A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

klo-koe

kločenje (broodiness; Brütigkeit) je nagonski pojav za valjenje pri kokoših, ki je genetsko pogojen. Glej prolaktin.

klon (clone; Klon) je skupina genetsko identičnih celic ali organizmov, ki so potomci ene same skupne celice ali organizma, nastale z *mitozo pri *evkariontih ali z *delitvijo pri *prokariontih. Pojem klon se uporablja tudi za kopije DNK sekvenc, ki jih dobimo s pomočjo genetskega inženiringa. (Webber, 1903).

klonalna analiza (clonal analysis; Klon-Analyse) je uporaba *mozaikov, ki jih dobimo z genetskimi metodami ali operativno z namenom proučevanja razvojnih procesov v povezavi s celično avtonomijo ali neavtonomnim celičnim razvojem. Za te namene markirajo celice z avtonomnimi genetskimi markerji že v zgodnjem stadiju razvoja ter spremljajo morfološka dogajanja pri potomstvu teh celic.

klonalna selekcijska teorija (clonal selection theory; klonale Selektions-Theorie) je hipoteza, ki pojasnjuje specifičnost *imunega odgovora, povezanega z različnostjo med različnimi celicami glede razpoznavanja specifičnih *antigenov, še predno pridejo v stik s temi antigeni. Kasnejši stik z določenim antigenom povzroči, da se odgovarjajoče celice klonalno razmnožujejo.

klonifeni (cloniphene; Cloniphene) so kemikalije, ki stimulirajo *ovarije k *ovulaciji (sprostitvi jajčec).

klonirana genomska banka (cloned library; klonierte genomische Bibliothek) je zbirka kloniranih DNK sekvenc, ki so lastne *genomu nekega organizma.

kloniranje (cloning; Klonierung) je izdelava *klonov ali natančnih genetskih replikacij. Pojem pogosto uporabljajo v dvojnem pomenu: Kloniranje celic ali organizmov (cellular or organismic cloning; Zellulärer oder organismischer Klonierung) in molekularno kloniranje, kloniranje genov ali DNK-kloniranje (molecular cloning, gene cloning, DNA cloning; Molekularer Klonierung, Genklonierung oder DNA-Klonierung).

kloniranje genov (gene cloning; Gen-Klonierung) pomeni izoliranje in podvajanje ali razširjanje določenih genov z molekularnim *kloniranjem. Razlikujemo funcionalno kloniranje (na podlagi znanih biokemičnih produktov genov); kloniranje kandidatov (genov – kandidatov za določeno lastnost); pozicijsko kloniranje kandidatov (kadar več genov – kandidatov predstavlja kartirano regijo na kromosomu); pozicijsko kloniranje (na podlagi ugotovljene pozicije gena, pri čemer njegovo funkcijo ugotavljamo naknadno).

klor (chlorine; Chlor) je element, ki je prisoten v majhnih količinah v tkivih. Atomsko število 17, atomska masa 35.453, valenca 1-, najpogostejši izotop je 35Cl, radioizotop 38Cl z razpolovno dobo 37 minut, 39Cl pa s polovično dobo 55 minut; oddajata beta delce.

klorambucil (chlorambucil; Chlorambucil) je mutagena *alkilirajoča snov.

kloramfenikol (chloramphenicol; Chloramphenicol) je sintetični *antibiotik kloromicetin, ki ga proizvaja Streptomyces venezuelae. Je močan inhibitor sinteze proteinov. Prilepi se na 50S podenoto ribosomov in s tem preprečuje dodajanje *aminokisline nastajajoči polipeptidni verigi. Uporabljajo ga tudi za povečanje deleža plazmidne DNK glede na kromosomsko DNK v bakterijah.

klorenhim (chlorenchyma; chlorophyllhaltiges Gewebe) je tkivo, ki vsebuje *kloroplaste.

klorofil (chlorophyll; Chlorophyll) je zeleni fotosintetski pigment, ki je praviloma prisoten v intra-celularnih organelah *kloroplastih. Klorofil je značilnost vseh rastlin, razen *gliv. Je mešanica dveh pigmentov: klorofila a (C55H72O5N4Mg) in klorofila b (C55H70O6N4Mg), ki se imenuje tudi *porfirin.

kloroform (chlorophorm; Kloroform) je kloriran ogljikov vodik, triklormetan.

kloroplast (chloroplast; Chloroplast) je rastlinska celična organela, namenjena za fotosintezo, ki vsebuje klorofil. Smatrajo, da so kloroplasti potomci endosimbiotskih cianobakterij. Obdani so z dvojno membrano, znotraj je sistem *tilakoidnih membran, ki sestavljajo ploščate tvorbe, imenovane *grana, v katerih so molekule klorofila. Kloroplasti imajo DNK in se lahko samostojno razmnožujejo v smislu celičnega ciklusa. DNK v kloroplastih je krožna, podobno kot v *mitohondrijih, le da je veliko večja. Organela vsebuje 40 do 80 DNK molekul, ki so gruče v *stromi in se drže notranje membrane. DNK tudi nima histonov. Kloroplasti imajo nadalje **70S ribosome in so v tem pogledu bolj podobni bakterijskim kot rastlinskim. Reprodukcijo kloroplastov uravnavajo tako geni iz celičnega jedra kot tudi iz organele. Razvijejo se iz protoplastidov, ki so majhne organele, obdane z dvojno membrano. Notranja je namenjena razvoju tilakoidov. (Schimper, 1885; Chun in sod., 1963; Sager in Ishida, 1963).

