A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
H-Har
HAT-hemo
Hen-heterok
heterol-hib
hid-hipers
hipert-hit
HIV-homog
homoi-hon
Hor-Hym

 

 

hid-hipers

hidrofilen (hydrophilic; hydrophil) pomeni, da privlači vodo. Nanaša se na molekule ali funkcionalne skupine v molekulah, ki so povezane z vodo, kot so karboksilna, hidroksilna in amino skupina.

hidrofoben (hydrophobic; hydrophob) pomeni, da odbija vodo. Nanaša se na molekule ali funkcionalne skupine v molekulah (na primer alkilne skupine), ki se slabo topijo v vodi. Iz hidrofobnih skupin so površine membran.

hidrofobna vezava (hydrophobic bonding; hydrophobe Bindung) je težnja nepolarnih skupin, da se združijo in s tem izločijo vodne molekule.

hidroksiapatit (hydroxyapatite; Hydroxyapatit), okrajšava HAP, je oblika kalcijevega fosfata, ki se veže na nukleinske kisline, posebej na dvojno vijačnico DNK. Lahko ga uporabimo za frakcioniranje DNK preparatov in za ugotavljanje uspešnosti, oziroma obsega hibridizacije dveh enojnih trakov.

hidroksilamin (hydroxylamine; Hydroxylamin), NH2OH, je mutagen. ki spremeni NH2 citozina v NHOH, zato se potem veže z adeninom namesto z gvaninom.

5-hidroksi-metil-citozin (5-hydoxymethyl cytosine; 5-Hydroxymethylcytosin) je *pirimidin, ki ga najdemo na mestu citozina v DNK sodoštevilčnih T-fagov in ki se veže z gvaninom. Menijo, da je za fag specifična DN-aza, ki razgradi DNK gostitelja, specifična za molekule DNK, ki imajo citozin.

hidroksi-peroksilni radikal (hydroperoxyl radikal; Hydroxyperoxyl-Radikal) HO2 je oksidacijski agens, ki nastane pri ionizirajočem obsevanju s kisikom zasičene vode.

hidroksiurea (hydroxyurea; Hydroxyharnstoff) je spojina, ki inhibira *semikonzervativno podvajanje DNK.

hidrolaze (hydrolases; Hydrolasen) so encimi, ki katalizirajo prenos vode od molekule donatorja do molekule receptorja. *Proteolizni encimi so posebna vrsta hidrolaz, podobno kot so hidrolaze esterskih in glukozidnih vezi.

hidroliza (hydrolysis; Hydrolyse) je kemična reakcija cepitve molekule na dvoje z dodajanjem vode, pri čemer se en del veže s hidroksilno skupino, drugi pa z vodikovim atomom.

hidroponika (hydroponics; Hydrokultur) je gojenje rastlin v vodi, ki vsebuje raztopljene za rast potrebne rudninske snovi.

hidrops ali vodenica (hydrops; Wassersucht) je prekomerno kopičenje tekočine v nekem tkivu ali telesni votlini.

hifa (hypha; Hyphe) je nitasta stelka gliv.

hijazma (chiasma; Chiasma) je točka prekrižanja med sestrskima *kromatidama, ki so jo najprej opazili pri *tetradah v diplotenu (*mejoza) in izraža citološki proces *crossing overja.

hijazmatska interferenca (chiasma interference; Chiasmainterferenz) je nastanek več kot ene hijazme na segmentu *bivalenta kot nasprotje pričakovanju. Razlikujejo negativno (pogostejšo) in pozitivno (manj pogosto) hijazmatsko interferenco.

hi-kvadrat test (chi-square test; Chi-Quadrat-Test) je statistični postopek, s katerim ugotavljamo, kako se nek eksperimentalni rezultat ujema s teoretičnim pričakovanjem.

