A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

prom-prote

promiskuitetna DNK (promiscuous DNA; promiskuitive DNA) se imenujejo DNK segmenti, ki so bili izmenjani med organelami, kot so mitohondriji in kloroplasti. Med njimi in jedrom gostitelja je nastala izmenjava kot posledica transpozicijskih dogajanj pred milijoni let. Primer je del mitohondrijske DNK, ki se nahaja v genomu vrste *Strongylocentrotus purpuratus (morski ježek).

promitohondriji (promitochondria; Promitochondrien) so aberantni mitohondriji, karakteristični za kvasovke, ki rastejo pod anaerobnimi pogoji. Promitohondriji nimajo popolnih notranjih open ter so brez nekaterih citokromov

promotor (promoter; Promotor) je področje na DNK molekuli, na katerega se veže RNK polimeraza in pričenja transkripcija. V operonu je promotor navadno na koncu operatorja, poleg njega in ne v njem. Sekvenca nukleotidov v promotorju določa vrsto encima, ki se pripne in hitrost sinteze RNK. Pojem promotorja se uporablja tudi za kemikalije, ki same po sebi niso kancerogene, pospešijo pa nastajanje malignih tumorjev v celicah, ki so izpostavljene pravemu karcinogenu. (Jacob in sod., 1964).

promotorji toplotnega šoka (heatshock promotors; Promotoren von Hitzeschockgenen) so promotorji, ki jih aktivira stres zaradi toplotnega šoka. Glej reakcija na toplotni udar.

pronaza (pronase; Pronase) je encim, ki so ga izolirali iz nekaterih vrst Streptomyces-ov, ki presnavlja mukoproteine.

pronukleus (pronucleus; Vorkern) je haploidni nukleus jajčeca, spermija ali peloda. (van Beneden, 1875).

pro-oocita (pro-oocyte; Pro-Oocyte) je ena od obeh *cistocit s štirimi krožnimi kanali, ki napravijo sinaptični kompleks pri Drosophili melanogaster. Potem ko vstopi sprednja pro-oocita v vitelarij, se spremeni v celico-dojiljo, zadnja pa postane oocita.

Prosimi je podred Primatov, med katere spadajo tudi primitivni lemurji.

Prosobranchiata je ena od treh podskupin mehkužcev iz razreda Gastropoda (polži).

prostaglandini (prostaglandins; Prostaglandine), okrajšava PGs, je skupina kemično sorodnih maščobnih kislin z dolgo verigo, ki nastajajo iz arahidonove kisline pod vplivom ciklo-oksigenaze. Delujejo na različne načine v fizioloških procesih pri celičnih aktivnostih, kot je na primer kontrakcija gladkih mišic, zmanjšan krvni pritisk, antagonizem proti nekaterim hormonom. So tudi bronhodilatatorji, a se v pljučih hitro razgradijo in ne vztrajajo v cirkulaciji. PGE2 deluje na adenilat ciklazo pri izdelavi cikličnega AMP. Prvi prostaglandin so izolirali iz prostate, vendar jih izdelujejo različna tkiva v telesu.

prostetična skupina (prosthetic group; prosthetische Gruppe) je del sestavljenega proteina, ki ni polipeptidnega značaja. Običajno je prostetična skupina aktivni del takega proteina. Primer so hem-skupine pri hemoglobinu.

prosti radikali (free radical; freies Radikal) je nestabilna molekula, ki nastane z ionizirajočo radiacijo vode. Hidroksilni in hidroksiperoksidni radikali vodikovega peroksida so primeri prostih radikalov in so močna oksidacijska sredstva.

protalus (prothallus; Prothallium) je neodvisni gametofit preslice ali praproti (Tracheophyta).

protamini (protamines; Protamine) so bazični proteini, ki nadomeščajo histone v spermalnih celicah pri mnogih vrstah živali. (Felix, 1960).

protan, glej slepota za barve.

protandrija (protandry; Protandrie) pomeni dozorevanje organov za nastajanje peloda pred ženskimi organi enodomnih rastlin; konsekutivni hermafroditizem pri živalih, kadar moško obdobje predhodi ženskemu; ali dozorevanje samcev pred samicami v paritveni sezoni. (Hildebrand, 1867).

