A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
g-Gei
gel-genetska
genetski-geni
geno-geo
ger-Glo
glu-gos
gov-Gym

 

 

g-Gei

g je znak za težnost, ki ga uporabljamo med drugim pri centrifugiranju; 1000 x g pomeni sedimentacijsko silo, ki je 1000-krat večja od težnosti.

G je okrajšava za *gvanin (tudi GUA) in *gvanozin.

galaktoza (galactose; Galactose) je sladkor s 6 ogljiki, ki je prisoten v disaharidu *laktozi, v *cerebrozidih in v *mukoproteinih.

galaktozemija (galactosemia; Galactoseunverträglichkeit) je dedna bolezen ljudi. Gen, ki jo povzroča, je recesiven in je na krajšem kraku 9. kromosoma. Homozigoti nimajo encima galaktoza-1-fosfat-uridinfosfat-glukoza-transferaze; zaradi tega se v njihovih tkivih nabira galaktoza-1-fosfat. Simptomi so povečana jetra in vranica, *katarakt in mentalna zaostalost, ki izginejo, če v hrani ni galaktoze. Pogostost je 1/62000.

a-galaktozidaza (a-galactosidase; a-Galactosidase) je encim, ki katalizira hidrolizo substratov z a-galaktozidno vezano galaktozo, vključno z glikosfingolipidi in *glikoproteini. Pri ljudeh se pojavlja a-galaktozidaza v dveh oblikah: A in B. A obliko kodira gen na X kromosomu, B obliko pa gen na 22. kromosomu. Glej Fabry-jev sindrom.

Galapaško otočje (Galapagos Islands; Galapagos-Inseln) je skupina 14 otokov, oddaljena 600 morskih milj zahodno od Ekvadorja. Za genetiko, posebej za speciacijo in evolucijo, je otočje pomembno zato, ker se je 15.septembra leta 1833 tam izkrcal Darwin, proučeval 5 tednov rastlinstvo in živalstvo ter prišel do spoznanja, da je otočje naselilo manjše število speciesov iz celine, ki pa so se razvili v kopico sorodnih speciesov, sposobnih živeti v novem okolju.

Gallus domesticus je domača kokoš, ki je med pticami najbolje proučen species. Sinonim Gallus gallus uporabljajo tisti, ki menijo, da je prednik domače kokoši en sam in sicer G. bakiva (pragozdna kokoš), kar se razlikuje od mnenja drugih, da je G. domesticus nastala s križanjem večjega števila prednikov (G.varius, G.soneratii in dr.).

gama globulin (gamma globulin; Gamma-Globulin) je proteinski del krvne plazme, ki vsebuje antitelesa proti določenim mikroorganizmom.

gama žarki (gamma rays; Gammastrahlen) pomenijo kratkovalovno elektromagnetno žarčenje iz atomskega jedra v procesu radioaktivnega razpadanja.

gameta (gamete; Gamete) je dozorela haploidna celica, sposobna za oploditev. (Strasburger, 1877).

gametangij (gametangium; Gametangium) je struktura, v kateri nastajajo *gamete pri praprotih, mahovih in glivah. (Kniep, 1928).

gametocit (gametocyte; Gametocyt) je celica, iz katere z delitvijo nastajajo *gamete: *spermatociti in *oocite.

gametofit (gametophyte; Gametophyt) je haploidna faza, v kateri nastajajo gamete z *mitozo. (Značilno za rastline, ki imajo življenjski ciklus z izmenjavo generacij.) (Hofmeister, 1851).

gametogeneza (gametogenesis; Gametogenese) pomeni nastanek gamet.

gamon (gamone; Gamon) je snov, ki jo proizvede *gameta za olajšanje *oploditve. Primer za gamon je kemotaktična snov, privlačujoča za spermije, ki se sprošča iz jajčeca, pravijo ji ginogamon. Ginogamon-I-kompleks naj bi pospeševal gibanje spermijev. Snov, ki naj bi spodbujala oploditev in je v spermalni tekočini, imenujejo androgamon, ločijo tri vrste androgamonov: I, II in III. Ginogamon-I naj bi bil antagonist androgamonu I. Androgamon II naj bi precipitiral snovi v membrani jajčne celice in nevtraliziral aglutinacijsko delovanje ginogamona II na spermije. Androgamon III pa naj bi pripomogel k likvefaciji (utekočinjenju) jajčne površine.

