A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
O-odv
Oen-okt
oku-oog
ool-ori
orn-osn
ost-Oxf

 

 

ool-ori

oolema (tudi ovolema) (oolemma; Eihülle) ali jajčna ovojnica je plazemska membrana jajčne celice. Glej blastoderm, vitelinska membrana.

ooplazma (ooplasm; Ooplasma) je *citoplazma *oocite. (Waddington, 1956).

ootidno jedro (ootid nucleus; Ootidkern) je eno od štirih haploidnih celičnih jeder, ki so nastala z mejotično delitvijo primarne oocite. Tri jedra odpadejo kot polarna jedra, četrto pa predstavlja ženski *pronukleus.

opal kodon (opal codon; Opal-Codon) je *nesmiselni mRNK kodon UGA.

opaque-2 je mutant koruze, ki ima veliko lizina. Mutanti te vrste so perspektivni, še posebej zaradi preprečevanja *kwashiorkor prehranske deficience.

operator (operator; Operator) je področje na kromosomu, ki lahko vzajemno deluje z *represorjem in na ta način nadzoruje delovanje odgovarjajočega *cistrona. (Jacob in Monod, 1959).

operon (operon; Operon) je enota, ki sestoji iz sosledja *cistronov, ki delujejo pod nadzorstvom *operator gena. (Jacob in sod., 1960).

operonska mreža (operon network; interagierende Operons) je zbirka operonov in njihovih *regulator genov, ki medsebojno delujejo v tem smislu, da izdelki *strukturnih genov v enem operonu služijo za aktiviranje ali preprečevanje drugega operona kot *represorji ali *efektorji (efektorske molekule).

opičji virus (simian virus; Affenvirus) spada med viruse, ki napadajo primate, razen človeka.

opičji virus 40 (simian virus 40; Affenvirus 40), okrajšava SV40, je opičji polioma virus, ki inficira celice primatov v celični kulturi in lahko povzroči razvoj tumorjev v novorojenčkih glodalcev. Je litičen za opičje celice, toda temperenten za mišje; včasih povzroča neoplastične transformacije (spremembo celic v tumorozne). Virus se razmnožuje v celici gostitelja in lahko ostane stalno integriran v genomu gostitelja. Genom virusa ima krožno DNK molekulo, ki obsega 5227 baznih parov. Proučili so celotno nukleotidno sekvenco, ki ima poleg običajnih genov tudi *prekrivajoče gene in *razcepljene gene. Glej *SV40 vektorji.

opin (opine; Opin) je splošno ime za redke aminokisline in derivate sladkorjev, ki jih najdemo na koreninskih tumorjih in ki predstavljajo specifično rastno substanco za agrobakterije. Primer za opine sta nopalin [ N-a-(1,3-dikarboksil-propil)-L-arginin] in oktopin [ N-a-(D-1-karboksietil)-L-arginin] .

oploditev (fertilization; Befruchtung) je združitev dveh *gamet v *zigoto.

oploditveni stožec (fertilization cone; Empfängnishügel) je stožčasti izrastek na površini nekaterih jajčec na mestu, kjer se spojijo s spermijem.

opsin (opsin; Opsin) je species specifičen protein, ki kombiniran z *retinalom daje *rodopsin.

opsonin (opsonin; Opsonin) je substanca, ki pospešuje celično *fagocitozo. Če se antitelesa vežejo na antigene z njihovimi Fab-področji (glej imunoglobulin), se oblika molekule spremeni tako, da se izpostavi Fc-regija. *Makrofagi imajo na svoji površini Fc-receptorje, zato imajo fagocitne celice sposobnost vezave in vsrkavanja antigen-antitelo kompleksa. Nevtrofilci in makrofagi imajo *receptorje za določene aktivirane sestavne dele komplementarnega sistema in zato lahko antigen-antitelo-komplement kompleks podleže fagocitozi na podlagi imunološke privlačnosti. IgG antitelesa so učinkovitejši opsonini kot IgM, če ni *komplementa; če je prisoten, so IgM učinkovitejši.

optični izomeri (optical isomers; optische Isomere) so izomerne molekule, ki v raztopini povzroče rotacijo ravnine polarizirane svetlobe ob prečenju raztopine. Rotacijo povzroči asimetričnost molekule, ki dobi zaradi tega predpono "d" ali "l", odvisno od tega, v katero smer se zavrti ravnina - desno (d) ali levo (l).

orange G (orange G; Orange G) je kislo barvilo, ki ga pogosto uporabljajo v citokemiji.

orcein (orcein; Orcein) je barvilo, pogosto uporabljano v citologiji, tudi kot *aceto-orcein.

ordovicij (Ordovician; Ordovicium) je doba v *paleozoiku, ki je trajala od 435 do 570 milijonov let pred današnjim časom.

orfani virusi (orphan viruses; Orphan Viren) so virusi, ki jih najdemo v prebavnem in respiratornem traktu zdravih ljudi in torej niso patogeni.

orfanska zdravila (orphan drugs; Orphanmedikamente) so farmacevtski pripravki za zdravljenje redkih bolezni. Orphan sicer v angleščini pomeni siroto, vendar se v stroki uporablja kot pojem za nepovezanost z boleznijo.

orfoni (orphons; Orphons) so pri evkariontih v *genomu razkropljeni posamični geni, *psevdogeni, ki izhajajo iz multigenih familij ali skupin genov, kot so na primer geni za *histone ali *hemoglobin. Pomembni so za pojmovanje evolucije višjih organizmov. Razkropitev na velike oddaljenosti je nastala verjetno s transpozicijo izrezanih sekvenčnih enot in reintegracijo (s pomočjo RNK ali cDNK) na oddaljena mesta, kjer nimajo prave zveze z bočnimi sekvencami. (Childs in sod., 1981).

organela (organelle; Organelle), tudi “organel”, po SSKJ “organčki”, je struktura v citoplazmi, značilne oblike in funkcije, kot so na primer plazmidi, ribosomi, mitohondriji, jedro, Golgijev aparat, lizosomi, plastidi itd.

organski (organic; organisch) je v kemiji spojina, ki ima poleg ogljika še kisik, vodik, pogosto dušik in še mnoge druge elemente. Organski lahko pomeni tudi, da pripada nekemu organizmu ali bistvenemu delu.

organizator (organizer; Organisator) je živi del embria, ki z morfogenetskimi dražljaji vzpodbuja celice, da se determinirajo in morfološko diferencirajo. (Spemann, 1918).

Orictolagus cuniculus je latinsko ime za kunca, sesalca, ki spada med *Lagomorpha. Kunce uporabljajo tudi kot laboratorijske živali za genetska proučevanja. Znanih je veliko mutacij morfoloških in fizioloških lastnosti.

ori-lokus (ori-site; ori-Lokus) je startno mesto za *replikacijo *kromosoma pri E.coli. Ta segment obsega 422 bp.