A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

poli-polo

poliadeniliranje (polyadenylation; Polyadenylierung) je dodajanje adenin-nukleotidov s pomočjo encimov na 3' konec mRNK molekul kot del priprave za prehod primarnih RNK transkriptov iz jedra v citoplazmo. Dodanemu delu pravimo "poli-A-rep" (poly-A-tail). (Edmond in Abrams, 1960).

poli-ADP-riboza (poly-ADP-ribose; Poly-ADP-Ribose) je homopolimerna veriga, sintetizirana iz NAD+ s pomočjo jedrne poli(A) sintetaze. Sestavljena je iz linearnega zaporedja ponavljajočih ADP-riboza enot (1 do 30), ki so po translaciji pripete na proteine, povezanez DNK. Poli-ADP-ribosilacija pomaga pri različnih procesih v jedru, kot je na primer podvajanje DNK, reparatura DNK, ekspresija genov in diferenciacija celic. Prelomi posameznih trakov DNK delujejo stimulativno na poli-ADP-riboza sintetazo. (Chambon in sod., 1963).

poliakrilamidni gel (polyacrylamide gel; Polyacrylamidgel) je gel, pripravljen z mešanjem monomera (akrilamida) s prečno vezanim reagentom (N,N'-metilen-bis-akrilamid) v prisotnosti reagenta za polimerizacijo. Na ta način nastane netopen tridimenzionalen splet verig iz monomerov. V vodi ta splet hidratizira. Glede na razmerje posameznih sestavin je možno pripraviti gel z različno velikostjo por. Uporablja se za ločitev bioloških molekul, kot so proteini, glede na njihovo velikost.

poli(A) polimeraza (poly(A) polymerase; Poly(A)-Polymerase) je terminalna riboadenilna transferaza, ki jo najdemo pri evkariontih v jedru, citoplazmi in mitohondrijih, kakor tudi pri prokariontih, ki sintetizirajo ali razgrajujejo "poli-A-rep" mRNK. Glej poliadeniliranje. (Davis in sod., 1971).

polibazni (polybasic; polybasisch) so *aloploidi, ki imajo kromosome dveh, treh ali več speciesov, ki se med seboj razlikujejo glede na osnovno število kromosomov. (Darlington in sod., 1945).

policentričen (polycentric; polyzentrisch) se imeuje kromosom, ki ima več kot eno centromero. (Darligton, 1937).

policistronska mRNK (polycistronic message RNA; polycistronischer mRNA) je velika molekula RNK, ki določa sekvenco aminokislin v dveh ali več proteinih, ki jih kodirajo sosednji *cistroni v istem *operonu.

policitemija (polycythemia; Polycythämie) je bolezen pri ljudeh, za katero je značilno prekomerno nastajanje rdečih krvničk.

polidaktilija (polydactyly; Polydaktylie) pomeni povečano število prstov na rokah ali nogah.

polidisperzna cirkularna DNK (polydisperse circular DNA; polydisperse-circular-DNA), okrajšava tudi spcDNA (small polydisperse circular DNA) se imenujejo majhne kromosomske molekule pri evkariontih, ki nastajajo iz kromosomske DNK s preciznimi (od sekvence odvisnimi) ali nepreciznimi (od sekvenc neodvisnimi) mehanizmi. (Schindler in Rush, 1985; Stanfield in Helinski, 1976).

poliembrionija (polyembryony; Polyembryonie) pomeni nastanek večjega števila embriov iz zigote zaradi njene delitve v zgodnjem razvojnem stadiju. Enojajčni dvojčki so primer poliembrionije. Enojajčni četvorčki so normalen pojav pri teksaških pasancih (Dasypus novemcinctus) ali celo osmerčki pri mehiškem pasancu (D.novemcinctus mexicanus). (Braun, 1851).

polien - antibiotik (polyene antibiotic; Polyen-Antibiotik) se imenuje antibiotik, ki deluje proti glivam, ne pa tudi proti bakterijam (*nistatin, *oligomicin).

poliestrični sesalec (polyestrous mammal; polyöstrisches Säugetier) so tiste živali, ki se gonijo (pridejo v estrus) večkrat na leto.

