A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
O-odv
Oen-okt
oku-oog
ool-ori
orn-osn
ost-Oxf

 

 

oku-oog

okularni albinizem (ocular albinism; Iris-Albinismus), tudi albinizem šarenice, je dedna bolezen na očeh pri ljudeh. Pojavlja se v dveh oblikah; prva se deduje avtosomno recesivno, druga pa spolno vezano na X kromosomu, prav tako recesivno. Pri ženah, heterozigotih za X-vezan albinizem šarenice, ima retina (mrežnica) mozaično porazdeljen pigment zaradi naključnega inaktiviranja enega od X kromosomov v zgodnjem obdobju razvoja. Pri moških je pogostost na X vezanega albinizma šarenice 1/50.000.

okvara okusa (taste blindness;Geschmacksblindheit) se kaže pri ljudeh v nesposobnosti zaznavanja okusa kemikalije feniltiokarbamida (PTC), ki je grenkega okusa. Taki ljudje so homozigotni za avtosomni recesivni gen.

Olduvai Gorge je ime kraja v Tanzaniji, kjer so našli veliko fosilnih ostankov človeka.

olfaktorni nevroni (olfactoric neurons; Richnerven) so senzorni nevroni nosnih oblog. To so edini nevroni, ki se delijo in diferencirajo ves čas življenja.

oligocen (Oligocene; Oligozän) je doba v terciaru pred 25 do 36 milijoni let.

oligo dA, dT (oligo dA,dT; Oligo dA,dT) je *homopolimerna veriga dezoksiriboadenilatov ali dezoksiribotimidilatov netipične dolžine, vendar le s kakimi 100 do 400 ostanki. Pogostost oligo (dA,dT) skupin je različna, pri nižjih evkariontih jih je nekaj sto v genomu, pri višjih 104 in več. (Shenkin in Burdon, 1974).

oligo(dT) celuloza (oligo(dT) cellulose; Oligo-(dT)-Cellulose) se uporablja za očiščenje evkariontske mRNK s pomočjo afinitetne kromatografije. Končki dezoksitimidilne kisline (dT) se kovalentno povežejo s celulozo v prahu. Poli(A) konci mRNK molekul se na ta način immobilizirajo, ker hibridizirajo z oligo(dT).

oligogen (major gene; Oligogen), tudi major gen, je gen z izrazitim vplivom na fenotip za razliko od *poligena, ki ima samo majhen učinek; njegovo nasprotje so tudi modifikacijski geni. (Mather, 1941).

oligomer (oligomer; Oligomer) je molekula, ki ima relativno malo *monomernih enot. (Changeux, 1964).

oligomicin (oligomycin; Oligomycin) je *polienski antibiotik.

oligonukleotid (oligonucleotide; Oligonucleotid) je *polimer, ki ga sestavlja manjše število (2 do 10) *nukleotidov.

oligosaharid (oligosaccharide; Oligosaccharid) je *polimer, ki ga sestavlja manjše število (2 do 10) monosaharidnih podenot.

oligospermija (oligospermia; Oligospermie) pomeni nenormalno majhno število spermijev v semenski tekočini.

omatidij (omatidium; Omatidium) je faseta v sestavljenem očesu žuželk.

omejevalne razmere (restrictive conditions; restriktive Bedingungen) so razmere v okolju (temperatura, vrsta gostitelja itd.), zaradi katerih ne pride do izraza (ekspresije) pogojna mutacija mutantnega fenotipa.

omokrom (ommochrome; Ommochrom) je pigment, izdelek pri metabolizmu triptofana, ki obarva predvsem oči nekaterih vrst živali.

onkogen (oncogene; Oncogen) je gen, ki povzroči nekontrolirano razmnoževanje celic. Celični in virusni onkogeni se med seboj razlikujejo po tem, da imajo celični *introne, virusni pa ne. (Hübner in Todaro, 1969).

onkogena hipoteza (oncogene hypothesis; Oncogen-Hypothese) po R. I. Hübner-ju in G. I. Todaro-ju (1969) pravi, da *karcinogeni različnih vrst delujejo tako, da inducirajo ekspresijo retrovirus-genov, ki so že prisotni v ciljni celici. Danes vemo, da imajo celice različnih speciesov gene, ki so homologni virusnim onkogenom; torej so celični geni predniki virusnih onkogenov. Celičnim onkogenom sedaj pravimo *proto-onkogeni; očitno sodelujejo pri normalnih fizioloških procesih tudi v celicah evolucijsko različnih speciesov.

onkogeni virus (oncogenic virus; oncogenes Virus) je virus, ki lahko spremeni inficirane celice tako, da se začno nekontrolirano razmnoževati.

onkogen T24 (T24 oncogene; Oncogen T24) je gen, ki so ga izolirali iz celične linije karcinoma mehurja pri ljudeh. Ta onkogen je očitno homologen z onkogenom *Harvejevim mišjim sarkom virusom. Sprememba ene same baze v genu povzroči aktiviranje onkogena T24.

onkolitičen (oncolytic; krebszerstörend) pomeni, da je sposoben uničiti rakasto celico.

onkornavirus (oncornavirus; Oncornavirus) je okrajšava za onkogeni RNK virus, v novejši literaturi imenovan tudi onkovirus. Glej retrovirus.

onkostatin M (oncostatin M; Onkostatin M) je polipeptid (18 kD), ki preprečuje delitev A 375 melanom-celic in nekaterih tumor-celic pri ljudeh, ne inhibira pa normalnih fibroblastov pri delitvi. Izdelujejo ga celice linije U-937, ki so podobne monocitam.

ONPG je kratica za O-nitrofenil galaktozid, nenaravni substrat za encim b-galaktozidazo, ki ga cepi na *galaktozo in O-nitrofenol. Je rumene barve in ga s *spektrofotometrijo zlahka razpoznamo. ONPG uporabljajo za ugotavljanje encimske aktivnosti v mutantih za *lac-operon E.coli; uporabljajo ga v kombinaciji z *IPTG, ki je induktor operona.

ontogenija (ontogeny; Ontogenie), tudi ontogeneza, je razvoj osebka od zarodka do zrelosti.

oocita (oocyte; Oocyte) je celica, ki z *mejozo daje *ovum ali jajčece. (Boveri, 1891).

oocita 1. reda (auxocyte; Oocyte I.Ordnung) je celica, v kateri se *jedro pripravlja na profazo prve *mejoze. Sinonim: primarna oocita.

oogeneza (oogenesis; Oogenese) je nastanek jajčeca in potek mejoze od *oocite naprej, *vitelogeneza ali nastanek rumenjaka ter nastanek jajčnih membran.

oogonij (oogonium; Oogonium) je mitotično aktivna celica, ki služi kot vir za *oocite. (Boveri, 1891).