A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
t-tek
tel-tep
ter-tet
tež-tit
tki-traj
tran-Tre
tri-Twe

 

 

tki-traj

tkivna kultura (tissue culture; Gewebekultur) je gojenje tkivnih celic in vitro tako, da se razmnožujejo, ohranjajo svoje oblike in funkcije ter se diferencirajo. Primarne celice so tiste, ki smo jih vzeli neposredno organizmu. Tretiranje tkiva s proteoliznim encimom – tripsinom povzroči disociacijo primarnih celic v individualne celice, ki dobro uspevajo v petrijevkah. Celične kulture, dobljene z razmnoževanjem primarnih celic v tkivni kulturi, se imenuje kultura sekundarnih celic. Večina sekundarnih celic je sposobna opraviti omejeno število delitev (*Hayflickova limita), nakar odmrejo. Celice pa, ki preživijo kritično obdobje in se razmnožujejo kar naprej, dajejo “celične linije”; te imajo praviloma dodatne kromosome in niso normalne, ker imajo navadno lastnosti, podobne rakastim celicam.

tkivo (tissue; Gewebe) je populacija celic enake vrste, ki opravljajo tudi iste naloge.

T-kompleks (T-complex; T-Komplex) je regija na kromosomu 17 pri miših, ki vpliva na dolžino repa in na *antigene na površini celic. Mutacije teh genov lahko zaustavijo razvoj v določenih embrionalnih stadijih.

tlc, tudi TLC, je okrajšava za tankoplastno kromatografijo (thin layer chromatography).

Tm je temperatura, pri kateri so molekule dvovijačne nukleinske kisline v nekem sistemu disociirane v enojni trak do polovice, kar imenujemo talilna temperatura (melting temperature; Schmelztemperatur). Odvisna je od G/C razmerja (čim večje je, tem večja je Tm, vzrok leži v številu vodikovih vezi – 2 ali 3), od dolžine homolognih sekvenc, od napak v DNK, odnosno heterogene DNK. Glej temperatura taljenja.

TMV je okrajšava za tobakov mozaik virus.

TMV-CP-gen (gene; Gen) je himerni gen, ki kodira protein ovojnice (coat protein – CP) tobakovega mozaik virusa.

Tn je označba za *transposon.

tobakov mozaik (tobacco mosaic disease; Tabakmosaikkrankheit) je virusna bolezen tobakove rastline, za katero je značilna pegavost listov. Povzročitelj – virus – ima jedrno strukturo iz RNK in ovoj iz 2130 proteinskih podenot.

točka pripenjanja (attachment point; Anheftungspunkt) je hipotetičen analog za *centromero pri *kloroplastni DNK v Chlamydamonas-u. Kloroplastne gene mapirajo glede na točko pripenjanja.

točkovna mutacija (point mutation; Punktmutation) je po definiciji *mutacija, povzročena z zamenjavo enega *nukleotida z drugim.

a-tokoferol (a-tocopherol; a-Tocopherol) je vitamin E, ki ščiti nezasičene membranske lipide pred oksidacijo in preprečuje poškodbe s prostimi radikali.

toksin (toxin; Toxin) je strupena snov, ki jo izdeluje mikroorganizem, gliva, rastlina, a tudi nekatere živali (kače, škorpijoni, nekatere ribe). Delimo jih na endotoksine in eksotoksine.

tolkalce (drumstick; Trommelschlegel) je majhna izboklina (protuberanca) celičnega jedra levkocitov s segmentiranimi jedri pri ljudeh. Imajo jo levkociti (3 do 5%) žensk, nimajo jo levkociti moških.

toluidin-plavo barvilo (toluidine blue; Toluidinblau) je metakromatsko bazično barvilo, ki se uporablja v citokemiji.

tonofibrili (tonofilaments; Tonofilamente) je sinonim za keratinske filamente.

topoizomeraza (topoisomerase; Topoisomerase) je encim, ki spreminja izomere DNK topološko tako, da spremeni *število vezav krožne dvojne vijačnice DNK. Topoizomeraze delijo v dve skupini. Prva napravi predhodno prekinitev enega traku dvojne vijačnice DNK, druga pa prekine oba trakova.

topologija (topology; Topologie) je proučevanje geometrijskih likov, ki so podvrženi spremembam, kot je na primer uvijanje, zvijanje, upogibanje.

Torula utilis je opuščeno ime za vrsto kvasovk, ki so jih gojili na sulfatni lužini (odpadli lužini pri celulozni industriji) in kvas uporabljali kot proteinski koncentrat za krmljenje živali.

totipotenca (totipotency; Totipotenz) je sposobnost celice za diferenciacijo v katerokoli celico odraslega organizma. Totipotentna je zigota, z razvojem embria pa se totipotentnost celic zmanjšuje.

TPN je okrajšava za trifosfopiridin nukleotid.

TyC zanka (TyC loop; Ty-Schleife) je zanka lasnice bližje 3’ koncu tRNK molekule, ki ima modificirano bazo psevdouridin (y). Ta zanka je najbrž v interakciji z ribosomalno RNK.

traheja (trachea; Trachee) se imenuje sapnik pri suhozemnih vretenčarjih ali tubularna epidermalna cev pri žuželkah, ki je namenjena za dovajanje kisika celicam.

traheole (tracheoles; Tracheolen) se imenujejo terminalno razvejane traheje pri žuželkah.

trailer sekvenca (trailer; Trailer-Sequenz) je sekvenca na 3’ koncu mRNK, ki se ne prevaja in je za terminacijskim signalom.

trajna konstitutivna sinteza proteinov (background constitutive synthesis; ständig laufende, konstitutive Proteinsinteze) je slučajno potekajoča *transkripcija genov v operonu, ki zataji (repressed operon), kar je povzročeno s prehodno disociacijo *represorja, ki omogoča molekuli *RNK polimeraze, da se veže na njen *promotor in začenja s transkripcijo. Genetiki uporabljajo za ta pojav izraz "sneak synthesis" (prihuljena sinteza).