A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
F1-fee
Fel-fib
FIG-fla
flo-For
fos-fuz

 

 

FIG-fla

FIGE (field inversion gel electrophoresis) je okrajšava za pulzno elektroforezo s poljema pod kotom 1800 (ali invertirani polji). Glej pulzna elektroforeza. (Carle in sod., 1986).

fikol (Ficoll; Ficoll) je sintetični neionski saharozni polimer, ki ga uporabljajo tudi pri citogenetskih raziskavah.

fiksativ (fixative; Fixiermittel) je raztopina, ki jo uporabljajo za pripravo tkiv za *citološko ali *histološko raziskavo. Z njo precipitirajo encime iz tkiva, s čemer preprečijo avtolizo; uničijo tudi bakterije, ki bi utegnile razgraditi tkivo ali povzročiti netopnost celičnih sestavin.

fiksiranje (fixation; Fixierung) je prvi korak pri pripravi trajnih preparatov *tkiva za mikroskopsko analizo. Postopek pomeni preprečevanje razpada ali spremembe strukture mrtvih celic.

filadelfijski kromosom (Philadelphiac chromosome; Philadelphia-Chromosom) je aberantni kromosom, viden v metafaznih celicah kostnega mozga pacientov, ki bolujejo za kronično mieloično levkemijo. Najprej so menili, da je filadelfijski kromosom nastal zaradi translokacije približno polovice dolgega kraka 22. kromosoma na nek drugi kromosom. Najpogosteje (v 90%) je na dolgem kraku 9. kromosoma.

filament (filament; Filament) je sestavni del *citoplazme. Filamenti imajo premer 4 - 5 nm in so različnih dolžin; tudi njihovo število je zelo različno v različnih celicah.

filialne generacije (filial generations; Tochtergenerationen) so generacije, ki sledijo starševski (parentalni) generaciji. Označujemo jih z F1, F2 itd. (Bateson in Saunders, 1902).

filogeneza (phylogenetic evolution; stammesgeschichtliche Entwicklung) je postopno spreminjanje speciesov, njihov razvoj brez cepitve. Glej vertikalna evolucija.

filogenija (phylogeny; Phylogenie) je sorodstveno razmerje skupin organizmov glede na evolucijsko preteklost.

filterska hibridizacija (filter hybridization; Filterhybridisierung) pomeni izpostavljanje DNK, ki je denaturirana do enojnega traku in imobilizirana na *nitroceluloznem filtru, raztopini z radioaktivno markirano RNK ali DNK. Na filtru ostanejo po izpiranju samo hibridni - dvojni trakovi molekul.

finalizem (finalism; Finalismus) je verovanje v obstoj težnje v naravi po nekem vnaprej dodločenem cilju ali končnemu smotru, po popolnosti, Sinonim je teleologija.

fingerprint metoda (fingerprint technique; Fingerprint-Methode) je postopek, s katerim kombiniramo *elektroforezo in *kromatografijo za ločitev sestavnih delov proteinskega hidrolizata.

fitness, glej sposobnost.

fitohemaglutinin (phytohemagglutinin; Phytohämagglutinin), okrajšava PHA, je *lektin, ekstrahiran iz fižola (Phaseolus vulgaris), ki aglutinira človeške *eritrocite in stimulira *limfocite, da se prično deliti, kar izkoriščajo pri citogenetskih raziskavah.

fitohormon (phytohormone; Phytohormon) je rastlinski hormon. Med pogostejše ugotovljene rastlinske hormone spadajo *avksin, *citokinin in *giberelin.

fitokrom (phytochrome; Phytochrom) je molekula, ki sodeluje pri fotoperiodizmu cvetenja. Preko dneva se kopičijo v rastlini fitokromi take oblike, ki absorbira svetlobo v skrajnem rdečem delu spektra. Ta oblika pigmenta preprečuje cvetenje pri rastlinah kratkega dne in stimulira cvetenje pri rastlinah dolgega dne. V temi se ta spojina spremeni v obliko, ki absorbira rdečo svetlobo, kar stimulira cvetenje rastlin kratkega dne in preprečuje cvetenje rastlinam dolgega dne. Ali je rastlina dolgega ali kratkega dne, določajo geni.

fitopatologija (phytopathology; Pflanzenpatologie) je veda o rastlinskih boleznih.

fitotron (phytotron; Phytotron) je posebej urejen rastlinjak, v katerem lahko vzgajajo rastline v nadzorovanih in ponovljivih okoliških razmerah.

fizična karta (physical map; physikalische Karte) je prikaz linearnega zaporedja genov na kromosomu in razdalj med njimi, ki so jih ugotovili s sekvenciranjem nukleotidov, prekrivajočimi delecijami v politenih kromosomih, z elektronsko-mikroskopskimi posnetki ali z DNK-heterodupleksom.

fizikalizem (physicalism; Physikalismus) se imeuje poudarjanje določenih načel in verovanje vanje; načel, ki so prevladovala v klasični fiziki, ko so *esencializem, *determinizem in *redukcionizem.

fiziologija (physiology; Physiologie) je veda o dogajanjih v živih organizmih.

fiziološka (solna) raztopina (physiological saline; physiologische Salzlösung) je *izotonična raztopina kuhinjske soli v vodi, ki jo uporabljajo za občasno ohranjanje živih celic.

flagelin (flagellin; Flagellin) je glavni protein v *bičkih bakterij. Njegova molekularna masa znaša okrog 20.000 d; molekule so zvite v gosto vijačnico v vsakem bičku (= flagellum).

flavin adenin-dinukleotid (flavin adenine dinucleotide; Flavin-Adenin-Dinucleotid), okrajšava FAD, je *koencim, ki je sestavljen iz riboflavin fosfata in adenilne kisline. Predstavlja *prostetično skupino encimov, kot je d-aminokislinska oksidaza ali ksantin oksidaza.

flavin mononukleotid (flavin mononucleotide; Flavinmononucleotid), okrašava FMN, ali riboflavin fosfat je *koencim večjega števila encimov, kot je na primer l-aminokislinska oksidaza ali citokrom c reduktaza.

flavoprotein (flavoprotein; Flavoprotein) je prenašalec elektronov, za delovanje potrebuje *FMN ali *FAD.