A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

kon-kop

koncentracija vodikovih ionov (hydrogen ion concentration; Wasserstoffionenkonzentration), okrajšava pH, izražamo kot negativni logaritem koncentracije vodikovih ionov v gramih na liter raztopine. Lestvica obsega vrednosti od 0 do 14, ki so do vrednosti 7 kisle, nad 7 pa bazične.

5' konci s cap strukturo (capped 5' ends; 5'Ende mit Cap) so 5' konci evkariontske mRNK z metiliranim delom "cap". Glej metiliran cap.

končni gostitelj (definitive host; Endwirt) je gostitelj, v katerem doseže nek parazit svojo spolno zrelost.

kongenitalen (congenital; angeboren) pomeni prirojen, torej obstaja že pri rojstvu; na primer podedovane bolezni.

kongenske linije (congenic strains; kongene Stämme) je pojem, ki se je uveljavil za linije in seve, ki se med seboj razlikujejo samo v majhnem kromosomskem segmentu. Na primer kongene linije miši, ki se med seboj razlikujejo samo v major in minor lokusih za histokompatibilnost (po G.D.Snell-u).

konidij (conidium; Konidiospore) je nespolen, haploiden tros, značilen za nekatere vrste gliv, zlasti askomicete. Oblikujejo se na vrhu konidiofora. Pri Neurospori sta dva tipa konidij: ovalni makrokonidiji z več jedri in mikrokonidiji, okrogli in enocelični. Inkubirani na primernem mediju vzkalijo in tvorijo nov *micelij.

konj (horse; Pferd) je udomačena vrsta Equus caballus. Pasme delimo glede na namen izkoriščanja, maso in velikost. Hladnokrvni konji so težki, vprežni; med njimi so znane pasme: belgijska, percheron, clydesdale, shire, suffolk. Jahalni so na primer arabski konji, lipicanci, hannoveranci. Pritlikavi so znani shetland in welsh poniji. Tovorni so bosanski konj in haflinger.

konjugacija (conjugation; Konjugation) je način ploditve enoceličnih organizmov, pri čemer ob spojitvi celic eden od njiju prejme od drugega genetski material. Bakterije konjugirajo tako, da celica - donator iztisne vse kromosome v celico - receptor. Za bakterijsko konjugacijo je potreben genetski element, ki mu pravimo “konjugon”. Protozoi izmenjajo celotna jedra. Pri glivah konjugirajo *hife različnih paritvenih tipov in tvorijo *heterokarione.

konkavalin A (concavalin A; Concavalin A), okrajšava con A, je lektin iz stročnice Canavalia ensiformis, ki stimulira limfocite T, da se prično deliti.

konstitutivni gen (constitutive gene; konstitutiv aktives Gen) je gen, katerega aktivnost je odvisna samo od učinkovitosti njegovega *promotorja za vezavo *RNK polimeraze, ne potrebuje *induktorja. Isto velja za konstitutivne encime, ki nastajajo neregulirano, brez induktorja.

konstitutivni lokusi (housekeeping genes; konstitutive gene) so tisti, ki so prisotni v vseh celicah in se tam tudi eksprimirajo, ker so pomembni za obstoj celice. To so na primer geni, ki kodirajo encime za glikolizo, za ciklus citronske kisline in podobno.

konstrikcija ali zožitev (constriction; Einschnürung) je del nezavitega metafaznega kromosoma, na mestu kjer so ponavadi *kinetohore in *nukleolus organizatorji. (Agar, 1911; Darlington, 1929, 1937).

kontaktna inhibicija (contact inhibition; Kontaktinhibition) je prenehanje gibanja celice, čim pride do kontakta z drugo celico, kar je opazno predvsem pri *celičnih kulturah. (Abercrombie in Heaysman, 1954).

kontinuirana variacija (continuous variation; gleichmässige Variation) je značilnost neke *populacije, da lastnosti večceličnih organizmov variirajo od enega do drugega ekstrema ali mejnih vrednosti (na primer velikost, masa,inteligenčnost itd.).

kontinuirana vlakna (continuous fibers; durchlaufende Fasern) so *mikrotubuli, ki povezujejo pola *mitotičnega aparata, ki se razlikujejo od vlečnih in astralnih vlaken.

kontraktilni obroč (contractile ring; kontraktiler Ring) je prehodna organela, ki v pozni *anafazi in v *telofazi prevzema oblikovanje ekvatorijalnega obroča poleg delitvene brazde v plazemski membrani.. Obroč sestavljajo drobni *citoplazemski mikrofilamenti (premera 4 do 7 nm), ki so krožno razporejeni po ekvatorialni ravnini celice. Filamenti se združijo s *plazmalemo in ko se kontraktilni obroč sklene, je napravljena delitvena brazda. (Lewis, 1939).

kontrastne lastnosti (character displacement; wechselseitige Merkmalsverdrängung) so poudarjene značilnosti vrste pri simpatričnih populacijah v odnosu na *alopatrične istega speciesa ( na primer vizuelni dražljaji,vonjave, svatovski ples, anatomske, fiziološke in vedenjske adaptacije). Ta fenomen gre pripisati neposrednim vplivom naravne selekcije, zaradi katere so okrepljene lastnosti, koristne za species v določeni ekološki niši kot sredstvo obrambe.

kontrolni elementi (controlling elements; Kontrollelemente) je skupina genetskih elementov, ki povzročajo nestabilno hipermutabilnost določenih ciljnih genov, kot je to v disociacijsko-aktivacijskem sistemu pri koruzi. Obsegajo tako *receptorje kot tudi *regulatorje. Receptorski element je mobilen in če se spoji s ciljnim genom, ga inaktivira. Regulator gen vzdržuje mutacijsko nestabilnost ciljnega gena verjetno zato, ker je sposoben odstraniti receptorski element iz ciljnega gena in mu na ta način omogočiti normalno funkcioniranje.

kontrolni gen (controlling gene; Kontrollgen) je gen, ki lahko vklopi ali izklopi *cistron. Glej regulator gen.

konvergenca (convergence; Konvergenz) je evolucija nesorodnih speciesov, ki zavzemajo podobne adaptacijske predele, zaradi česar imajo strukture, ki so si navidezno podobne. Na primer peruti ptic in krila žuželk.

konverzija genov (gene conversion; Genkonversion), spremenjeni geni lahko nastanejo pri podvajanju kromosomov v mejozi, če je nek gen kopiran dvakrat, njegov alel pa nobenkrat. Zaradi tega pride do odstopanja od pričakovanega razmerja 2 : 2.(Winkler, 1930; Lindegren, 1949).

konverzija s pomočjo profaga (prophage-mediated conversion; Prophagen-vermittelte Konversion) pomeni prevzem novih lastnosti, potem ko postane bakterija lizogenizirana. Tako na primer nek profag prenese na svojega bakterijskega gostitelja imunost proti infekciji s sorodnimi fagi. Lizogenizirana bakterija pogosto kaže spremenjene antigene lastnosti ali spremeni toksine, ki jih izdeluje. Glej profag.

koordinirani encimi (coordinated enzymes; koordinierte Enzyme) so encimi, ki variirajo paralelno glede na hitrost delovanja. Če dodamo na primer v medij za E.coli laktozo, bosta začela koordinirano delovati b-galaktozidaza in b-galaktozidna permeaza. Taki in podobni encimi so kodirani v *cistronih istega *operona. Glej regulator geni.

kopun (capon; Kapaun) je kastriran petelin.