A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
B-Bam
ban-bel
ben-bin
bio-Bis
biv-bot
bov-bus

 

 

bov-bus

bovina (goveja) ahondroplazija (bovine achondroplasia; Rinder-Achondroplasie) je dedna hondrodistrofija, ki se kaže v kratkonožnosti; značilen primer nosilca tega gena je Dexter pasma goveda in "bull-dog" teleta. V homozigotnosti je ta napaka letalna. Deduje se avtosomno recesivno.

bovini (goveji) papiloma virus, (bovine papilloma virus; Rinder Papilloma Virus), okrajšava bpv je skupina virusov, ki povzročajo rast bradavic (papilloma) pri govedu in ki se lahko razmnožujejo v celicah mnogih sesalcev. Ne povzročajo razpada (lize) gostiteljev, pač pa se razmnožujejo kot *plazmidi v 10 do 200 primerkih na celico. Zaradi teh lastnosti uporabljajo izpeljanke bpv kot vektorje za kloniranje v celicah sesalcev.

bovini (goveji) serum albumin (bovine serum albumin; Rinder-Serum-Albumin), okrajšava BSA, se pogosto uporablja za preprečevanje kontaminiranja in v kombinaciji z ovalbuminom (albuminom jajca) za blokiranje nezaželenih naknadnih reakcij pri *hibridizaciji na filter papirju.

bp je kratica za "bazni par".

Brachyostoma je rod škrgoustnic (lancelets; Lanzettfischchen), ki mu pravijo tudi Amphioxus. Brachiostoma lanceolatum je edini živi organizem med Cephalocordata-mi.

brahidaktilija (brachydactyly; Brachydactylie) pomeni nenormalno skrajšane prste (na rokah, na nogah ali oboje).

bralni okvir (reading frame, Leseraster) je sekvenca *kodonov (skupin treh zaporednih nukleotidov), v okviru katerih lahko pride do prevajanja (translacije). Segment mRNK, na primer: 5'AUCCGAGGC3' se lahko prevede v treh možnih okvirih: 5'AUC..., 5'UCC... ali 5'CCG..., kar je odvisno od lokacije začetnega kodona.

branje (reading; ablesen) pomeni v genetiki enosmeren potek dekodiranja ali translacije (prevajanja) mRNK sekvenc v zaporedja aminokislin, ki predstavljajo potem polipeptidne verige.

brazda (stigma; Narbe) je mesto na pestiču, kjer pelodna zrnca lahko vzkalijo.

brazdanje (cleavage; Furchunsteilung) je proces delitve jajčeca kot začetek rasti organizma. Brazdanje je pri nekaterih vrstah determinirano, kar pomeni, da poteka po določenem zaporedju; pri drugih speciesih pa se po prvih delitvah zaporedje spremeni.

brezcelični ekstrakt (cell free extract; zellfreier Extrakt) je tekočina, ki jo dobimo iz razpočenih celic, ko je odstranjen ves material, vključno membrane in intaktne celice. Tak ekstrakt vsebuje raztopljene molekule, ki se nahajajo v celicah

brezjedrni (anukleate; kernlos), pomeni brez *nukleusa ali brez celičnega jedra.

brezkrilen (apterous, wingless; flügellos) je mutant pri žuželkah, manj pogosto pri pticah in domači perutnini. Glej Apterygota.

brez-nukleolusni mutant (anucleolate mutation; Nucleolus-Organisator-Verlustmutant) je mutacija, za katero je značilna izguba *nukleolusnega organizatorja, ki so jo doslej ugotovili pri Drosophili, Chironimusu in Xenopusu.

5-bromdeoksiuridin (5-bromodeoxyuridine; 5-Bromdeoxyuridin) je analog *timina, ki ga lahko vgradimo v DNK v času njenega podvajanja in ki zelo spremeni strukturo DNK. Če sta obe niti substituirani, se kromatida obarva manj intenzivno kot v primeru, če je substituirana samo ena nit. Če se celica razmnoži dvakrat zaporedoma, se obe sestrski kromatidi obarvata različno in takemu kromosomu pravimo "harlekin - kromosom". Metoda označevanja s 5-bromdeoksiuridinom se uporablja za ugotavljanje izmenjave sestrskih kromatid. Poleg navedenega prihaja v heterokromatskih regijah kromosomov do pogostih prelomov. Glej heterokromatin.

bromocian (cyanogen bromide; Bromcyan), BrCN, je reagent za cepitev *polipeptidov na mestu ostankov metionina, kar uporabljajo za študij proteinskih struktur in ugotavljanje sekvence aminokislin.

