A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
Z-zau
zav-ZR

 

 

zav-ZR

zaviralka (suppressor T cell; Suppressor-T-Zelle) je podvrsta T limfocitov, ki jo označujemo s Ts in ki zavira odgovor drugih limfocitov na nek antigen.

zaviralna faza (lag growth phase; Lag-Phase), tudi adaptivna faza, je obdobje prenehanja povečevanja populacije, ki sledi navadno eksponencialni fazi rasti.

zaviranje streptomicina (streptomycin suppresion; Streptomycin-Suppresion) je lastnost bakterijskih mutantov s spremenjenim ribosomalnim proteinom, ki jim omogoča, da začno s sintezo proteina, kljub prisotnosti streptomicina, kar zmanjšuje okvare, ki jih sicer povzroča ta antibiotik.

zavrnitev (rejection; Abstobung) je pojem iz imunologije, če imuni sistem na primer zavrne presadek kot tujek.

zavrnitev presadka (graft rejection; Transplantatabstossung) je celično posredovan imuni odgovor (*celično vezana imunost) na presajeno tkivo, ki povzroči razpad *presadka. Zavrnitev vzbudijo *histokompatibilnostni antigeni tujih celic.

Z-DNK (Z-DNA; Z-DNA), tudi cik-cak DNK, je levosučna dvojna vijačnica z enim samim vzdolžnim jarkom, v nasprotju z normalno desnosučno B-DNK, ki ima dva jarka, manjšega in večjega. (Wang in sod., 1979).

Zea mays je koruza (corn; Mais), spada med najpomembnejše kulturne rastline, ki je zelo dobro genetsko proučena. Znanih je več različkov: var.indentata (zobanka); var.indurata (trdinka); var.saccharata (sladkorna koruza); var.everta (pokalica); var.amylacea (škrobnata).

Zea mays tunicata (pod corn; Hülsenmais) je podvrsta koruze, za katero je značilno, da je vsako zrno posebej zavito v plevo.

zeatin (zeatin; Zeatin) je bil prvi citokinin, ki so ga pridobili iz rastline leta 1964 (iz koruznega zrnja).

zebu (Zebu; Zebu) je vrsta goveda (Bos).

zelo repetitivna DNK (highly repetitive DNA; hochrepetitive DNA) je hitra komponenta reasociacijske kinetike, običajno identična s *satelitsko DNK.

zgodnji geni (early genes; frühe Gene) so geni z ekspresijo v času zgodnjega razvoja osebka.

zgornji karbon (Pennsylvanian; Oberkarbon) je epoha v karbonu, ki je trajala od 270 do 310 milijonov let pred današnjim časom.

zigota (zygote; Zygote) je diploidna celica, ki nastane z združitvijo haploidnih moških in ženskih gamet. (Bateson, 1902).

zigotna indukcija (zygotic induction; zygotische Induktion) pomeni indukcijo vegetativnega razmnoževanja *profaga, ki preide s konjugacijo v nelizogeno F- bakterijo. (Jacob in Wollman, 1956).

zigotna mejoza (zygotic meiosis; zygotische Meiose) se nanaša na mejozo, ki sledi neposredno po nastanku zigote, kot se to dogaja pri *haplontih.

zigotno letalen gen (zygotic lethal; zygotisch letales Gen) je letalen gen pri Drosophili, ki deluje v embriu, ličinkah in odraslih osebkih, ne pa v gametah, ki ga prenašajo.

Zinjanthropus boisei je vrsta človeške opice, ki je živela v Afriki pred 1,7 milijoni let, po današnji klasifikaciji je Australopithecus boisei.

Z kromosom (Z chromosome; Z-Chromosom) je spolni kromosom pri speciesih, kjer so samice heterogametne in samci homogametni.

zmanjšanje variabilnosti (decay of variability; Variabilitätsrückgang) je zmanjšanje *heterozigotnosti zaradi izgube ali fiksiranja alel na več lokusih zaradi *genetskega toka.

značilnosti srpastih celic (sicle-cell trait; Sichelzell-Merkmal); heterozigoti HA/HS imajo selektivno prednost pred obema homozigotoma. Eritrociti heterozigotov so HbA in HbS tipa, slednji dobijo srpasto obliko samo v anaerobnih razmerah zaradi pomanjkanja kisika. Heterozigoti ne obolevajo za anemijo, celo več, odpornejši so na malarijo in infekcijo s Plasmodium falciparum kot normalni homozigoti. Plasmodium namreč prodre v eritrocite in živi v njihovi citoplazmi v prehranjevalni vakuoli. Pri heterozigotih se ti paraziti ne morejo zadovoljivo prehranjevati, ker so HbS celice netopne in imajo viskoznejšo citoplazmo kot HbA celice. Zaradi odpornosti heterozigotov je v populaciji frekvenca gena HS veliko večja, kot bi pričakovali, ker je gen sam po sebi *letalen. Glej hemoglobin S, anemija srpastih celic.

zoogeografija (zoogeography; Zoogeographie) je proučevanje geografske razprostranjenosti živali.

zoogeografska področja (zoogeographic realms; zoogeographische Reiche) je delitev zemeljske površine glede na karakteristično favno.

ZR 515 je okrajšava za sintetični analog juvenilnega hormona, ki je bolj odporen proti esterazam, prisotnim v telesnih tekočinah (hemolimfi) žuželk. Glej alatum hormon.