A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

pot-pra

potomstvo (progeny; Nachkommen) so bratje in sestre, torej individui, ki imajo isto mater in istega očeta.

povezane reakcije (coupled reactions; gekoppelte Reaktionen) so kemične reakcije, ki imajo skupen vmesni produkt, ki prenese potrebno energijo iz ene v drugo reakcijo. Tak produkt je na primer glukoza-1-fosfat: ATP + glukoza ® ADP + glukoza-1-fosfat; glukoza-1-fosfat + fruktoza ® saharoza + fosfat.

povezana odbira (hitchhiking; Mitauslese) je pomnoževanje nevtralnega alela v populaciji, ker je povezan z zaželenim alelom in se zaradi tega razmnožuje vzporedno s selekcioniranim alelom.

povezana transkripcija s translacijo (coupled transcription-translation; gekoppelte Transcription und Translation) je značilnost *prokariontov, pri katerih začenja *translacija na mRNK, predno je le-ta dokončno transkribirana.

povezava (association; Kopplung) je medsebojno povezano pojavljanje dveh genetsko pogojenih lastnosti v neki *populaciji, ki je pogostejše, kot bi bilo to pričakovati pod predpostavko neodvisnega pojavljanja ali neodvisne frekvence.

povezovalna DNK (linker DNA; Verbund-DNA) je pojem, ki ima dva pomena: (1) segment DNK, na katerega je vezan *histon H1; tak segment povezuje sosednje *nukleosome s kromosomom. (2) Kratko, sintetično dvojno vijačnico DNK, ki ima *razpoznavno mesto za specifično *restrikcijsko endonukleazo. Taka dvojna vijačnica DNK se lahko poveže s konci DNK fragmentov, dobljenih s cepitvijo z drugimi encimi.

povratna inhibicija (feedback inhibition; Rückkopplungshemmung) pomeni preprečevanje procesa, ki ga povzroči končni produkt procesa.

povratna mutacija (reverse mutation; Rückmutation) se imenuje sprememba v mutiranem genu, ki se povrne v stanje, ko zopet izdeluje funkcionalen protein.

povratna zveza (feedback; Rückkopplung) je vpliv končnega produkta nekega procesa na potek procesa. (Warburton 1955).

povratno križanje (backcross; Rückkreuzung) je parjenje potomca z njegovim staršem ali z individui, ki imajo identični genotip kot njegovi starši.

povsod navzoča RNK (ubiquitous RNA; ubiquitäre RNA) je majhna jedrna RNK (snRNA), prisotna kot komponenta heterogene jedrne RNK, ki pa ne nastane ob odcepitvi intronov iz primarnih transkriptov. Primer povsod navzoče RNK sta ribosomalni 5S in 5,8S rRNK ter tRNK, ki pa imajo znano funkcijo. Za druge snRNK ne poznamo funkcije, razen morda za skupino 7S, ki naj bi sodelovala pri sekreciji proteinov.

povzročitelj, glej induktor.

potenciometer (potentiometer; Spannungsmesser) je inštrument za merjenje električne napetosti ali elektromotoričnih sil.

Potorous tridactylis (rat kangaroo; Langschwanz-Kaninchenkänguruh) je vrsta vrečarjev, ki ima majhno število kromosomov in so ga zato uporabljali za kromosomske študije.

pozicijski učinki (position effects; Positionseffekte) so spremembe ekspresije nekega gena, če se spremeni njegov položaj (pozicija) glede na sosednje gene. Do teh sprememb lahko pride zaradi crossingoverja ali kromosomskih aberacij. Razlikujemo dva tipa (S) stabilni in (V) variabilni ali spremenljivi. S tipu pravimo tudi cis-trans pozicijski učinek, ker obsega cistrone, ki imajo najmanj dve mutantni mesti, ločeni z intrageno rekombinacijo. Cis-položaj pomeni normalni fenotip (m1m2/++), medtem ko je trans-položaj (m1+/+m2) mutantni fenotip. Razlaga tega opažanja predpostavlja, da mRNK, transkribirana iz ++ kromatide funkcionira normalno, dočim mRNK, transkribirana iz m1m2, m1+ ali +m2 ni funkcionalna. Pozicijski učinki tipa "V" povzroče supresijo aktivnosti gena divjega tipa, če je povezan s heterokromatinom zaradi kromosomske aberacije. Pod določenimi pogoji se geni lahko izognejo supresiji, zaradi česar je končni fenotip raznolik, pisan, z deli normalnega in mutantnega tkiva. (Sturtevant, 1925).

pozitivna kontrola (positive control; positive Kontrolle) se imenuje delovanje regulacijskega proteina, ki se mora vezati na *operator, predno se začne *translacija.

pozitivna kontrola genov (positive gene control; positive Genkontrolle) pomeni vzpodbudo za transkripcijo DNK, ki jo povzroči vezava določenih ekspresorskih molekul na potomstvo. Vezava *CAP-cAMP kompleksa na promotorje bakterijskih genov, ki omogočajo katabolijo drugih sladkorjev poleg glukoze, olajša vezavo RNK-polimeraze na operone v slučajih, kadar ni glukoze.

pozitron (positron; Positron) je delec atomskega jedra, ki ima enako maso kot elektron in enak, toda drugačen (pozitiven) naboj.

pozna kamena doba (late stone age; Jungsteinzeit), glej neolitik.

pozni geni (late genes; späte Gene) se imenujejo tisti geni, ki se izrazijo pozno v življenjskem ciklusu. Pri T4 bakteriofagu na primer taki geni kodirajo proteine kapside; lizocime in druge proteine pa šele po začetku podvajanja DNK bakteriofaga. Glej zgodnji geni.

pozno podvojeni X kromosom (late replicating X chromosome; spät replizierendes X-Chromosom) je kromosom, ki se podvoji zadnji in ki je v jedru somatskih celic sesalcev zvit v kondenzirano maso; pravimo mu *Barrovo telesce ali *spolni kromatin. Taki kromosomi niso funkcionalni in torej ne sodelujejo pri *transkripciji.

PPLO (pleuro-pneumonia-like-organisms), je zastarela okrajšava za mikoplazme, skupino bakterij, ki nimajo celične stene in sodijo v deblo Aphragmabacteria. Mycoplasma pneumoniae je povzročitelj atipične pnevmonije pri ljudeh, M.gallisepticum pa pri perutnini.

pp60c-src je proteinska kinaza, ki jo kodira *c-src gen.

ppm je okrajšava za "pars per milion" ali miljoninka.

pp60v-src je protein, ki ga kodira *onkogen *Rous sarkoma virusa. Je fosfoprotein z molekularno maso 60 kd, zato "pp60". v-src pomeni, da ga kodira virusni gen src. Molekula je protein-kinaza, ki fosforilira tirozinske podenote celičnih proteinov, posebno tistih, ki so pripojeni na *plazmalemo.

praha (fallow; brachliegend) je njiva, ki je nezasejana, običajno eno sezono.

praprotnice (pteridophytes; Farnpflanzen) ali Pteridophyta so rastline, ki se razmnožujejo s trosi in jih delimo v družine: enolistke, prave praproti, raznorodke, preslice, lisičjake in drežice.