A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
F1-fee
Fel-fib
FIG-fla
flo-For
fos-fuz

 

 

flo-For

floem (phloem; Siebteil) je žilno tkivo, ki prevaja hranila v vaskularnih rastlinah.

floksin (phloxine; Phloxin) je barvilo, glej fluorescein.

flora (flora; Flore) je rastlinstvo nekega kraja ali časovnega obdobja.

fluor (fluorine; Fluor) je biološki mikroelement. Atomsko število je 9, atomska masa 18.9984, valenca 1-; najpogostejši izotop je 19F.

fluorescein (fluorescein; Fluorescein) je rezorcinolftalein, oranžno-rdeče barvilo, ki daje svetlo-zeleno fluorescenco v ultravijolični svetlobi. Derivati fluoresceina so *eozin, *floksin in *bengalsko rdeče. Uporablja se pretežno pri imunofluorescenci za označevanje protiteles.

fluorescenčna mikroskopija (fluorescence microscopy; Fluoreszenzmikroskopie). Fluorescenčni mikroskopski preparati - za razliko od običajnih - sami oddajajo svetlobo. Tkivne rezine obarvajo s fluorokromnimi barvili, ki oddajajo svetlobo večje valovne dolžine pod plavo ali ultravijolično svetlobo. Ločljivost takih objektov je boljša in to je glavni razlog za uporabo te metode.

fluorescenčni zaslon (fluorescent screen; Fluoreszenzschirm) je plošča, prevlečena z določeno snovjo, kot je na primer kalcijev volframat ali cinkov sulfit, ki prepušča vidno svetlobo, če je žarčen z ionizirajočimi žarki. Take zaslone uporabljajo pri TV ekranih in elektronskih mikroskopih.

fluorescenčno barvanje protiteles (fluorescent antibody technique; Fluoreszenz-Antikörper-Technik) omogoča razpoznavo določenega proteina ali drugega *antigena v celici.

f-met-tRNK (f-met-tRNA; f-Met-tRNA) je kompleks iz N-formil metionina in njegove transfer RNK.

FMN, glej flavin mononukleotid.

fokomelija (phocomelia; Phokomelie) je odsotnost proksimalnih delov ekstremitet. Roke ali noge so povezane s trupom z eno samo kostjo. Genetski vzrok leži v avtosomno-recesivnem genu; *fenokopija pa je posledica *teratogenega delovanja zdravila *talidomida.

fokus (focus; Focus) je pojem z več pomeni glede na področje uporabe. Tako pomeni na primer mesto ali žarišče na horio-alantoidni membrani piščančjega embria, kjer je bil inficiran z določenim virusom. V celični kulturi je področje, kjer nad enoslojnimi celicami začenja rasti tumor v obliki skupka rastočih celic, slovensko torej žarišče.

folikel stimulirajoči hormon (follicle-stimulating hormone; follikelstimulierendes Hormon), okrajšava FSH, je glikoproteinski hormon prednjega režnja hipofize vretenčarjev, ki stimulira rast foliklov v jajčnikih.

folna kislina (folic acid; Folsäure) se imenuje tudi vitamin anti-perniciozne anemije. Folna kislina ima pomembno vlogo pri metabolizmu nukleinskih kislin. Sinonim je pteroilglutaminska kislina.

footprinting tehnika (footprinting; Footprint-Technik) je uveljavljen strokovni izraz za postopek identificiranja segmenta molekule DNK, povezanega s proteinom, ki ga iščemo. Fosfodiesterske povezave so načeloma na območju, ki ga pokriva protein, zaščitene pred endonukleazami. Postopek poteka tako, da uporabimo dva vzorca DNK: samo (čisto) DNK in na protein vezano DNK, ki ju podvržemo delovanju endonukleaz. Razrezane fragmente nato z elektroforezo v gelu ločimo glede na njihovo dolžino. Za samo DNK določimo skladnost prog s standardnim ali kontrolnim vzorcem gela; DNK, vezana na protein, ne bo imela določenih prog glede na standard; te manjkajoče proge pomenijo dolžino DNK, ki jo pokriva protein. (Becker in Wang, 1984).

Forbes-ova bolezen (Forbes disease; Glycogenose Typ III) je dedna bolezen, ki nastane zaradi pomanjkanja encima amilo-1,6-glukozidaze, zaradi česar se kopiči glikogen v telesu prizadetih ljudi. Bolezen povzroča recesiven, avtosomno vezan gen. Pogostost je 1 : 100.000.

formaldehid (formaldehyde; Formaldehyd), H2CO, je brezbarven plin, topljiv v vodi; 40% -raztopina se imenuje *formalin in se uporablja kot fiksativ za proteine in kot močno razkužilo. Nevaren je zaradi okvar oči, tudi kancerogen. Glej denaturacijska karta.

formalin (formalin; Formalin), glej formaldehid.

formamid (formamide; Formamid) je majhna organska molekula, ki se veže na prosto amino (NH2) skupino *adenina in preprečuje nastanek A-T baznih parov; zaradi tega pride do *denaturacije dvojne vijačnice DNK.

formil metionin (formyl methionine; formyliertes Methionin), okrajšava f-met, je tipičen *startni kodon pri bakterijah.

Forssman-ov antigen (Forssman antigen; Forssman-Antigen) je antigen iz ogljikovodika, ki ga je odkril J.Forssman v tkivu morskih prašičkov. Prisoten je pri mnogih drugih speciesih, na primer pri konjih, ovcah in miših. Pri ljudeh in kuncih ni dokazan.