Himalaja alel (Himalayan; Himalaya-Allel) je mutantni alel na *albino lokusu (pri miših, podganah, morskem prašičku, hrčku, mački, kuncu), ki daje zelo svetel pigment z izjemo temnejših okončin. Oblika *tirozinaze, ki jo kodira ta gen, je občutljiva na temperaturo, deluje samo tam, kjer je nižja (okončine). V hladnem okolju imajo take živali temnejši pigment.

himera (chimera; Chimäre), tudi “kimera”, je individuum, ki je sestavljen iz genetsko različnih celic. Pri rastlinah je mešanica celic lahko tudi iz identičnega nuklearnega genotipa, ima pa različne *plastide. Sodobna definicija razlikuje himere od *mozaikov po tem, da genetsko različne celice himer izhajajo iz različnih *zigot. Glej sestavljena himera, meriklinalna himera, periklinalna himera.

himera, dobljena z obsevanjem (radiation chimera; strahlungsbedingte Chimäre) je eksperimentalno dobljena žival, ki ima hematopoietične (krvotvorne) celice drugačnega genotipa, kot je njen organizem. Najprej z obsevanjem uničijo krvotvorne celice kostnega mozga in hematopoietično tkivo, takoj nato pa z intravenoznim inokuliranjem dodajo fetalne jetrne celice ali celice kostnega mozga. Inokulirane celice se naselijo v kostnem mozgu in nadomestijo krvotvorno tkivo.

himerizem krvnih skupin (blood group chimerism; Blutgruppenhimärismus) je pojav, značilen za fraternalne ali dizigotne dvojčke; do medsebojne izmenjave *hematopoetičnih zarodnih celic pride v uterusu, kar je posledica embrionalne *anastomoze; zaradi tega imata tudi po rojstvu oba dvojčka oba tipa krvnih celic.

himotripsin (chymotrypsin; Chymotrypsin), tudi “kimotripsin”, je *proteolizni encim iz pankreasa (trebušne slinavke), ki hidrolizira peptidne verige v peptidnih vezeh na *karboksilni strani predvsem fenilalanina, tirozina in triptofana.

Hind III je tip II restrikcijskih encimov iz bakterije Haemophilus influenzae Rd, ki razpoznava naslednje sekvence:
5'  AA G C T  T 3'
3'  T   T C G AA 5'
Izdelali so veliko *vektorjev, ki imajo Hind III mesto za kloniranje. Ta encim je bil med prvimi, ki so ga izolirali in ga še vedno veliko uporabljajo. V pBR 322 je znotraj gena za odpornost na tetraciklin eno samo Hind III mesto.

hiperamonemija (hyperammonemia, Hyperammonämie) je dedna bolezen pri ljudeh, ki jo povzroča pomanjkanje encima ornitin-karbamil-transferaze.

hiperdontija (hyperdontia; Hyperdontie) je podedovano povečano število zob.

hiperglikemija (hyperglycemia; Hyperglycämie) je povečana vsebost glukoze v krvi.

hiperholesterolemija, glej dedna hiperholesterolemija.

hiperkromni premik (hyperchromic shift; hyperchrome Verschiebung) je povečana absorpcija ultravijolične svetlobe v raztopini DNK, ki jo povzroča prekinitev vodikovih vezi v dvojni vijačnici, kar daje enojno-verižno strukturo DNK.

hiperkromni učinek (hyperchromic effect; hyperchromer Effekt) je povečana absorpcija ultravijolične svetlobe v raztopini z DNK in RNK, če so te molekule pregrete, v alkalnem okolju in pod. Spremeni se tridimenzionalna struktura molekul in hkrati nastopi razvijanje dvojne vijačnice DNK.

hiperlipemija (hyperlipemia; Hyperlipämie) je povečana koncentracija nevtralnih maščob v krvnem serumu.

hipermorfni gen (hypermorph; hypermorphes Gen) je mutantni gen, ki učinkuje močneje od standardnega gena za divji tip.

hiperplazija (hyperplasia; Hyperplasie) je povečanje tkiva zaradi povečanja števila celic, kar se rado zgodi pri regeneraciji poškodovanega organa. Pomeni torej rast zaradi povečanja števila celic. Glej hipertrofija.

hiperpoliploidija (hyperpolyploidia; Hyperpolyploidie) je povečanje števila kromosomov v celicah nad normalnim *evploidnim številom kromosomov.

hiperprolinemija (hyperprolinemia; Hyperprolinämie) je dedna bolezen pri ljudeh, ki jo povzroča pomanjkanje encima prolin-oksidaze.

hipersenzitivnost (hypersensitivity; Hypersensitivität) je značilna reakcija na *alergene s kliničnimi simptomi.