A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
H-Har
HAT-hemo
Hen-heterok
heterol-hib
hid-hipers
hipert-hit
HIV-homog
homoi-hon
Hor-Hym

 

 

HAT-hemo

HAT medij (HAT medium; HAT-Medium) je medij, ki ga uporabljajo za celične kulture in ki vsebuje *hipoksantin, *aminopterin in *timidin. Mutantne celice, ki nimajo encima *timidin kinaze (TK) in *hipoksantin-gvanin-fosforiboziltransferaze (HGPRT) ne morejo rasti v HAT mediju, ker aminopterin blokira endogeno (de novo) sintezo *purinov in *pirimidinov. Normalne TK+HGPRT+ celice lahko preživijo, ker uporabljajo eksogeni hipoksantin in timidin po “reševalni poti” (salvage pathway) za sintezo nukleotidov. HAT medij so uporabili za *hibridom med TK+HGPRT *mielom celicami in z antigenom stimuliranimi TK– HGPRT+ celicami vranice. Hibridne TK+HGPRT+ klone, ki preživijo v HAT mediju preizkusijo z *monoklonskimi protitelesi, specifičnimi za *imunizacijski antigen.

Hayflickova limita (Hayflick limit; Hayflick-Limit) je eksperimentalno določena meja, kolikokrat so se živalske celice sposobne deliti. Mišje in človeške celice se delijo 30 do 50-krat, predno zaidejo v kritično periodo, kot to imenuje Leonhard Hayflick.

Hb je okrajšava za *hemoglobin; HbA je normalni, HbF je fetalni in HbS je hemoglobin srpastih celic.

H-2 kompleks (H-2 complex; H2-Komplex) je *poglavitni histokompatibilnostni kompleks pri miših na kromosomu 17, na katerem je več polimorfnih lokusov, ki so povezani z različnimi vidiki imunega sistema. Sestavljajo ga štiri regije: K, I, S in D, na katerih so geni za kodiranje klasičnih presaditvenih antigenov *Ia antigeni in deli komplementarnega sistema, kakor tudi geni za imuni odgovor. *I regija se še nadalje deli.

hebefrenija (hebephrenia; Hebephrenie) je neke vrste *shizofrenija, za katero je značilna regresija, slaboumnost, izumetničenost, introverzija, halucinacije in blodnje.

Heidelberški človek (Heidelberg man; Heidelberg-Mensch), Homo erectus heidelbergensis, je fosilna najdba izumrlega subspeciesa primitivnega človeka blizu Heidelberga.

heksaploid (hexaploid; Hexaploid) je poliploid s 6n ali šestkratnim številom kromosomov. Pšenica naj bi bila primer križanja med tremi speciesi; vsak naj bi ji prispeval 2n, zato je *aloheksaploid.

heksozaminidaza (hexosaminidase; Hexosaminidase) je encim, soudeležen pri kataboliji *gangliozidov. Heksozaminidaza A ima a in b podenoti, ki sta kodirani na 15. in 5. kromosomu pri človeku. Mutacije na teh lokusih so vzrok za *Tay-Sachsovo in *Sandhoff-ovo bolezen.

hekto- (hecto-; Hekto-) je predpona, ki pomeni sto in ki jo uporabljamo pri metričnih enotah.

HeLa celice (HeLa cells; HeLa-Zellen) so znane *celične linije anevploidne sestave človeških *epitelijskih celic, ki jih vzdržujejo v *tkivni kulturi od leta 1951. Izhaja iz vzorca tkiva cervikalnega karcinoma (karcinoma vratu maternice) pacientke po imenu Henriette Lacks.

Heliantus annuus je sončnica.

helikaza (helicase; Hlicase) je encim, ki odvije dvojno vijačnico DNK pred *DNK polimerazo III v E.coli. Glej rep protein.

Helix je rod Gastropod, mednje sodijo polži. Speciesi tega rodu so eksperimentalne živali, na katerih proučujejo razvoj *mehkužcev.

Hellinovo pravilo o večjem številu novorojenčkov (Hellin's rule of multiple births; Regel der Mehrlingsgeburten nach Hellin) pravi, da iz opažane pogostosti dvojčkov lahko izračunamo pričakovano pogostost trojčkov, četvorčkov itd. Če je opažana pogostost dvojčkov n, bo trojčkov n2, četvorčkov n3 itd. To velja samo za sponatana rojstva, ne pa za umetno povzročena s hormoni.

Helmintosporium maydis je povzročitelj pegavosti listov koruze. Povzroča velike izgube pridelka. V ZDA so vzgojili sorte, odporne na to glivo.

hem (heme; Häm) je *porfirinska molekula, ki vsebuje železo; je del hemoglobina, ki veže kisik.

hemaglutinini (hemagglutinins; Hämagglutinine) povzročajo zlepljenje rdečih krvničk in so (1) *antitelesa, vključena v posebne skupine rdečih krvničk; (2) *glikoproteini, ki so na površini celic, inficiranih z določenimi virusi (na primer virus influence) ali na površini kompleksnih virusov, ki jih oddajajo take celice in ki se lahko zlepijo z rdečimi krvničkami nekaterih speciesov. Glej lektini.

hematopoeza (hematopoiesis; Hämatopoiese) je izdelovanje rdečih krvničk.