polietilenglikol (polyethylene glycol; Polyethylenglycol), okrajšava PEG, je kemikalija, polimer HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH z molekularno maso od 200 do 20000, ki jo uporabljajo za pospešitev fuzije celic v tkivnih kulturah, kot je na primer izdelava *hibridomov. PEG 4000 in PEG 6000 se pogosto uporabljata za fuzije ter za olajšanje vcepitve DNK pri transformaciji organizmov.

polifazno letalen (polyphasic lethal; polyphasisch letal) pomeni mutacijo, ki je sestavljena iz dveh ali več letalnih faz v razvojnem obdobju.

polifiletsko poreklo (polyphyletic lineage; polyphyletische Abstammung) pomeni species, ki naj bi nastal kot potomec prednikov različnih vrst. Nasprotje je monofiletsko poreklo.

poligen (polygene; Polygen) se imenuje skupina genov, ki vsi skupaj določajo kvantitativno lastnost. (Plate, 1913; Mather 1941).

poligena lastnost (polygenic character; polygenes Merkmal) je kvantitativno variabilna fenotipična lastnost, ki je odvisna od interakcije številnih genov. Na tako lastnost torej vpliva večje število genov. Navadno spadajo te lastnosti med tiste, ki jih lahko merimo: metrične ali kvantitativne lastnosti.

poligenija (polygeny; Polygenie) je stanje, v katerem več genov določa eno samo lastnost.

poliklonski (polyclonal; polyklonal) pomeni, da izhajajo celice ali molekule iz več kot enega *klona. Antigeni pripravek (tudi zelo prečiščen) na primer izzove sintezo različnih imunoglobulinskih molekul. Ta antitelesa reagirajo specifično z različnimi komponentami kompleksne antigene molekule. Torej so antitelesa, ki nastanejo s takim antigenom, poliklonska v smislu, da vsebujejo imunoglobuline, ki jih sintetizirajo različni kloni *B limfocitov.

polimer (polymer; Polymer) je makromolekula, sestavljena iz kovalentno vezanih monomernih enot, ki se povežejo med seboj z zaporednimi, podobnimi kemičnimi reakcijami. Trak ali veriga DNK je linearni polimer nukleotidnih monomerov; linearna peptidna veriga pa je polimer aminokislinskih monomerov.

polimeraza (polymerase; Polymerase) se imenujejo encimi, ki katalizirajo nastajanje DNK in RNK molekul iz dezoksiribonukleotidov in ribonukleotidov (DNK- ter RNK-polimeraze).

polimerazna verižna reakcija (polymerase chain reaction; Polymerase-Kettenreaktion), okrajšava PCR, je postopek, s katerim katerokoli genomsko sekvenco DNK obogatimo in nato kloniramo. Pri tem delu potrebujemo dva *oligonukleotida, kot *primerja - enega, ki je komplementaren s 3' koncem za obogatitev sekvence, drugi pa za 5' konec komplementarne verige. Z restrikcijsko endonukleazo razrezano DNK denaturiramo (z gretjem) in hibridiziramo z dodanim primerjem. Z dodatkom termostabilne taq-polimeraze, izolirane iz Thermus aquaticus-a, pride do in vitro replikacije restrikcijskih fragmentov, kar kaže na homolognost s primerjema. Po ponovnem segrevanju se primerja odcepita in taq-polimeraza replicira samo sekvenco do zelo velikega števila kopij. (Innis in sod., 1990).

polimerizacija (polymerization; Polymerisation) je nastajanje *polimera iz monomernih molekul.

polimorfizem (polymorphism; Polymorphismus) pomeni obstoj dveh ali več genetsko različnih skupin v neki populaciji. Če ostajajo razmerja med temi skupinami več generacij konstantna, govorimo o uravnoteženem polimorfizmu; če je vezan na različna geografska področja, je to geografski polimorfizem itd. Selektivna prednost heterozigotov je prav tako lahko vzrok za polimorfizem (na primer anemija srpastih celic).

polimorfizem dolžin restrikcijskih fragmentov (restriction fragment lenght polymorphism; Restriktionsfragment-Polymorphismus), okrajšava RFLP, v poljudni ameriški strokovni literaturi tudi "riflip". Specifične endonukleaze dajejo fragmente DNK različnih dolžin pri istem speciesu. Take variacije v dolžinah nastajajo zaradi mutacij, ki spreminjajo položaj razpoznavnih mest za te encime. Tako so na primer pri kartiranju restrikcijskih nukleaz za človeške strukturne gene za b-hemoglobinske verige odkrili, da so pri pacientih z anemijo srpastih celic nenormalne dolžine restrikcijskih fragmentov. Analizo s pomočjo restrikcijskih encimov lahko opravimo na DNK celic iz plodovne tekočine (amnionske tekočine), zato je tehnika RFLP uporabna pri prenatalni diagnostiki. (Grodzicker in sod., 1974).

