A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

k-kari

kairomon (kairomone; Kairomon) se imenuje kemična snov, ki deluje kot sporočilna substanca nekemu recipientu. Glej *alomon.

kakodilatni pufer (cacodylate buffer; Kakodylat-Puffer) je pufer, ki vsebuje organsko arzensko sol, uporablja se za pripravo fiksativov za *elektronski mikroskop.

Kalanchoe je rod mesnato-listnih rastlin, ki so jih uporabljali za študij genetike *fotoperiodizma pri cvetnicah.

kalcij (calcium; Calcium) okrajšava Ca, je element, ki se v majhnih količinah nahaja v *tkivih. Atomsko število = 20, atomska masa = 40,08, valenca = 2+, najbolj pogost izotop je 40Ca, radioizotop 45Ca ima polovično dobo 164 dni, oddaja *beta delce.

kalij (potassium; Kalium), okrajšava K, zelo zastarelo tudi "potaša", je element, ki se nahaja v majhnih količinah v tkivih. Atomsko število je 19, atomska masa 39.1o2, valenca 1+, najpogostejši izotop je 39K, radioizotop je 42K z razpolovno dobo 12,4 ure, oddaja beta delce in gama žarke.

kalus (callus; Kallus) je skupek rastlinskih celic, ki zraste v tkivni kulturi iz ene same celice. Tudi nediferenciran in omejen skupek parenhimskih celic na mestu, kjer je bila rastlina ranjena..

kambij (cambium; Kambium) je lateralni *meristem pri rastlinah.

kambrij (Cambrian; Kambrium) je najstarejša perioda *paleozoika.

kamember (camembert; Camembert) se imenuje vrsta sira po vasi Camembert v Normandiji, ki ga izdelujejo z uporabo plesni Penicillium candidum

kampilobakter, glej Campylobacter.

kanalizacija (canalisation; Kanalisierung) pomeni v genetiki obstoj razvojnih poti, ki pripelje do standardnega *fenotipa kljub genetskim in okoliškim motnjam. Glej kanalizirana lastnost. (Waddington, 1940).

kanalizirana lastnost (canalized character; kanalisierter Merkmal) je lastnost, ki je variabilna v zelo ozkih mejah, ker je bil organizem v neugodnih razmerah ali pod vplivom *mutacij v času razvoja.

kanalizirana selekcija (canalizing selection; kanalisierende Selektion) je izločanje*genotipov, ki dajejo potomce, občutljive v času razvoja na spremembe v okolju.

kanamicin (kanamycin; Kanamycin) je aminoglikozidni antibiotik širokega spektra, ki se veže na 70S ribosome bakterij ter s tem povzroči napačno translacijo mRNA. Izdeluje ga Streptomyces kanamyceticus.

kanonska sekvenca (canonical, consensus sequence; kanonische Sequenz) je opisovanje pogostosti *nukleotidov v značilnem segmentu DNK. Na primer *Pribnov boks ima sekvence T89 A89 T50 A65 A65 T100 *Hoggness-ov boks pa T83A97T93A85A63A63A50, kjer podpisi pomenijo odstotek prisotnosti (pogostost) ugotovljene baze v boksu.

K antigen (K antigene; K-Antigen) je antigen bakterijskih kapsul ali ovojnic somatičnega antigena O. Je termolabilen in ima več različkov, predvsem pri enterobakterijah.

kapa delci (kappa particle; Kappapartikel) so bakterijam podobni delci, ki se nahajajo v citoplazmi nekaterih bakterij; lahko ubijajo druge, ki teh delcev nimajo, zato jim pravimo tudi *ubijalski delci. (Sonneborn, 1943).

kapilarnost (capillarity; Kapillarwirkung) je medsebojno delovanje površine tekočine in hidrofilne snovi, zaradi česar se v cevastih strukturah medsebojna privlačnost molekul odraža v dviganju tekočine. Glej serotonin.

kapsida (capsid; Capsid) je proteinski plašč ali ovoj *virusa. Sestavljena je iz beljakovinskih podenot ali *kapsomer. (Lwoff in sod., 1959).

kapsidiranje in vitro (in vitro packaging; in vitro-Verpackung) pomeni izdelavo infektivnih delcev gole DNK, ki jo inkapsidiramo s pomočjo kapsidnih proteinov (packaging proteins) in glavami fagov (preheads) *lambda fagov.

