A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
n_nal
Nam-nav
NBT-neo
nep-nev
Nez-Nor
not-nul

 

 

n_nal

n pomeni v genetiki haploidno število kromosomov, v statistiki število variant ali slučajev, 2n je diploidno število kromosomov.

NAA je okrajšava za naftalen ocetno kislino, ki je sintetični *avksin. Uporabljajo ga v rastlinski fiziologiji in v medijih za gojenje rastlinskega tkiva, ker je stabilnejši kot IAA (indol ocetna kislina).

naborki zaradi toplotnega udara (heat shock puffs; Hitzeschock-Puffs) nastanejo kot *kromosomski naborki, če ličinko Drosophile izpostavimo povišani temperaturi (na primer 40 minut pri 37o C). D.melanogaster ima devet takih naborkov zaradi toplote; D.hydei šest. Toplotni udar povzroči transkripcijo določene vrste mRNK z geni, ki napravijo naborek v *politenih kromosomih.

N-acetil serin (N-actyl serine; N-Acetylserin) je acetiliran serin, ki naj bi deloval pri sesalcih na podoben način kot N-formil metionin pri bakterijah.

NACSTM je zaščitni znak (trgovsko ime) za ionski izmenjevalec Bethesda Research Laboratories, na katerega se kvantitativno vežejo *nukleinske kisline v neslanih puferjih, v zelo slanih pa se potem lahko izperejo. NACS kolone uporabljajo za očiščenje DNK ali RNK iz nizko molekularnih spojin, še posebej za čiščenje DNK iz poliakrilamidnega ali agaroznega gela.

načelo ustanovitelja (founder effect; Gründerprinzip) je posledica odcepitve majhnega dela velike populacije v popolnoma novo in izolirano okolje. Tako odcepljen del prinese s seboj samo del genov, ki so sodelovali pri raznolikosti populacije. Zaradi tega je različen “evolucijski pritisk” v različnih okoljih vzrok za oddaljevanje odcepljenega dela od parentalne skupine ali jedra populacije.

načini ponovnega sestavljanja nukleozidov (salvage pathways; Wege der Wiedergewinnung von Nucleosiden) so metabolni načini sinteze *nukleozidov in *nukleotidov z uporabo predpripravljenih purinov in pirimidinov ali nukleozidov.

NAD je okrajšava za *nikotinamid-adenin-dinukleotid (v okisani obliki).

naddominanca (overdominance; Superdominanz) je fenomen, da so heterozigoti bolj izrazitega fenotipa kot katerikoli od obeh homozigotov, čemur nekateri pravijo tudi monohibridni heterozis. Naddominanca je na primer vzrok za večjo sposobnost heterozigotov. (Hull, 1946).

NADH je reduciran *NAD.

nadomestitvena mesta za aminokisline (replacement sites; Stellen des Aminosäureaustausches) so pozicije znotraj gena, na katerih *točkovne mutacije povzročijo spremembo *kodona za aminokislino.

nadomestna mati (surrogate mother; Ersatzmutter) je samica, ki sprejme embrio-presadek (transplantat) druge samice in ga donosi.

NADP je okrajšava za *nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat.

nadštevilni kromosom (supernumerary chromosome; überzähliges Chromosom) je kromosom (včasih tudi več kromosomov), ki presega normalno število v celici.

nadzorovanje sevanja (radiological survey; Strahlenüberwachung) je ugotavljanje nevarnosti sevanja glede na proizvodnjo, uporabo ali skladiščenje radioaktivnih snovi ali drugih virov sevanja pod določenimi pogoji.

Naegleria je rod ameb v tleh, ki so se sposobne spremeniti v bičkarje (flagelata). Nekatere vrste (na primer N.gruberi) so uporabili za proučitev nastajanja ali za morfogenezo bičkov.

naevus (naevus; Naevus) je tumorju podobna, a ne neoplastična izrastlina (hamartom) na koži. Kožno znamenje je pigmentiran naevus zaradi skupka melanocit v njem.

b-naftilamin (b-naphtylamine; b-Naphtylamin) je hud karcinogen; uporabljajo ga za proizvodnjo anilinskih barv. Snov sama sicer ni karcinogena, pač pa metabolit, ki nastane s hidroksiliranjem (1-hidroksi-2-aminonaftalen); ta je v jetrih vezan na glukuronsko kislino in kot tak ni toksičen, v mehurju pa se reaktivira zaradi delovanja glukuronidaze.

na glukozo občutljivi operoni (glucose-sensitive operons; Glucose-sensitive Operons) so bakterijski operoni, ki jih inhibira prisotnost glukoze. To zmanjšuje nivo *cikličnega AMP, kar blokira potrebni pozitivni kontrolni signal.

nairovirus spada med bunyaviruse, ki jih prenašajo klopi (Nairobi bolezen pri ovcah).

največja možna velikost populacije (carrying capacity; maximal erreichbare Populationsgröbe) je velikost, odnosno gostota populacije, ki še lahko obstaja v stabilnem ravnotežju z drugimi populacijami ali bioti neke skupnosti. Simbol K.

naključno parjenje (random mating; Panmixie) imenujemo paritev, pri kateri ima vsaka gameta enako možnost združitve kot katerakoli druga gameta s katerokoli gameto v procesu oploditve. Sinonim je panmiksis.

naključni "primerji" (random primers; Primer mit Zufallssequenz) so naključno nastali oligodezoksi-ribonukleotidi, od katerih se nekateri povežejo s komplementarnimi sekvencami v matrici nukleinske kisline in služijo kot *primer-ji" pri reakcijah, povzročenih z *reverzno transkriptazo.

naključni vzrorec (random sample; Zufallstichprobe) je vzorec, vzet iz populacije, v kateri ima vsak član enako možnost biti izbran za vzorec.

naključno X-inaktiviranje (random - X inactivation; zufällige Inaktivierung eines X-Chromosoms) je v genetiki dogodek, ki ga opisujemo kot *dozacijska kompenzacija pri sesalcih iz skupine Eutheria.

nalidiksična kislina (nalidixic acid; Nalidixinsäure) je kemoterapevtik, ki inhibira DNK *girazo v E.coli; uporabljajo jo za zdravljenje okužb na sečnih organih (mehurju).