A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
p-pap
par-pas
Pat-pEM
pen-per
pes-Pis
pit-pla
ple-pod
pog-pola
poli-polo
polp-pos
pot-pra
prec-prem
pren-Prim
prin-prol
prom-prote
proti-psi
Pso-Py

 

 

prin-prol

prinašalci (Retrievers; Apportierhunde) je pasemska skupina lovskih psov, glej pes.

prion (prion; Prion) je infektivni protein, torej okrajšava besed "protein" in "infection". Je povzročitelj kužnih, degenerativnih sprememb živčnega sistema. Najprej so ugotovili, da povzroča praskavico (garje) drobnice, v novejšem času smatrajo, da je povzročitelj BSE (bovine spongiformne encefalopatije) ali bolezni "norih krav". Ker je degenerativni proces možganskega tkiva podoben Creutzfeldt-Jacobovi bolezni pri ljudeh, sumijo, da utegne biti povzročitelj zoonoz. Prvotno so prione imenovali "počasne viruse", sedaj vemo, da je prion brez nukleinske kisline in zato ni niti virus niti viroid, saj je stokrat manjši od najmanjšega virusa. Povzročitelj praskavice je protein 27 kd, ki je podoben normalnemu celičnemu proteinu in zato menijo, da nastane praskavica zaradi prekomerne izdelave tega proteina. (Prusinger, 1982).

pritlikavec (dwarf; Zwerg) pomeni na splošno majhne osebke vseh vrst, pogosto nenormalnih proporcev; praviloma je to dedna anomalija, pogosto *ahondroplazija.

pritlikave kvasovke (petites; petite-Hefen) so manjše od normalnih kvasovk (Saccharomyces cerevisiae) in tudi počasneje rastejo zaradi mutiranih mitohondrijev. Pritlikavi mutanti S-tipa (S=segregacijski) imajo mutirane gene v celičnem jedru, kar povzroča defektne mitohondrije. Citoplazemski pritlikavi mutanti pa imajo mutacije in delecije različnega obsega v mitohondrijskem genomu. Če genov za mitohondrije ni, tedaj kvasovke napravijo *promitohondrije, ki imajo sicer normalno zunanjo membrano, notranja pa je defektna, ker ima slabo razvite kriste. Zaradi tega ne more delovati v procesih *oksidativne fosforilacije, pač pa ima DNK in RNK polimeraze, ki jih kodirajo geni v celičnem jedru, kakor tudi encime za ciklus citronske kisline.

pritlikavi psi (Toys; Kleinhunde) je pasemska skupina psov, glej pes.

pritrjen del k X kromosomu (attached X-chromosome; attached X-Chromosom) je pri Drosophili aberanten sestavni del X kromosoma, ki ima sredinsko centromero.

proband (propositus; Proband) je klinično prizadet član družine, za katerega smatrajo, da je lastnost podedoval in zato sodi v področje humane genetike.

probandna metoda (proband method; Probandenmethode) je v humani genetiki postopek primerjave razmerja med otroci družin, v katerih pričakujejo pojav določene lastnosti kot dedne bolezni, ki je značilna za *probanda.

procentriola (procentriole; Procentriole) je nanovo nastala centriola, ki zraste iz stare centriole. Njeno dozorevanje zahteva sintezo potrebnih polipeptidov, njihovo vgraditev v *mikrotubule in sintezo proteinov za fibrozne izrastke. (Gall, 1961; Pitelka, 1969).

produktivna infekcija (productive infection; produktive Infektion) je virusna infekcija celice, ki omogoča razmnoževanje potomstva potom vegetativnega litičnega ciklusa.

profag (prophage; Prophage) je struktura v lizogenih bakterijah, ki ima genetske informacije za nastanek faga določenega tipa in ki prenese specifične dedne lastnosti na celico gostitelja. Glej konverzija s pomočjo profaga. (Lwoff in Gutman, 1950).

proflavin (proflavin, Proflavin) je *akridinsko barvilo, ki deluje mutageno na tak način, da povzroči *premik bralnega okvirja.

proga (band; Bande) je viden prečni trak na *politenem kromosomu, ki nastane zaradi združitve večjega števila *homolognih kromomer.