polinemna hipoteza (polyneme hypothesis; Polynemen-Hypothese) predpostavlja, da ima nanovo nastala *kromatida več kot eno dvojno vijačnico DNK.

polinom (polynom; Polynom) je linearna kombinacija x potenc: y = a0 + a1x + ... + anx z danimi vrednostmi za a0, a1 ... an.

polinukleotid fosforilaza (polynucleotide phosphorylase; Polynucleotid-Phosphorylase) je encim, ki poveže ribonukleotide. Uporabljajo ga za izdelavo umetnih ribonukleotid molekul.

polinukleotid kinaza (polynucleotide kinase; Polynucleotidkinase) je encim, ki fosforilira 5'-hidroksil konce, nastale z delovanjem endonukleaz. (Richardson, 1965).

polip (polyp; Polyp) je majhen neoplazemski pecljat izrastek iz površine sluznice (mukoze) - pogosto v črevesju. Tudi na podlago pritrjen ožigalkar z lovkami.

polipeptid (polypeptide; Polypeptid) je polimer iz aminokislin, ki so spojene s peptidnimi vezmi.

poliploid (polyploid; polyploid) pomeni osebek, ki ima več kot 2n kromosomov (3n, 4n ...). (Strasburger, 1910; Winkler, 1916).

poliploidija (polyploidy; Polyploidie) je multiplo število kromosomov od normalnega, diploidnega. Običajno je to posledica podvojitve vseh kromosomov v jedru, ki se potem ne razdeli.

poliprotein (polyprotein; Polyprotein) je izdelek *cistrona. Ta izdelek se po translaciji razdeli na več samostojnih proteinov. Predhodni protein encefalina ima na primer šest kopij met-encefalina in eno kopijo leu-encefalina. Glej encefalini.

polisaharid (polysaccharide, Polysaccharid) je ogljikovodik, ki nastaja s *polimerizacijo večjega števila monosaharidnih enot, *škroba, *celuloze. Primer za polisaharid je *glikogen. Glej mukopolisaharid.

polisom (polysome; Polysom), tudi poliribosom, je skupek ribosomov v celici, ki jih povezuje molekula mRNK. (Warner in sod., 1962).

polisomija (polysomy; Polysomie) je pomnožitev posameznih kromosomov. Primer: Trisomija 21. kromosoma pri človeku povzroča Downov sindrom. (Blakeslee, 1921).

polisorbat 80 (polysorbate 80; Polysorbat 80) je podobno kot – Tween 80 – trgovsko ime za polioksietilen sorbitan monooleat, ki je znan emulgator.

polispermija (polyspermy; Polyspermie) pomeni prodor večjega števila semenčic v jajčece ob oploditvi.

politeni kromosomi (polytene chromosome; Polytänchromosom) so veliki, debeli kromosomi, sestavljeni iz večjega števila paralelno ležečih *kromatid. Kromatin je na posameznih mestih nenavadno močno zvit v spiralo, zaradi česar nastane izrazit vzorec prog. Take kromosome najdemo samo pri nekaterih vrstah organizmov, na primer v *makronukleusih migetalkarjev, v različnh tkivih dvokrilcev in v ovulah kritosemenk.

politenija (polyteny; Polytänie) je replikacija v interfazi, ki pripelje do nastanka *politenih kromosomov. (Darlington, 1937).

polocit (polocyte; Polocyt) je majhna, degenerirana sestrska celica sekundarne oocite, ki se deli na dve *polarni telesci. (Waldeyer, 1888).

položaji spajanja in razdvajanja (coupling, repulsion configurations; Kopplungs- und Repulsions-konfiguration). Če sta oba nealelna mutanta a in b na enem od obeh homolognih kromosomov, drugi pa ima + alela (ab/++), pravimo, da sta gena v položaju *spajanja. Položaj razdvajanja pa se nanaša na situacijo, ko je na enem homolognem kromosomu prvi, na drugem pa drugi mutirani gen (a+/+b).