A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
t-tek
tel-tep
ter-tet
tež-tit
tki-traj
tran-Tre
tri-Twe

 

 

ter-tet

teramicin (teramycin; Teramycin) je trgovsko ime za oksitetraciklin, bakteriostatičen, širokospektralen antibiotik, ki ga izdeluje Streptomyces rimosus.

teratogen (teratogen; Teratogen) se imenuje dejavnik, ki povzoča prirojene napake.

teratokarcinom (teratocarcinoma; Teratocarcinom) se imenujejo tumorji embria, ki izhajajo iz rumenjakove vreče ali gonad *amniotov in se lahko diferencirajo v več celičnih tipov. Te tumorje uporabljajo pri proučevanju regulacijskih mehanizmov v času embrionalnega razvoja.

teratom (teratoma; Teratom) je tumor, sestavljen iz skupka različnih tipov tkiva.

terciar (Tertiary; Tertiär) je obdobje v kenozoiku, ki je trajalo od 2 do 65 milijonov let pred današnjim časom.

terier (Terrier; Terrier) je pasma psov, glej pes.

tergit (tergite; Tergit) je dorzalni *sklerit.

terminacijska sekvenca (terminator sequence; Terminationssequenz) pomeni nekaj drugega kot *terminacijski kodon. To je DNK sekvenca, ki daje signal za konec transkripcije s pomočjo RNK polimeraze, terminacijski ali stop kodon pa je signal za konec translacije.

terminacijski kodon (termination codon; Terminator-Codon) je kodon, ki signalizira konec (terminacijo) nastajajoče peptidne verige.

terminalna fuzija (terminal fusion; Terminalfusion) se imenuje združitev dveh neoplojenih jajčnih celic iz iste sekundarne oocite, kar pomeni nastanek diploidije in s tem *partenogeneze.

terminalna hijazma (terminal chiasmata; Terminalchiasma) je združitev koncev krakov homolognih kromosomov, kot posledica terminalizacije v mejozi.

terminalna redundanca (terminal redundancy, terminale Redundanz) je pojem, ki se nanaša na ponavljanje ene in iste sekvence nukleotidov na obeh koncih DNK molekule.

terminalna transferaza (terminal transferase; terminale Transferase) je dezoksiribonukleotid transferaza, ki jo uporabljajo molekularni genetiki za dodajanje homo-polimernih repov ( na primer polidez-oksiadenozin = poli A) na oba konca vektorske DNK. Ta encim velikokrat uporabljajo tudi za dodajanje poli-T repov k “passenger DNK”. Tako vektorska kot passenger DNK se vgradita s svojima komplementarnima koncema, se povežeta in klonirata.

termofilen (thermophilic; termophil) pomeni, da ljubi toploto. Bakterije, ki rastejo pri temperaturi med 45o in 65o C, so termofilne (primer so cianobakterije); najdemo jih v razkrajajočem gnoju ali gnojevki in v toplih vrelcih.

tesserae (tesserae; Kavernen), ednina tessera, tudi kaverna, je v prvotnem pomenu besede kamenček v mozaiku, v biologiji pa pomeni funkcionalno različne vdolbine na endoplazemskem retikulumu, v katerih so različni encimi.

testikularna feminizacija (testicular feminization; testikuläre Feminisierung) je pojav, da se XY osebki kažejo kot samice. Vzrok za to je zaostajanje testesov v trebušni votlini; zaradi višje temperature odpovedo androgeni receptorji in ne pride do spermatogeneze. Lastnost je spolno vezana (na X kromosomu) tako pri živalih kot pri ljudeh.

testis (testis; Hoden), množina testes, je moški spolni organ, kjer nastajajo gamete s spermatogenezo.

testno križanje (test cross; Testkreuzung) je parjenje med osebkom neznanega genotipa, ki je fenotipično dominanten za nek gen, z drugim homozigotno recesivnim osebkom. Na ta način ugotovimo ali je preizkušani osebek homozigoten za dominantni gen ali ne. (Bridges, 1934).

testosteron (testosterone; Testosteron) je steroidni hormon, ki ga izločajo intersticialne celice testesov; povzročitelj maskulinizacije.

tetanus (tetanus; Tetanus) je bolezen, ki jo povzroči bakterija Clostridium tetani; njene spore preživijo v zemlji, v rani pa anaerobno proliferirajo in izločajo tetanus nevrotoksin.

tetraalelen (tetra-allelic; tetra-allel) je tetraploid, ki ima na nekem lokusu štiri različne alele, na primer A1, A2, A3, A4.

tetraciklini (tetracyclines; Tetracycline) je skupina antibiotikov, ki jih izdelujejo različne Streptomyces vrste. Tetraciklini se vežejo na 30S podenoto ribosomov pri prokariontih, s čemer preprečijo aminoakrilni- tRNK, da bi se vezala na določeno (A = aminoakrilno) mesto in s tem preprečujejo translacijo, to je sintezo proteinov. Vsem tetraciklinom je skupen antracenov obroč.

tetrada (quartet, tetrad; Tetrade) je (v smislu “quartet”) skupina štirih nukleusov ali štirih celic, ki nastanejo z dvojno *mitotično delitvijo, sicer pa pomeni sinapso štirih homolognih kromatid v prvi mejotični profazi in metafazi. (Nemec, 1910).

tetradna analiza (tetrad analysis; Tetradenanalyse) pomeni ugotavljanje crossing-overja pri vseh štirih tetradah iz mejoze ene same primarne gametocite.

Tetrahymena pyrimorfis je ena izmed najpogostejših vrst praživali z bički, blizu Paramecium aurelia, protozoju, ki ga v genetiki zelo dobro poznamo.

tetramer (tetramer; Tetramer) je struktura iz štirih podenot. Če so te podenote identične, je to homotetramer, če niso identične, je heterotetramer.

tetramin (tetramine; Tetramin) je aziridinski mutagen.

tetraploid (tetraploid; Tetraploid) je organizem, ki ima štiri haploidne garniture kromosomov v celičnem jedru. (Nemec, 1910).