A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

proti-psi

protin (gout; Gicht) je podedovana napaka pri metabolizmu *purina, kar ima za posledico povečanje sečne kisline v krvi in hkrati hude bolečine v sklepih zaradi akutnega *artritisa.

protist (protist; Einzeller) je zastarel izraz, ki ga včasih uporabljajo za enoceličarje, enocelične organizme.

protitelo (antibody; Antikörper) je beljakovina (imunoglobulin), ki nastane kot odgovor na vdor antigena v telo in se z njim specifično veže.

Protocista je eno izmed petih kraljestev (regnum) živih organizmov. Obsega evkariontske mikroorganizme in njihove neposredne potomce, kot so alge s celičnimi jedri, bičkaste alge in protozoi.

protoginija (protogyny; Protogynie) je konsekutivni hermafroditizem, kadar je ovarij v funkciji pred testisom.

protomeri (protomers; Protomere) so enojne peptidne verige, bodisi identične ali neidentične v *multimernem proteinu.

protomitohondriji, glej promitohondriji.

proton (proton; Proton) je elementarni delec atomskega jedra, ki ima pozitivni električni naboj, ki je enak negativnemu naboju elektrona in ima maso 1.0073 masnih enot.

proto-onkogen (proto-oncogene; Proto-Oncogen) je celični gen, ki funkcionira kot neke vrste nadzornik za normalno razmnoževanje celic, odnosno celične proliferacije. Lahko pa se spremeni v *onkogen bodisi zaradi somatske mutacije, zaradi rekombinacije kot posledice somatske mutacije ali rekombinacije z virusnim genomom.

protoplast (protoplast; Protoplast) je enota rastlinske ali bakterijske celice, ki obsega jedro, citoplazmo in plazemsko membrano, ne pa tudi celične stene. Aphragmabacteria (glej PPLO) so v tem smislu protoplasti, ker nimajo celične stene. Protoplaste lahko dobimo tudi eksperimentalno s pomočjo *lizosomov. (Hanstein, 1880).

protoplazma (protoplasm; Protoplasma) je vse, kar se nahaja znotraj celične plazemske membrane, torej citoplazma z jedrom vred. (Purkinje, 1840; Mohl, 1846).

protorakotropni hormon (prothoracicotropic hormone; prothoracotropes Hormon), okrajšava PTTC, je peptidni hormon, ki ga izdelujejo nevrosekretorne celice dorsuma (zgornjega dela) možganov žuželk in ki stimulira *protoraksno žlezo, da izdeluje in izloča hormon *ekdison.

protoraksna žleza (prothoracic gland; Prothoraxdrüse) je žleza v protoraksu žuželk, ki izloča hormon *ekdison.

Protostomia spadajo med Bilateria in obsegajo vrste, pri katerih nastanejo usta iz blastopore.

prototrof (prototroph; prototropher Organismus) se imenujejo organizmi, ki lahko prežive z virom ogljika, kot je na primer sladkor za bakterije in ogljikov dvokis za rastline, ter z anorganskimi spojinami. (Ryan in Lederberg, 1946).

Protozoa (Protozoa; Urtierchen) ali praživali je podkraljestvo (subregnum) enoceličnih živali.

protrombin (prothrombin; Prothrombin) je inaktivna oblika *trombina.

provirus (provirus; Provirus) je virus, ki je vgrajen v kromosom celice gostitelja in se prenaša iz generacije v generacijo, ne da bi povzročil celično lizo. To je lahko sekvenca dvovijačne DNK v evkariontskem kromosomu, ki odgovarja genomu nekega RNK-retrovirusa. Taki provirusi pogosto povzročijo spremembo celice v kancerozno stanje. (Temin, 1971).

prstni odtis (papillary pattern; Fingerabdruck) je vzorec kožnih papil in gub na koncih prstov in na dlani. Pri govedu je nekaj podobnega odtis smrčka. Služi za identifikacijo.

Prunus je rod sliv, ki obsega vrste P.padus (čremsa), P.amygdalus (mandelj), P.armeniaca (marelica), P.avium (češnja), P.domestica (češplja), P.persica (breskev), P.spinosa (črni trn), P.insititia (cibora), P.italica (mirabela), P.cerasifera (češnjelika), P.mahaleb (rešeljika), P.cerasus (višnja).

32P-samomor (32P suicide; 32P-Selbstmord) se imenuje inaktiviranje fagov zaradi izpada molekul z radioaktivnim fosforom, ki se vgradi v njihovo DNK.

Pseudocoelomata je podskupina Protostomia, ki obsega vrste s telesno votlino brez peritoneuma (ali trebušne opne).

Pseudomonas je rod gram negativnih, gibljivih bakterij, ki imajo po en biček. Za genetske študije so uporabljali dve vrsti: P.aeruginosa (pogosto lizogena) in P.putida (redko lizogena).

psevdoaleli (pseudoalleles; Pseudoallele) so geni, ki se obnašajo kot aleli v alelnem testu, jih pa crossingover lahko razdeli (cis, trans stanja). (Morgan in sod., 1928; Lewis, 1948; Dunn, 1954; Benzer, 1957).

psevdodominanca (pseudodominance; Pseudodominanz) je fenotipična ekspresija recesivnega alela na kromosomu kot posledica delecije dominantnega alela v homolognem kromosomu.

psevdogamija (pseudogamy; Pseudogamie) je partenogenetski razvoj ovuma kot posledica stimulacije, a ne oploditve, s strani moške gamete ali gametofita. (Focke, 1881).

psevdogen (pseudogene; Pseudogen) je gen, ki je zelo podoben drugemu, znanemu genu na drugem lokusu in ki je postal nefunkcionalen zaradi delecij, kar preprečuje normalno transkripcijo in tudi translacijo. Psevdogeni imajo ob strani t. im. *direktne ponovitve z 10 do 20 nukleotidi. Direktne ponovitve so znamenje za insercijo (*vstavljanje) DNK. (Jacq in sod., 1977).

psevdohermafroditizem (pseudohermaphroditism; Pseudohermaphroditismus) se imenuje pojav, da ima nek osebek gonade enega, sekundarne spolne znake pa drugega spola ali obeh spolov. Glede na kromosomsko sliko ali na gonade govorimo o ženskih ali moških psevdohermafroditih.

psevdokopulacija (pseudocopulation; Pseudokopulation) je način opraševanja pri nekaterih orhidejah, pri katerih je cvet močno podoben samici žuželk, tako da skušajo samci z njimi kopulirati, pri tem pa prenašajo cvetni prah s cveta na cvet.

psevdovirion (pseudovirion; Pseudovirion) je sintetični virus, ki ima proteinski plašč določenega virusa in DNK iz drugega vira. Glej transdukcija.

psi čuvaji (Guard dogs; Wachhunde) je pasemska skupina psov, glej pes.

psihoza (psychosis; Psychose) je izraz, ki pomeni spremenjeno obnašanje kot posledico nekega preteklega dogajanja.