proganje kromosomov (chromosome banding technique; Bandenfärbung von Chromosomen) je način identifikacije kromosomov na podlagi različno obarvanih ali drugače markiranih regij na kromosomih. Najpogostejši načini proganja so naslednji: G-proganje , pri katerem najprej tretirajo kromosom s *tripsinom in nato obarvajo z giemsa barvilom. Evkromatin se obarva svetleje, heterokromatin pa temneje. Drugi način je C-proganje, pri katerem kromosome tretirajo z alkalijami in v slani raztopini s puferjem izpeljemo *hidrolizo. C proganje je primerno za barvanje *centromer in polimorfnih prog pri kromosomih v mejozi. Tretji način je *Q-barvanje, pri katerem kromosome obarvamo s *fluorokromnimi barvili kot je *quinakrin ali *quinakrin-dihidroklorid ter jih nato pregledamo v ultravijolični svetlobi. Svetle proge so tiste, ki so pri G-proganju temne. Q-proganje je posebno uporabno za identifikacijo Y kromosoma in za odkrivanje polimorfizma, ki ga z G-proganjem težko ugotavljamo. Četrti način je R-proganje, ki ga dosežemo z gretjem kromosomov v fosfatnem puferju, nato obarvamo z giemsa barvilom in tako dobimo obratno proganje kot pri G-načinu. Po gretju jih lahko obarvamo tudi z *akridin-oranžno barvo, pregledamo v ultravijolični svetlobi in tako dobimo ostreje ločene R-proge.

progaste mišice (striated muscles; gestreifte Muskeln) so mišice, ki imajo *sarkomere enakomerno porazdeljene po kontrahilnih miofibrilih, vidne (pod povečavo) kot prečne proge, podobno kot je to pri skeletnem mišičevju in srčni mišici vretenčarjev.

progeni test (progeny test; Nachkommenschaftsprüfung) je preizkus potomstva z namenom ocenjevati genotip staršev v kontroliranem okolju, kar pripomore v živinoreji k oceni plemenske vrednosti staršev.

progerija (progeria; Progeria) se imenuje tudi Hutchinson-Gilford sindrom, je dedna bolezen, ki pomeni predčasno staranje ljudi. Smrt navadno nastopi še pred puberteto. Celice pacientov v tkivni kulturi se počasi razmnožujejo in predčasno umirajo ter ne morejo popravljati poškodovane DNK.

progesteron (progesterone; Progesteron) je steroidni hormon, ki ga izločata rumeno telo (corpus luteum) in placenta. Pomemben je za vdrževanje nosečnosti oziroma brejosti.

prognoza (prognosis; Prognose) je napoved predvidenega (poteka bolezni, vremena itd.).

progresivni encim (processing enzyme; progressiv arbeitendes Enzym) je encim, ki ostane vezan na določen substrat v času ponavljanja katalize.

proinzulin (proinsulin; Proinsulin) je protein, ki ga sintetizirajo in predelajo beta celice ali *Langerhansovi otočki pankreasa (trebušne žleze slinavke). Molekula vsebuje A in B peptide *inzulina ter posredni C peptid, ki ima 30 aminokislin. Specifične *proteaze cepijo predhodni protein na dveh mestih tako, da nastane vezni peptid ter intaktna inzulinska molekula.

proizvodni podatki (record of performance; Leistungsbericht) so podatki o proizvodnji, ki jo je izkazala pri kontrolnih meritvah neka žival. Navadno so to gospodarsko pomembni podatki, ki jih upoštevajo pri selekciji živali.

prokarion (prokaryon; Prokaryon) je sinonim za *nukleoid. (Dougherty, 1957).

prokariont (prokaryote; Prokaryont) je član superregnuma (nadkraljestva) Prokaryonta.

prokarionti (Prokaryotes; Prokaryonten) je nadkraljestvo, ki obsega vse mikroorganizme, ki nimajo jedra z membrano, v katerem bi bili kromosomi. Delitev celic pomeni cepitev na dvoje, nimajo centriol, delitvenega vretena, mikrotubulov in mitohondrijev. To nadkraljestvo ima eno kraljestvo "Monera". (Chatton, 1925).

proksimalen (proximal; proximal) je dobesedno bližnji; v anatomiji bližje nekemu organu ali okončini, v citogenetiki pa pomeni del kromosomskega kraka, ki je bližje *centromeri kot ostali (distalni) del. (Navashin, 1912; Darlington in Mather, 1949).

proktodon (proctodone; Proctodon) je hormon, ki ga verjetno izločajo celice prednjega črevesa žuželk, ki zaključuje *diapavzo.

prolaktin (lactogenic hormone; Prolaktin), običajna okrajšava LTH, kar pomeni luteotropni hormon ali tudi luteotropin, je proteinski hormon, ki ga izloča sprednji reženj hipofize in ki stimulira izločanje mleka pri sesalcih. Pri pticah povzroča kločenje.

proliferacija (proliferation; Vermehrung) pomeni razmnoževanje (na pr. celic) in (posledično) rast.