A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
B-Bam
ban-bel
ben-bin
bio-Bis
biv-bot
bov-bus

 

 

biv-bot

bivalent (bivalent; Bivalent) je par homolognih *sinaptičnih kromosomov v procesu delitve (mejoze).

B kromosomi (B chromosomes; B-Chromosomen) so nadštevilčni kromosomi, ki niso duplikati nobenega izmed osnovnega števila ali "A" kromosoma. B kromosomi so brez *strukturnih genov. V času *mejoze se B kromosomi ne parijo z A, tudi sicer se ne ravnajo po načelih mendelističnega dedovanja. B kromosomov je največ pri cvetnicah, proučevali so jih pri rži in koruzi. Menijo, da se razmnožujejo in razširjajo sami v populaciji, ker se delijo (replicirajo) hitreje kot A kromosomi.

blastema (blastema; Keimgewebe) je majhna protuberanca (izboklina) na tkivu, ki jo tvorijo določene celice, iz katerih se regenerira živalski organ ali izrastek.

blastocist (blastocyst; Blastocyste) je *embrio sesalcev v času njegovega vgnezdenja (implantacije) v steno uterusa. Glej trofoblast.

blastoderm (blastoderm; Blastoderm) je sloj celic v *embriu pri insektih, ki popolnoma obkroža *rumenjak. Celični blastoderm se razvije iz sincitialnega blastoderma ob sodelovanju jeder in membran, ki izhajajo iz gub *ooleme.

blastodisk (blastodisc; Keimscheibe) je površinski sloj celic diskoidne (ploščate) oblike, ki nastajajo z delitvijo celic v jajcih, ki imajo velike rumenjake, kot jih imajo na primer ptice in plazilci. Centralni del te plošče obdaja temnejši pas celic, imenovan periblast.

blastomera (blastomere; Blastomere) je celica, ki nastane z delitvijo oplojenega jajčeca. Če so blastomere različnih velikosti, velikokrat govore o makromerah in mikromerah. Blastomere so lahko popolnoma ločene (*holoblastično brazdanje) ali samo delno (*meroblastično brazdanje).

blastoporni rob (blastoporal lip; dorsale Lippe der Blastopore) je dorzalni rob blastopore amfibij (dvoživk), ki deluje kot organizator nastajanja nevralne cevi pri zgodnjem razvoju embria.

blastula (blastula; Blastula) je zgodnji embrionalni stadij, v katerem se pojavi votlina (blastocel ali segmentacijska votlina), ki je posledica razmnoževanja celic v določeni smeri.

Blatella germanica je hišni ščurek (German cockroach; Hausschabe), sodi med Hemimetabola. O njem najdemo v literaturi veliko genetskih informacij.

blefaroplast (blepharoplast; Blepharoplast) je bazalno telesce bičkarjev (Flagellata).

B limfocit (B lymphocyte; B-Lymphocit), glej limfociti.

Bloom-ov sindrom je vrsta pritlikavosti, ki se deduje avtosomno recesivno. Pacienti so občutljivi na sončne žarke in imajo poleg tega slabšo splošno imunsko zaščito. Je primer dednega sindroma, za katerega je značilna lomljivost kromosomov.

blot je glagol, ki v angleščini pomeni (med drugim) popackati, uporablja pa se za prenos DNK, RNK in proteinskih frakcij na papir, membrane in pod. Glej blotting

blotting je na splošno uporabljan angleški izraz za metode elektroforetske ali kromatografske ločitve RNK, DNK ali proteinov. Ločevanje opravljamo navadno v primernih medijih (na primer v gelih), od tam prenesemo fragmente na papir ali membrano. Načeloma delimo blotting na več postopkov: *kapilarni, pri katerem molekule potujejo po načelu kapilarnosti, vakuumski in *elektroforetski, pri katerem prenaša molekule šibak električni tok v odgovarjajočem mediju.

"bobbed"-gen (bobbed; bobbed-Gen) (bob pomeni v angleščini na kratko ostriči) je gen (bb) pri Drosophili melanogaster, ki povzroča nenormalno kratke dlačice na trupu. Lokus bb je zelo blizu *centromere in je edini gen, za katerega (doslej) vemo, da ima alele tako na X kot na Y kromosomu. Plus bb alel je *nukleolus organizator; različni drugi *hipomorfni aleli so lahko posledica delnih *delecij ribosomalne RNK zaradi *cistronov, ki so nastali kot posledica neenakega crossing over-ja.

bočna DNK (flanking DNA; flankierende DNA) pomeni nukleotidne sekvence na obeh straneh nekega segmenta, ki ga proučujemo.

bogomolka (mantid; Gottesanbeterin) je žuželka, ki spada med ravnokrilce, družino Mantidae, glej Liturgosa.

bolezni v zvezi s skladiščenjem glikogena (glycogen storage disease; Glycogenspeicherkrankheit) so dedne anomalije glede na preveliko kopičenje ali premajhno skladiščenje glikogena v tkivih. Primeri: Anderson-ova, Forbes-ova, von Gierke-, Hers-ova, McArdle-jeva, Pompe-jeva bolezen.

Bombardia lunata spada med Askomicete, običajno jo uporabljajo za analizo tetrad.

Bombay - krvna skupina (Bombay blood group; Bombay-Blutgruppe) je redka varianta sistema ABO krvnih skupin pri človeku (odkrita v Bombayu), ki nima A, B niti O antigena. Vzrok leži v tem, da individui, homocigoti za avtosomni recesivni alel (h/h) ne morejo izdelati izhodiščne snovi “H”, iz katere nastaneta *A in B antigena. To je klasičen primer recesivne epistaze v genetiki človeka, ker brez produkta H ne morejo nastati produkti na ABO lokusu. Pri rutinskem testiranju izpade Bombay skupina kot skupina O, toda Bombay fenotip utegne biti nosilec genov brez možnosti ekspresije za A in B antigen; proizvaja pa anti-H, ki ga individui iz skupin A;B;O nimajo. Zato je možno, da imata starša skupine O otroka skupine A ali B, če je eden od staršev Bombay fenotipa in nosilec gena za antigena A ali B (ali oba).

Bombus je rod čmrljev.

Bombyx mori je sviloprejka, ki so jo začeli uporabljati že pred 4ooo leti za pridelovanje svile na Kitajskem. Genetsko je dobro proučena.

borba za obstanek (struggle for existence; Kampf ums Dasein) je Darwinov izrek, s katerim je opisal tekmovanje med živalmi za hrano, prostor, bivališče ali paritev.

Bos je rod goveda, kamor spada tudi domače govedo B.taurus, indijsko Brahma govedo ali zebu B.indicus in jak B.grunniens.

botulizem (botulism; Botulismus) je zastrupitev z eksotoksinom, ki ga proizvaja Clostridium botulinum. Najbolj pogosto ga najdemo v razpadajoči (pokvarjeni) hrani.