Hemimetabola je nadred primitivnih žuželk z *nepopolno metamorfozo (muhe enodnevnice, kačji pastir, ščurki itd.). Sinonim zanje je Exopterygota.

hemizigotni gen (hemizygous gene; hemizygotes Gen) je gen, ki je v enojni dozi. Lahko je v haploidnem organizmu, spolno vezan gen v heterogametnem spolu ali gen v določenem kromosomskem segmentu deficientnega heterozigota.

hemocit (hemocyte; Hämocyt) je ameboidna krvna celica pri žuželkah in je analog levkocitom sesalcev.

hemocoelum (hemocoel; Hämocoel) je telesna votlina členonožcev in mehkužcev in je neke vrste razširitev krvnega sistema. Hemocoelum nima povezave z zunanjostjo in nima zametnih celic.

hemofilija (hemophilia; Hämophilie) je spolno vezana bolezen pri ljudeh, ki se kaže v nesposobnosti strjevanja krvi.

hemofilija A (hemophilia A; Hämophilie A) je klasična oblika hemofilije; spolno vezana bolezen, ki povzroča nestrjevanje krvi zaradi pomanjkanja anti-hemolitičnega globulina ali faktorja VIII. Gen je na koncu dolgega kraka X kromosoma. Hemofilija A prizadene v povprečju 1 na 10.000 moških.

hemofilija B (hemophilia B; Hämophilie B), pravijo ji tudi "Christmas disease" (božična bolezen). Povzroča jo pomanjkanje faktorja IX ali plazma-tromboplastin-komponente (PTC). Gen za hemofilijo B je precej oddaljen od gena A na X kromosomu. Prizadetih je približno 1/50.000 moških.

hemoglobin (hemoglobin; Hämoglobin) je pigment rdečih krvničk (*eritrocitov), ki prenaša kisik (molekularna masa 64 500 d). Je sestavljen protein iz štirih verig *aminokislin in štirih *hem skupin, ki vsebujejo železo. Proteinske verige odraslih ljudi (Hb A) imajo po dva para *a in *b verig; a ima 141, b pa 146 aminokislin. Odrasli ljudje imajo poleg tega A2 hemoglobin, ki pa ga je malo (2%) in ima dve a in dve *d peptidni verigi; d ima enako število aminokislin kot b veriga, 95% aminokislin je identičnih. Fetus (Hb F) ima dve a in dve *g verigi; g ima 146 amino kislin; ločimo dva tipa: Gg in Ag, prvi ima na 136. mestu glicin, drugi pa *alanin. Najbolj zgoden hemoglobinski tetramer embriov je sestavljen iz dveh *x verig (podobnih a) in dveh *e verig (podobnih b). Na začetku 8. tedna nosečnosti obe navedeni verigi zamenjata a in g, tik pred rojstvom se začenja g nadomeščati z b. Glej: leghemoglobin, eritrociti, Hb, porfirini, prostetična skupina, anemija srpastih celic, retikulociti, multigene družine, orfoni.

hemoglobin C (hemoglobin C; Hämoglobin C) je hemoglobin z nenormalno b verigo. Na 6. mestu je namreč aminokislina *lizin zamenjana z glutaminsko kislino.

hemoglobin Constant Spring, glej Constant Spring hemoglobin.

hemoglobin S (hemoglobin S; Hämoglobin S) je hemoglobin z nenormalno b verigo. Na 6. mestu je zamenjan valin z glutaminsko kislino. Mutaciji, ki povzročata nastanek *hemoglobina C in S, prizadeneta isti kodon v b verigi, kar spremeni topnost hemoglobina v razmerah z nižjim pritiskom kisika. Čim se zmanjša koncentracija kisika, hemoglobin S polimerizira v kristale, ki deformirajo eritrocite. Tako spremenjeni eritrociti omogočajo diagnozo *anemije srpastih celic. Tudi hemoglobin C povzroči srpasto obliko eritrocitov.

hemoglobinurija (hemoglobinuria; Hämoglobinurie) pomeni izločanje hemoglobina z urinom.

hemolitična anemija (hemolytic anemia; hämolytische Anämie), glej anemija, anemija srpastih celic, sferocitoza.

hemoliza (hemolysis; Hämolyse) pomeni raztapljanje rdečih krvničk.

hemopojetična histokompatibilnost (hemopoietic histocompatibility; hämopoietische Histo-kompatibilität) je pojav, ki so ga ugotovili pri presajanju kostnega mozga v sorodstvu vzgojenih sevov miši in njihovimi hibridi. Hibridni prejemniki zavračajo paternalne presadke, paternalni prejemniki pa sprejemajo presadke kostnega mozga, kar je edinstvena ugotovitev v transplantacijski genetiki.