kapsomera (capsomere; Capsomer) je ena od oligopeptidnih podenot ali protomer, iz katere je sestavljena virusna ovojnica ali virusni plašč. Kapsomere imajo različne peptidne verige. Nastane tako, da se posamezne kapsomere razvrstijo okrog jedra nukleinske kisline v natančnem geometrijskem vzorcu, pri čemer razlikujemo pentamere, ki imajo pet protomer in heksamere s šestimi protomerami. (Lwoff in sod., 1959).

karantena (quarantene; Quarantäne) je časovno omejena varnostna zapora zaradi preprečevanja vnosa okužbe z boleznimi ljudi, živali ali rastlin.

karbon (Carboniferous; Karbon) je doba v paleozioku.

karboksilna skupina (carboxyl group; Carboxylgruppe) je kemična skupina -COOH, ki je kisla, ker postane negativno nabita (-COO-), če proton iz hidroksilne skupine disociira.

karboksilni konec (C-terminus; Carboxylende) je tisti konec peptidne verige, ki ima alfa karboksilno skupino zadnje aminokisline v verigi. Konvencionalno se piše strukturna formula peptidne verige tako, da je karboksilni konec na desni strani.

karboksipeptidaze (carboxypeptidases; Carboxypeptidasen) sta dva encima trebušne slinavke (pankreasa) A in B, ki hidrolizirata proteinske verige na karboksilnem koncu ter odcepljata zaporedoma posamezne aminokisline. Encima te vrste sta uporabna za študij sekvence aminokislin v peptidnih verigah.

karbonilna skupina (carbonyl group; Carbonylgruppe) je dvojna vezava med ogljikom in kisikom (C=O). Sekundarna struktura peptidne verige vsebuje vodikove vezi med karbonilno skupino ene aminokisline in imino (NH) skupine četrte aminokisline vzdolž verige.

karcinogen (carcinogen; Carcinogen) je fizikalni ali kemični dejavnik, ki povzroča maligne ali *rakaste tvorbe.

karcinogeneza (carcinogenesis; Carcinogenese) je večstopenjski proces, ki pripelje do maligne celice. Za ta proces so potrebene določene spremembe dednega materiala, ki prizadenejo metabolizem celice.

karinoidi (Carynoide; Carynoide) se imenujejo celične linije migetalkarjev, ki so potomci prve celične delitve po konjugaciji. Take celice imajo makronukleuse, ki izvirajo iz istega makronukleusa prednika. Dva karinoida iz enega eksokonjuganta dajeta klon, štirje karinoidi enega para pa predstavljajo sinklon, ki je enota za mendelistično dedovanje pri migetalkarjih. (Sonneborn, 1938).

kariogamija (karyogamy; Karyogamie) pomeni združitev dveh jeder gamet.

kariogram (karyogram; Karyogramm), je po morfoloških kriterijih urejen set kromosomov neke vrste, sinonim je idiogram. Glej kariotip. (Chiarugi, 1933).

kariokineza (karyokinesis; Karyokinese) pomeni delitev celičnega jedra. Glej mitoza. (Schleicher, 1878).

karioklasten (karyoclastic; karyoclastisch) pomeni lastnost mitotičnih strupov ali inhibitorjev mitoze, ki reverzibilno zadržijo mitozo, ne delujejo pa letalno na celice. (Dustin, 1934).

karion (karyon; Karyon) je sinonim za *celično jedro odnosno *nukleus. (Haeckel, 1891).

karioplazma (karyoplasm; Karyoplasma) je protoplazemska tekočina, ki jo vsebuje celično jedro. Sinonim: nukleoplazma. (Flemming, 1882).

kariosfera (karyosphere; Karyosphäre) je kondenzirana Feulgen-pozitivna snov na sprednje-dorzalni strani zrele primarne oocite pri Drosophili melanogaster. Te snovi ne obdaja jedrna membrana. Iz kariosfere kasneje izidejo *tetrade, ki preidejo metafazo prve mejotične delitve. Stadij kariosfere v *oogenezi je najbolj senzitivno obdobje na radiacijo.

kariosom (karyosome; Karyosom) je Feulgen-pozitivno telesce v celičnem jedru *oocite pri Drosophili. Tudi kromatsko zrnce pri enoceličarjih.

karioteka (karyotheca; Karyotheka) se imenuje membrana celičnega jedra. (Anderson, 1953).

kariotip (karyotype; Karyotyp) se imenuje celoten vzorec somatskih kromosomov nekega individua ali speciesa, ki še ni urejen v *kariogram. Pojem navadno uporabljamo pri prikazovanju mikro-fotografskih posnetkov metafaznih kromosomov, ki jih razporejamo v določenem zaporedju, kar imenujemo *idiogram ali *kariogram. (Levitsky, 1924).