A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
F1-fee
Fel-fib
FIG-fla
flo-For
fos-fuz

 

 

F1-fee

F1 prva filialna generacija (first filial generation; Tochtergeneration) je potomstvo, ki ga dobimo s (poizkusnim) parjenjem živali ali opraševanjem rastlin.

F2 generacija (F2 generation; F2 Generation) je potomstvo, dobljeno bodisi s parjenjem osebkov F1 generacije bodisi s samooplodnjo rastlin F1 generacije.

Fabricijeva burza, glej bursa Fabricii.

Fabry-jev sindrom (Fabry disease; Cerebrosidose) je dedna bolezen, ki prizadene metabolizem glikosfingolipida pri ljudeh. Vzrok je mutacija na X kromosom vezanega gena, ki kodira a-galaktozidazo A v lizosomih, kar povzroča kopičenje glikosfingolipidov v *lizosomih krvnega ožilja, zato pride sčasoma do motenj v krvnem obtoku. Bolezen lahko odkrijemo že v maternici s pomočjo testa na aktivnost a-galaktozidaze A v amnionskih celicah XY fetusov. Žene, ki bi utegnile biti heterozigoti, lahko odkrijemo s kloniranjem fibroblastov kože iz celične kulture, pri čemer dobimo dva tipa celic: prvega, ki je normalen, in drugega, ki ne kaže encimatske aktivnosti. Hemizigoti preživijo do spolne zrelosti, zato se mutacija lahko prenaša preko obojih - heterozigotov in hemizogotov. Pri moških je pogostost 1 : 40.000.

facilitacija (enhancement; Enhancement) je imunsko pospeševanje.

FAD okrajšava za flavin-adenin-dinukleotid, ki je *koencim.

fag (phage; Phage) je sinonim za *bakteriofag.

fagocit (phagocyte; Phagocyt) je celica, ki požira tuje delce iz njenega okolja in jih uničuje, čemur pravimo *fagocitoza. Fagociti so predvsem nevtrofilni levkociti in mononuklearni makrofagi.

fagocitoza (phagocytosis; Phagocytose) je pobiranje čvrstih delcev v organizmu, kar opravljajo celice - *fagociti ali *levkociti, ki uničujejo predvsem mikrobe.

fagolizosom (phagolysosome; Phagolysosom) je organela, ki nastane s fuzijo *fagosoma in *lizosoma. (Strauss, 1958).

fagosom (phagosome; Phagosom) je z membrano ovit celični delec, ki nastane tako, da se odcepijo od *plazemske membrane lokalne *invaginacije. (Strauss, 1958).

Fagus sylvatica je evropska bukev.

Fahrenholz-ovo pravilo (Fahrenholz rule; Fahrenholz-Regel) pravi, da speciacija parazitov in njihovih gostiteljev poteka sinhrono.

fakultativen (facultative; fakultativ) v biologiji pomeni, da je nek organizem sposoben živeti v različnih okoljih.

fakultativen apomikt (facultative apomict; fakultativer Apomikt) je organizem, ki se lahko reproducira seksualno ali neseksualno, kar je odvisno od razmer v okolju.

fakultativna simbioza (protocooperation; fakultative Symbiose) pomeni sodelovanje vrst ali populacij, ki koristi obema, ni pa za nobenega obvezno.

faloidin (phalloidin; Phalloidin) je celični peptid (789 d) iz mušnice (Amanita phalloides), ki se veže na F-aktin in ga stabilizira.

familijska selekcija (family selection; Familienselektion), tudi družinska selekcija, je pojem, ki ga uporabljamo za postopek odbire (selekcije) celih družin (staršev, bratov in sester); v poštev pride samo za lastnosti, ki imajo majhno *heritabiliteto.

Fanconi anemija (Fanconi anemia; Fanconi- Anämie) je dedna slabokrvnost, za katero so ugotovili, da je posledica dedne krhkosti kromosomov. Značilno je občutno zmanjšanje *eritrocitov, vseh tipov *levkocitov in *trombocitov v krvi. Pogoste so *kromosomske aberacije in prisotnost *nehomolognih kromosomov. Menijo, da je genetski vzrok za krhkost kromosomov napaka pri prehodu encimov iz citoplazme v celično jedro, ki naj bi sodelovali pri *DNK popravilu (reparaturi). Podoben vzrok navajajo tudi pri *Bloom-ovem sindromu.

farmakogenetika (pharmacogenetics; Pharmakogenetik) je področje biokemične genetike, ki proučuje vpliv zdravil na genetske spremembe, odnosno reakcijo individualnega genotipa na različne farmacevtske pripravke. (Vogel, 1958).

favizem (favism; Bohnen Krankheit) je hemolitična reakcija na prehrano z bobom (Vicia faba). Encimi hidrolizirajo različne sestavine v bobu do *kinonov z radikali kisika. Če eritrociti nimajo dovolj *glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze, so zelo občutljivi na oksidacijska sredstva in zaradi tega lahko pride do njihovega liziranja. Bolezen so poznali v Sredozemlju že zdavnaj, saj je tam pomanjkanje glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze pogosta dedna bolezen.

favna (fauna; Tierwelt) je celoten živalski živelj na nekem področju ali v nekem časovnem obdobju.

fazeolin (phaseolin; Phaseolin) je *glikoprotein, ki predstavlja do 50% skladiščenih proteinov v *kotiledonih fižola (Phaseolus vulgaris); kodira ga skupina okrog 10 genov.

fazmid (phasmid; Phasmid) je himera med fagom in plazmidom, ki se podvaja bodisi kot fag ali kot plazmid. Fazmidi omogočajo molekularno kloniranje, mutagenezo oligonukleotidov in ekspresijo mutantnih proteinov iz vektorja. (Kahn in Helinski, 1978).

fazno-kontrastni ali fazni mikroskop (phase contrast microscope, phase microscope; Phasenkontrastmikroskop) je vrsta mikroskopa, s katerim je možno opazovati objekte brez uporabe kontrastnih barvil, torej tudi opazovanje živih celic v stadiju delitve. Kontrast se doseže s faznimi premiki svetlobe, ki jih tak mikroskop omogoča.

F+ celica (F+ cell; F+-Zelle) je bakterijska celica, ki ima v plazmidu faktor plodnosti (F). F+ celica lahko preda faktor F celici F- ob njuni *konjugaciji. Če se F faktor integrira v bakterijski kromosom, postane celica *Hfr sev, kar pomeni, da je sposobna prenašati kromosomske gene.

F celica (F cell; F-Zelle) je bakterijska celica, ki nima faktorja plodnosti (F) in je zaradi tega lahko samo prejemnik ali recipient v bakterijski *konjugaciji.

Fc fragment (Fc fragment; Fc-Fragment) je delec imunoglobulinske molekule, razcepljene s papainom (proteaza iz Carica papaya), ki ima del težke verige, nima pa mesta za vezavo protiteles. Pač pa ta fragment lahko veže *komplement in na ta način omogoča vezavo imunoglobulina na različne tipe celic na poseben ne-antigeni način. Fc je okrajšava, ki pomeni, da fragment lahko kristalizira.

Fc receptor (Fc receptor; Rezeptor für die Fc-Region) je sestavni del celične površine mnogih celic imunega sistema, ki je odgovoren za vezavo *Fc fragmenta molekul imunoglobulinov.

feedback, glej povratna zveza.