A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

Pat-pEM

Patau-ov sindrom (Patau's syndrome; Patausyndrom) je trisomija 13. kromosoma pri človeku.

patogen (pathogenic; pathogen) pomeni, da povzroča bolezen ali znake zastrupitve.

patroklin (patroclinous; patroklin) pomeni, da je potomstvo bolj podobno očetu kot materi.

patulin (patuline; Patulin) je antibakterijski in antimikotičen mitotoksin, toksičen tako za živali kot rastline. Izolirali so ga iz Penicillium patulum (odtod ime), Aspergillus vrst in drugih gliv.

pazduha (axil; Blattachsel) je kot med zgornjo ploskvijo lista in steblom, ki mu pripada.

pBR322 je plazmidni vektor za kloniranje, ki so ga dobili iz E.coli. Ima gen za rezistentnost na ampicilin in tetraciklin ter več primernih razpoznavnih mest za restrikcijske endonukleaze.

PCR, glej polimerazna verižna reakcija.

PCR-DNK tehnologija (PCR-DNA-engineering; PCR-DNA-Technologie) uvaja nove metode, ki so hitrejše, ponovljive in cenejše glede na (1) modifikacije DNK koncev; (2) možnosti za ciljano mutagenezo, ki obsega inercije, delecije, substitucijo baz in premik bralnega okvirja; (3) in vitro rekombinacije (spajanje dveh poljubnih DNK fragmentov in podobno). Glej polimerazna verižna reakcija.

PDGF je okrajšava (platelet-derived growth factor) za rastni faktor v serumu, ki deluje mitogeno na celice vezivnega tkiva v kulturi in pospešuje s tem rast.

pedigre (pedigree; Stammbaum) ali rodovnik je diagram, ki prikazuje zgodovinsko poreklo ali genealoške podatke. V vzročnih pedigrejih so samice prikazane s krogi, samci s kvadrati, ki so pri individuih z iskano lastnostjo počrnjeni, heterozigoti v primeru avtosomnega recesivnega dedovanja pa počrnjeni do polovice površine kroga ali kvadrata. Dogovorjene znake uporabljajo še za fraternalne in enojajčne dvojčke, za prezgodaj umrle prednike, za individue, ki niso imeli potomstva, heterozigotne samice - prenašalke spolno vezanega recesivnega gena, za abortuse in paritve v sorodstvu.

pedogamija (paedogamy; Paedogamie) je oblika obligatorne samooplodnje (avtomiksis), za katero je značilna združitev izo- in anizogamet, ki nastanejo z mejozo v enem in istem individuu bodisi v istem gametangiju ali ločenih anteridijih in oogonijih. Druge oblike za avtomiksis so še avtogamija in partenogamija. (Guilliermond, 1910).

pedogeneza (paedogenesis; Paedogenese), sinonim je *neotenija, je prezgodnja spolna dozorelost ličink. Aksolotl na primer je v vodi živeča ličinka, ki diha s škrgami in spolno lahko dozori ter se reproducira, ne da bi prešla metamorfozo v odraslo obliko, ki diha s pljuči in živi na suhem. Glej aksolotl, Ambystoma mexicanum, neotenija.

pekinški človek (Peking man; Peking-Mensch) je izumrla vrsta primitivnih ljudi, najdenih v fosilih blizu Pekinga. Nekoč so ga klasificirali kot Sinanthropus pekinensis, sedaj kot Homo erectus pekinensis.

pekinška raca (Peking duck; Pekingente) je ena izmed najbolj razširjenih račjih pasem.

pektin (pectin; Pektin) je *polisaharid v celični steni in sredinski lameli. Sestavljen je iz podenot pektinske kisline, ki imajo metiliran večji del COOH skupin.

pektinaza (pectinase; Pektinase) je encim, ki cepi *pektin; skupaj s celulazo ga uporabljajo pri somatski hibridizaciji (fuziji) rastlinskih *protoplastov in pri njihovi genetski transformaciji.

pektinska kislina (pectic acid; Pektinsäure) je polimer iz podenot galakturonske kisline.

pelagra (pellagra; Pellagra) je bolezen, ki jo povzroča pomanjkanje *nikotinske kisline.

pelargonin (pelargonin; Pelargonidin) je antocijan škrlatno-rdeče barve, ki obarva cvetne liste pelargonij in aster.

Pelargonium zonale je vrsta pelargonij, znanih v genetiki zaradi proučevanja nemendelističnega dedovanja kloroplastnih mutantov.

Pelecypoda je razred živali, v katerega spadajo med drugim tudi školjke. Nekatere vrste so proučili citogenetsko in zaradi gospodarskega pomena tudi kvantitativno genetsko. Med temi školjkami so znane Crassostrea virginica, Mercenaria mercenaria, Mytilus edulis in še nekatere druge vrste.

P-elementi (P elements; P-Elemente) so *transponirajoči elementi pri Drosophili melanogaster, ki povzročajo določeno vrsto *hibridne disgeneze. P elemente so klonirali v *plazmide E.coli. Če DNK molekule s P elementi mikroinjiciramo v embrie Drosophile, se nekateri P elementi integrirajo v kromosome razvojne linije ter se prenesejo na potomstvo mikroinjiciranih osebkov. (Rubin in sod., 1982).

Pelger-Huet anomalija (Pelger nuclear anomaly; Pelger-Huet Kernanomalie) je dedna sprememba oblike celičnega jedra *granulocitov pri ljudeh. Podoben sindrom poznamo pri kuncih; homozigoti pri njih povzročajo *hondrodistrofijo.

Pelham-ov boks (Pelham box; Pelham-Box) je kratka DNK sekvenca (14 bp) v 5' nekodirnem področju neposredno nad *TATA boksom, ki je promotor za transkripcijo genov toplotnega šoka.

pelodni popravni gen (pollen-restoring gene; pollen-restoring Gen) je gen, ki omogoča normalno mikrosporogenezo v prisotnosti citoplazemskega faktorja za moško sterilnost.

pelodno zrnce (pollen grain; Pollenkorn) je *mikrospora cvetnic, ki vzklije v moški gametofit s tremi haploidnimi jedri. Eno oplodi jajčece (ovum), drugo se združi z dvema polarnima jedroma v 3n endosperm, tretje (vegetativno jedro) pa degenerira po opravljeni dvojni oploditvi.

pelodov mešiček (pollen tube; Pollenschlauch) je cevka, ki zraste iz kalečega pelodnega zrnca zaradi prenosa moške gamete do jajčne celice.

Pelomyxa je rod ameb; med vrstami je tudi P.carolinensis, znana zaradi transplantacije celičnega jedra. P.palustris nima mitohondrijev, namesto tega je v trajni simbiozi z aerobnimi bakterijami.

pEMBL je okrajšava za lambda- in cosmid-vektorje, ki jih izdelujejo in nudijo v Evropskem molekularno-biološkem laboratoriju v Heidelbergu (Nemčija).