A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

prec-prem

precipitacija (precipitation; Präzipitation) je imunološka reakcija med antigenom in antitelesom, pri kateri nastanejo mrežasti skupki.

prečesanje kromosoma (chromosome walking; Wandern auf dem Chromosom) je metoda za ugotavljanje, kateri kromosom v *banki genov ima iskani gen ali sekvenco, ki je na slepo ni lahko najti. Banka genov mora vsebovati celotno DNK kromosoma v obliki medsebojno prekrivajočih se fragmentov, bodisi da so dobljeni z naključnim razrezom ali sistematično digestijo na primer z restrikcijskim encimom *Sau 3A. Poleg tega moramo poznati gen (marker gen), ki je na istem kromosomu kot iskani gen. Najprej poiščemo klon za marker gen v banki, za kar uporabimo hibridizacijo, nato hibridiziramo sosednja fragmenta in nato zopet sosednja itd., torej potujemo po kromosomu (zato "walking"), dokler ne pridemo do iskanega gena. Včasih moramo prečesati celoten kromosom v obe smeri od marker gena in ugotavljati sekvence nukleotidov, dokler ne naletimo na iskano sekvenco gena. Postopek zasluži podrobnejšo razlago, zato za ilustracijo ponazorimo sekvence kromosoma z abecedo: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z v banki genov pa hranimo naslednje klonirane sekvence v fragmentih (ki se delno medsebojno prekrivajo): ABC, BCD, CDE, DEF, EFG, FGH, GHI, UIJ, IJK, JKL, KLM, LMN, MNO, NOP, OPR, PRS, RST, STU, TUV, itd. Recimo, da iščemo gen v L, poznamo pa gen S, ki je marker gen in ki ga uporabimo za hibridizacijski preizkus. Pri hibridizaciji bomo odkrili sledeče klone: PRS, RST in STU. Iščemo dalje, vzemimo za preizkus PRS, dobimo klone: STU, RST, PRS, OPR in NOP. Klone STU, RST in PRS smo identificirali že prej, zato jih opustimo in iščemo dalje. Za ponovni preizkus sta nam ostala OPR in NOP; odločimo se na primer za NOP. V naslednjem krogu dobimo klone PRS, OPR, NOP, MNO in LMN. Prve tri smo identificirali že v prejšnjem krogu, med preostalima je LMN klon, ki obsega iskani gen v L. Pri kromosomskih aberacijah, ki spremenijo pozicijo marker gena na kromosomu ali je celo prenešen na drugi kromosom, se spremeni področje iskanja na druge dele in celo druge kromosome. Uporaba *kromosomskih aberacij v te namene je dobila ime *”preskakovanje po kromosomu”.

prečna vezava (cross linking; Quervernetzung) je nastanek kovalentnih vezi med bazo v enem traku DNK in nasprotno bazo v komplementarni niti s pomočjo *mitotičnih strupov, kot je na primer antibiotik *mitomicin C ali tudi nitritni ioni.

predelana mRNK (processed mRNA; reife mRNS), glej *RNK predelava, *talasemije.

predelava (processing; Weiterverarbeitung) se imenujejo v genetiki modifikacije primarnih transkriptov; v imunologiji povzroči predelava antigena delno degradacijo *makrofagov, predno se na njihovi površini pojavijo imunogene enote, kar stimulira pripadajoče levkocite.

predelava RNK v celičnem jedru (nuclear processing of RNA; Weiterverarbeitung der RNA in Zellkern) je izrezovanje *intronov po prvi transkripciji in spajanje *eksonov. Če je namenjena informacijski (m)RNK, dobi še *metilirano kapico na 5' konec in običajno še *poli-A rep na 3' konec, predno zapusti jedro in preide v *citoplazmo.

predel med cistronoma (intercistronic region; intercistronischer Bereich) je segment DNK med *terminalnim kodonom enega gena in inicialnim (startnim) kodonom drugega gena v policistronski transkripcijski enoti.

pred-informacijska RNK (pre-messenger RNA; prä-messenger RNA), tudi “predobveščevalna RNK” je velika RNK molekula, prepisana iz *strukturnega gena. Ima tako introne kot eksone. Introni se izrežejo, eksoni spojijo, nakar šele taka molekula zapusti jedro. (Georgiev in Maniteva, 1962; Scherrer in Darnell, 1962).