protanopija (protanopia; Protanopie), glej slepota za barve.

proteaza (protease; Protease) je vsak encim, ki presnavlja proteine, torej skupni pojem za proteinaze in peptidaze.

protein (protein; Eiweissstoff), slovensko tudi beljakovina, je molekula, ki jo sestavlja ena ali več peptidnih verig; vsako verigo sestavlja linearno zaporedje s peptidnimi vezmi kovalentno vezanih aminokislin.

protein gena 32 (gene 32 protein; Protein des Gens 32) je neuvit protein, ki ga proizvaja gen 32 faga T4 in ki je nujno potreben za njegovo podvojitev. Molekularna masa proteina je 35000 d in je povezan s koncem DNK, dolgim okrog 10 nukleotidov. Odkrila sta ga M. Alberts in L. Frey leta 1970.

proteini, ki destabilizirajo vijačnico (helix destabilizing proteins;Helix-destabilisierende Proteine), okrajšava HDP, so proteini, ki se vežejo na enojni trak dvojne vijačnice DNK, ki nastanejo z *"dihanjem", s tem pa povzročajo razvijanje vijačnice. Tak encim je *helikaza. Imenujejo jih tudi relaksacijski proteini ali "na enojni trak vezani proteini". (Alberts in sod., 1968).

proteini toplotnega udara (heat shock proteins; Hitzeschock-Proteine) so proteini, ki jih sintetizirajo celice Drosophile v 15 minutah po toplotnem udaru. Te proteine so poimenovali v skladu z njihovo molekularno maso v kd. Po sintezi v *citoplazmi se večina proteinov preseli v celično jedro in se veže na *kromatin. Tako zaščitijo kromosome pred termičnimi poškodbami na nek nepoznan način. Glej naborki zaradi toplotnega udara; reakcija na toplotni udar.

protein kinaza (protein kinase; Proteinkinase) je encim, ki pripenja fosfatno skupino k serinski, treoninski ali tirozinski molekuli, vgrajeni v protein. Glej epidermalni rastni faktor; Rous sarkoma virus.

proteinoid (proteinoid; Proteinoid) je aminokislinski polimer z molekularno maso nad 10.000 d, ki nastane s simulacijo pogojev nastajanja živega sveta tako, da suho zmes fosforne kisline in 18 aminokislin segrejemo na 18o C. Na take proteinoide delujejo proteolizni encimi; so lahko hrana za bakterije, ne delujejo pa kot antigeni.

protein ovojnice (coat protein; Hüllprotein) je strukturni protein, ki predstavlja zunanjo ovojnico *virusa.

protein, vezan na enojni trak DNK (single-stranded DNA binding protein; DNA-Einzelstrang-bindendes Protein) je v E.coli tetramerni protein (74000 d), ki se veže na enojni trak DNK tedaj, ko *helikaza odpre dvojno vijačnico. S tem se molekula enojnega traku ohrani in prepreči se ponovna združitev ali nastajanje vodikovih vezi znotraj enega traku.

protein za odvijanje DNK dvojne vijačnice (DNA unwinding protein; DNA-entwindendes Protein) je protein, ki se veže na posamični trak DNK in na ta način olajša odmotanje dvojne vijačnice DNK v času replikacije in rekombinacije.

proteolizen (proteolytic; proteolytisch) pomeni, da povzroči presnovo proteinov ali razgraditev na enostavnejše enote (proteolizni encimi).

proter (proter; vordere Tochterzelle) je hči ali prednji organizem, ki nastane s prečno delitvijo praživali.

proterotelija (prothetely; Proterothelie) je eksperimentalno povzročena anomalija, pri kateri nek organ zraste prej, kot bi bilo normalno; navadno pri mehkužcih zaradi delno inhibirane metamorfoze.

proterozoik (Proterozoic; Proterozoikum) je del prekambrija, ko so se razvili nekateri nevretenčarji (na primer spužve, praživali).