ganglij (ganglion; Ganglion) je majhno živčno tkivo, ki ima veliko število celic.

gangliozid (ganglioside; Gangliosid) spada v kompleksne *lipide, ki so sestavljeni iz *sfingozina, *maščobnih kislin, *ogljikovodikov in *nevraminske kisline. Gangliozidi se nabirajo v možganih pacientov s *Tay-Sachsovo boleznijo. Glej Sandhoff bolezen.

gap (gap; Gap) je angleška beseda, ki pomeni vrzel, praznino, režo. Privzeli so jo kot genetski strokovni izraz, ki ima več pomenov. (1) Najbolj pogosto jo uporabljajo v smislu "vrzel" v dvojni vijačnici molekule DNK, kjer v eni niti manjka en ali več nukleotidov in je torej na tistem mestu vijačnica enojna. (2) V smislu "praznina" pomeni popolnoma brezbarvni (ahromatičen) del na metafaznih kromosomih ali na eni od kromatid. (3) Pomeni lahko tudi prekinitev variabilnosti neke lastnosti.

gargoilizem (gargoylism; Gargoylismus) pomeni dve genetsko različni dedni bolezni, ki prizadeneta vezivno tkivo ljudi. Glej Hunter-jev sindrom; Hurler-jev sindrom.

garje (scrapie; Scrapie), glej prion.

Garrod bolezen je sinonim za *alkaptonurijo. (Garrod, 1908).

gastrin (gastrin; Gastrin) je hormon želodca, ki uravnava sekrecijo prebavnih encimov iz želodčnih celic.

Gastropoda je razred mehkužcev, v katerega spadajo polži.

gastrula (gastrula; Gastrula) je stadij v embrionalnem razvoju.

gastrulacija (gastrulation; Gastrulation) je kratko obdobje embrionalnega razvoja, ki sledi nastanku *blastule. Za gastrulacijo je značilno potovanje celic iz površine blastule na mesta, kjer bodo zasnovani notranji organi nastajajočega embria. To je torej čas celične diferenciacije, kar pomeni začetek delovanja genetskih zasnov v celicah. Tik pred pričetkom gastrulacije se začenja tudi sinteza RNK, ki je pretežno mRNK (Bacharova in sod. 1966), v času gastrulacije pa že nastaja potreba po genetsko uravnavani sintezi novih spojin, ki jih zahteva zasnova ekto-, endo- in mesoderma.

Gaucher-jeve celice (Gaucher cells; Gaucherzellen) so velike, z lipidi napolnjene celice v retikulo-endotelialnem sistemu pacientov z *Gaucherjevo boleznijo.

Gaucher-jeva bolezen (Gaucher disease; Gaucher-Krankheit) je precej pogosta avtosomno vezana, recesivna dedna bolezenska motnja presnove *glikolipidov. Je posledica zmanjšane aktivnosti lizosomne glukocerebrozidaze, ki odcepi glukozo od cerebrozidov in se zato *glukocerebrozidi kopičijo v *lizosomih. Odkrijemo lahko tudi *heterozigote, kajti njihovi periferni levkociti imajo manj lizosomnih glukocerebrozidaz kot normalni genotipi. Lahko jih identificiramo že v uterusu s pregledom celic, dobljenih z *amniocentezo.

Gaussova krivulja (Gaussian curve; Gauss-Kurve) je sinonim za *normalno porazdelitev.

GC boks (GC box; GC Box) je v *promotorjih in transkripcijskih pospeševalcih nekaterih evkariontskih genov sekvenca DNK (GGGGCGGGGC in podobne sekvence), ki predstavlja razpoznavno mesto za specifične transkripcijske faktorje, kot je na primer SP1. (Kadonaga in sod., 1986)

Geigerjev števec (Geiger-Mueller counter; Geigerzähler) je občutljiv, s plinom napolnjen aparat za zaznavanje in meritev radiacije.