prednison (prednisone; Prednison) je sintetični kortikosteroid, ki deluje proti vnetjem in alergijam.

predredukcijska ločitev kromosomov (prereductional disjunction; präreduktionelle Chromosomen-trennung), glej postredukcijska ločitev kromosomov.

pred-ribosomska RNK (pre-ribosomal RNA; prä-rRNA) je velika RNK molekula, prepisana iz ribosomskega gena. Ta je pri Drosophili velik 38S, pri Xenopusu 40S in pri HeLa celicah 45S. Po transkripciji se pred-rRNK cepi enkrat ali večkrat, tako da nastanejo 5,8S; 18S in 28S velike rRNK molekule, ki nato postanejo sestavni del *ribosomov.

preferencialna povezava (preferential association; bevorzugte Verbindung) je imunološka teorija, po kateri naj bi specifični virusni antigeni močneje delovali z določenimi alelnimi produkti poglavitnega imunega kompleksa kot z drugimi. To lahko povzroči, da postane virus bolj imunogen in da bo gostitelj z močno medsebojno delujočim alelnim produktom postajal bolj imun proti virusni infekciji kot tisti s šibkejšim medsebojnim delovanjem alelnih produktov.

prehranjevalni mutant (nutritional mutant; Ernährungsmutante) se imenuje mutant, ki se spremeni iz *prototrofnega organizma v *avtotrofni.

prekinitev nukleotidnega traku (nick; Einzelstrangbruch) je odsotnost fosfodiestrske vezi med sosednjima nukleotidoma v enem traku DNK dupleksa.

preklopni gen (switch gene; Schaltergen) je gen, ki omogoča različna razvojna pota *epigenotipa.

prekrivajoči geni (overlapping genes; überlappende Gene) so geni, pri katerih do določene mere sovpadajo njihove nukleotidne sekvence. To se lahko dogodi pri regulacijskih genih (operator in promotor za triptofan pri E.coli) ali strukturnih genih (gen E, ki leži celoten znotraj gena D pri bakteriofagih FX174 in G4, virusu SV40, toda translacija poteka v različnih bralnih okvirjih). (Barrell in sod., 1976).

prelom in ponovna združitev (breakage and reunion; Bruch- und Wiedervereinigung) je klasičen in splošno veljaven model za crossing over, ki naj bi se dogodil tako, da se *kromatidi dejansko prelomita in navskrižno ponovno združita v procesu *mejoze. Ta proces je voden encimatsko.

premaknjene rezi (staggered cuts; versetzte Schnitte) je pojem, ki se uporablja v molekularni genetiki za prerezan dvojni trak DNK (duplex DNA) na različnih mestih, kar se dogaja pri uporabi večine restrikcijskih endonukleaz.

premik bralnega okvirja (reading frame shift; Leserasterverschiebung). Nekateri mutageni kot na primer *akridinska barvila interkalirajo (se vgrajujejo vmes) med oba trakova *dvojne vijačnice, kar povzroči, da imajo ob *replikaciji nanovo nastali komplementarni trakovi dodatne ali pa odvzete nukleotide. *Cistron z dodano ali odpadlo *bazo bo povzročil, da bo pri transkripciji (prepisovanju) nastala mRNK s premaknjenim bralnim okvirjem. Zato bo pri *translaciji (prevajanju) sporočilo pravilno prebrano samo do točke, na kateri je prišlo do spremembe in če branje teče naprej po *trojčkih (triplets), bodo vsi naslednji *kodoni določali napačne aminokisline. Lahko pride tudi do kombinacije, da se branje zaustavi.

premik povezave ekson/intron (junctional sliding; Verschiebung der Exon/Intron-Verbindungen) dokazuje dejstvo, da mesto povezave med introni in eksoni ni stalno znotraj skupine genov, kot so na primer proteaze serina. Variiranje dolžine produktov takih genov pripisujemo razširitvi ali zožitvi eksonov na mestih, ki spajajo eksone z introni.

premostitveno križanje (bridging cross; Überbrückungskreuzung) je parjenje z namenom prenesti en ali več genov iz enega speciesa v drug species, ki se sicer s prvim v naravi ne pari. V tak namen uporabijo tretji species, ki je seksualno kompatibilen z obema.