5-bromuracil (5-bromouracil; 5-Bromuracil) je mutageni analog pirimidinov.

brst (bud; Knospe) je celica hči, ki nastane v *mitozi kvasovke; ena celica-hči obdrži celično membrano, dočim mora druga napraviti novo.

brstenje (budding; Knospung) pomeni pri kvasovkah in rastlinah proces tvorbe brstov. Pri *virusih, ovitih z membrano, kot sta virus influence in Sindbis virus, je brstenje način zapuščanja celice gostitelja, pri čemer del celične membrane napravi ovojnico okrog *nukleokapside. Ovojnica ima virusove proteine in nima celičnih proteinov.

Bruce-jev efekt (Bruce effect; Bruce-Effekt) je blokada implantacije zgodnjega mišjega *embria zaradi izpostavljanja matere tujemu samcu (ali njegovemu urinu). Pojav je odkril N. M. Bruce. Glej feromoni.

Bryophyllum je rastlinski rod, pripadniki imajo mesnate liste, pomemben je zaradi študij o genetskem uravnavanju fotoperiodizma kot indukciji za cvetenje. Glej fitohormoni.

BSE, okrajšava za bovino spongiformno encefalopatijo, glej prion.

Bt-ICP je alel, s katerim Bacillus cereus var. thuringensis izdeluje protein z insekticidnim delovanjem (ICP). Z B.thuringensis inficirane ali Bt-ICP transgene rastline so zaščitene pred insekti. Podobno zaščito dajejo hitinazni geni (CHI) in tripsin-inhibitorni gen (Cp TI) (Frischoff in sod., 1987)..

Bufo je rod krastač (toads; Kröten). Populacije nekaterih speciesov, ki pripadajo temu rodu, so natančneje proučevali populacijski genetiki.

Burkitt limfom (Burkitt's lymphoma; Burkitt-Lymphom) je monoklonalna maligna proliferacija *B limfocitov, ki prizadenejo prvenstveno čeljust in lične kosti. Rakasta tvorba je poimenovana po Denisu Burkittu, odkril jo je pri otrocih iz Centralne Afrike in opisal leta 1958. Večina Burkitt tumorjev nastane pri Afričanih, ki imajo *Epstein Barr virus, za katerega smatrajo, da ga prenašajo komarji, vendar Evropejci in Američani z Burkitt limfomom tega virusa nimajo. Burkitt limfom celice imajo vselej recipročno translokacijo med daljšim krakom 8. kromosoma in 14. kromosomom, lahko pa tudi (manj pogosto) med 22. in 2. kromosomom. Prelomno mesto na 8. kromosomu je vselej blizu *myc onkogena, dočim je na drugih kromosomih prelomno mesto blizu gena za imunoglobulin; na 14. kromosomu za težko verigo, na 22. kromosomu za lambda lahko verigo in na 2. kromosomu za kapa lahko verigo. Translocirani myc se aktivira in zato nastopi rakasto obolenje. Glej imunoglobulinske verige.

bursa Fabricii (bursa of Fabricius; Bursa Fabricii) je vrečasta tvorba, povezana z zadnjim delom prebavnega trakta pri pticah. Bursa je najbolj pomemben kraj za dozorevanje *B limfocitov, ki so *plazmatke in ki izločajo *imunoglobulin (antitelo). Podobnega organa pri sesalcih doslej še niso odkrili, menijo pa, da je to kostni mozeg.

bursikon (bursicon; Bursicon) je *hormon žuželk, ki se nahaja v krvi po levitvi in je potreben za obarvanje in strjevanje nove kutikule.

busulfan (busulfan; Busulfan) je mutagena, alkilirajoča snov.