okrajšava prbcs, je zelo močan, s svetlobo induciran promotor gena za manjšo podenoto gena *ribuloza-bisfosfat karboksilaze, ki omogoča sintezo do 50% vseh proteinov. “prbcs” radi uporabljajo kot promotor - ekspresijski vektor pri sestavljanju himernih genov.

rudimentaren (vestigial; verkümmert) je pojem, ki se nanaša na degeneriran ali nerazvit organ in ki ni uporaben.

rumenjak (yolk; Dotter) je skupek makromolekul in manjših hranilnih molekul, s katerimi je oskrbljena oocita pred oploditvijo.

rumeno telo (corpus luteum; Gelbkörper), glej corpus luteum.