kloroza (chlorosis; Chlorophylldefekt) pomeni nesposobnost za izdelavo klorofila, kar je lahko genetska napaka ali vpliv okolja. Pravimo, da je rastlina klorotična.

klortetraciklin (chlortetracyclin; Chlortetracyklin) je antibiotik širokega spektra, bakteriostatik, ki ga izdeluje Streptomyces aureofaciens. Sinonim je avreomicin.

koadaptacija (coadaptation; Coadaptation) je selekcijski proces, ki teži k skladnosti glede interakcije genov v celoti genov neke populacije. (Dobzhansky, 1950).

kobalamin (cobalamin; Cobalamin) je vitamin B12, ki je *koencim cele vrste encimov. Nujno potreben je za sintezo dezoksiriboze.

kobalt (cobalt; Kobalt) je biološki mikroelement. Atomsko število je 27, atomska masa 58.9332, valenca 2, 3+, najpogostejši izotop 59Co, radioizotop 60Co, razpolovna doba 5,2 let; oddaja beta in gama žarke.

kobilice (locusts; Heuschrecken), glej Schistocerca gregania.

kodominanten (codominant; codominant) je označba za gene, pri katerih sta oba alela v paru polno izražena tudi v heterozigotu. Kot tipičen primer služi AB krvna skupina, ki izraža fenotipičen učinek v obeh *IA in *IB kodominantnih genih.

kodon (codon; Codon) je nukleotidni trojček ali zaporedje treh nukleotidov v *mRNK, ki določa, katera aminokislina bo vstavljena na določeno mesto v nastajajočem peptidu s pomočjo *translacije (prevajanja). Komplementarni kodon, ki mu pravimo tudi kodogen je *cistron v DNK.

kodon, ki prilagaja hitrost translacije (modulating codon; geschwindigkeitsmodulierendes Codon) so posebni trojčki nukleotidov (triplets), ki kodirajo redke tRNK. Če je prisoten tak kodon, se translacija mRNK molekule upočasni.

kodravost (frizzle; frizzle-Mutation) je mutacija, ki spremeni strukturo in izgled perja pri kokoših. FF kokoši so močno kodrave, Ff srednje, ff pa imajo normalno perje. Vzrok je v keratinu, ki pri kodravih kokoših nima pravilne kristalne razporeditve zaradi drugačne aminokislinske sestave.

koeficient sorodstva (coefficient of consanguinity; Verwandschaftskoeffizient) izraža verjetnost, da bosta dva homologna gena (to je gena na istem lokusu, ki ju izberemo po naključju) identična pri dveh individuih, za katera ugotavljamo stopnjo sorodstva. (Definicija po Malé cot-u.) Koeficient sorodstva je po tej definiciji polovična vrednost koeficienta sorodstva po definiciji Wrighta in temelji na izračunavanju števila generacij do skupnega prednika. (Wright, 1922).

koeficient sorodstvene reje (coefficient of inbreeding; Inzuchtkoeffizient) je merilo za stopnjo paritve v sorodstvu (Inzuchtgrad) nekega individua ali populacije, ki se kaže v verjetnosti, da sta dva gena na istem lokusu identična po poreklu. To pomeni, da je par genov homozigoten zaradi skupnih prednikov. Wright je v ta namen izdelal formulo: F = S(1/2)n + n' +1 (1 + FA), kjer pomeni F koeficient sorodstvene reje, n število generacij do skupnega prednika po očetovi strani, n' število generacij do skupnega prednika po materini strani, FA je koeficient sorodstvene reje za skupnega prednika. (Wright, 1922).

koencim (coenzyme; Coenzym) ali prostetična skupina encima je organska molekula, povezana z določenim encimom, kateremu omogoča delovanje. Na splošno koencim deluje kot donator (darovalec) ali akceptor (prejemnik) skupine atomov, ki jih daje ali odvzema substratu. Najbolj znani koencimi so: NAD, NADP, ATP, FAD, FMN in koencim A. Nekateri koencimi so derivati *vitaminov.

koencim A je sestavljen iz *adenozin-difosfata (ADP), pantotenske kisline in merkaptoetilamina. Acetilirani koencim A igra glavno vlogo v *ciklusu citronske kisline.

koencim 1 = NAD = nikotinamid-adenin-nukleotid.

koencim 2 = NADP = nikotinamid-adenin-nukleotid-fosfat.

koencim Q je molekula, ki deluje kot akceptor in donator vodika v verigi transporta elektronov.