A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
vak-vel
ven-vik
vil-vit
viv-vzo

 

 

vak-vel

vakcina (vaccine; Impfstoff) ali cepivo (prvotno proti črnim kozam) je suspenzija mrtvih ali oslabljenih bakterij ali virusov, namenjenih za vnos v telo zaradi imunizacije proti povzročitelju bolezni ali njegovim toksinom. Glede na delovanje razlikujemo mešane, polivalentne in trojne; glede na njihovo pripravo pa mrtve ali inaktivirane, žive in atenuirane, sintetične, rekombinantne vakcine, k tem pa prištevamo še antitoksine ali toksikoide ter antigenske izvlečke.

vakuola (vacuole; Vakuole) je z membrano obdan vezikel v evkariontskih celicah, ki opravlja sekrecijske, endocitotične in fagocitotične naloge. Pri rastlinah so vakuole namenjene skladiščenju in zapolnitvam prostorov. (Dujardin, 1841).

vakuom (vacuome; Vakuom) je zastarel izraz za vse z membrano obdane organele v celicah, izvzemši mitohondrije (ki so “hondriomi”) in plastide (“plastomi”). (Dangeard, 1919).

vakuum blot (vacuum blotting; Vacuumblot) je izpopolnjen postopek prenosa DNK iz gela na hibridizacijski filter, pri katerem uporaba vakuuma bistveno pospeši običajni postopek *Southern blot.

valenca (valence; Wertigkeit) je število, ki pove s koliko atomi vodika ali enakovredne količine nekega drugega elementa se lahko veže atom kakega elementa.

valinomicin (valinomycin; Valinomycin) je kalijev ionoforni antibiotik, ki ga izdeluje Streptomyces fulvissimus.

van der Waals-ove sile (van der Waals forces; van der Waals-Kräfte) so razmeroma šibke in na kratko razdaljo delujoče sile privlačnosti med atomi in molekulami, ki jih povzročajo interakcije med različnimi dipoli.

variabilna domena (variable domain; variable Domäne) pomeni različno sekvenco aminokislin v imunoglobulinski lahki ali težki verigi enega in istega osebka.

variabilno področje (variable region; variable Region) je v imunologiji N-terminalni del imuno-globulinske verige, ki se veže na antigen.

variabla (variable; variable Eigenschaft), slovensko spremenljivka, je vsaka lastnost organizma, ki ima lahko različne vrednosti v različnih razmerah, tako med člani iste vrste, kot med člani različnih vrst ali lastnost osebka v različnem času in podobno. Nasprotje variabli je konstanta.

variacija (variation; Variation) je splošen izraz za razlike med opažanimi vrednostmi.

variacijska širina (range; Variationsbreite; Bereich) je razlika med navečjo in najmanjšo vrednostjo pri nekem vzorčenju.

varianca (variance; Varianz) je merilo za odstopanja posameznih vrednosti od *srednje vrednosti ali z drugimi besedami srednja vrednost kvadriranih odklonov od srednje vrednosti populacije. Varianco za celotno populacijo (hipotetično) ponazorimo z enačbo s2 = S(x - µ). Ocenjeno vrednost za s2 pa izračunamo po formuli:
s2 = [
Sx2 – (Sx)2: n] : (n – 1). Kvadratni koren iz variance s2 je *standardna deviacija.

varianca zaradi dominance (dominance variance; Dominanzvarianz) je ena od *genetskih varianc (ali bolje: del genetske variance), ki jo kažejo poligene lastnosti v populaciji in je posledica učinkov zaradi dominance genov, ki vplivajo na take lastnosti.

varianta (variant; Variante) je osebek, ki se razlikuje od standardnega tipa nekega speciesa. Vzroki za razlike so lahko genetski in/ali okoliški.

Varicella zoster spada med Alphaherpesvidinae; je humani herpes virus (tip 3), povzroča norice pri otrocih, pri odraslih pa utegne biti vzrok za pasasti mehurčasti izpuščaj, pasavec.

variiranje (variation; Variation) je splošen izraz za odstopanja opazovanih vrednosti.

vazopresin (vasopressin; Vasopresin), tudi antidiuretični hormon, okrajšava ADH, je peptidni hormon, ki ga izloča *hipotalamus, skladišči se v zadnjem režnju hipofize (nevrohipofizi). Deluje na ožitev majhnih arterij in pospešuje resorpcijo vode v ledvicah. Ločimo dva tipa, ki se med seboj razlikujeta samo po aminokislini na 8. mestu: arginin-vazopresin je običajen; lizin-vazopresin pa je najden pri prašičih.

vegetativen (vegetative; vegetativ) pomeni obdobje rasti pri rastlinah, za razliko od reprodukcijskega obdobja.

vegetativna celica (vegetative cell; vegetative Zelle) je rastna celica, ki ne izdeluje spor.

vegetativna reprodukcija (vegetative reproduction; vegetative Fortpflanzung), tudi nespolna ali aseksualna reprodukcija; pri rastlinah nastanek novega osebka brez nastajanja semena.

vegetativni pol (vegetal hemisphere; vegetativer Pol) je tisti del jajc dvoživk in ptic, ki je najbolj oddaljen od jajčne celice; del jajca, napolnjen z rumenjakom.

vegetativno jedro (vegetative nucleus; vegetativer Kern) se imenuje jedro pelodovega mešička ali tudi *makronukleus migetalkarjev.

vegetativno stanje (vegetative state; vegetativer Zustand) je neinfektivno stanje nekega genoma faga, v katerem se aktivno razmnožuje z gostiteljevo pomočjo, ki sintetizira snovi, potrebne za nastajanje infektivnih delov faga.

vektor (vector; Vektor) je DNK molekula, ki z razmnožitvijo prenaša koščke DNK med celicami. V angleščini mu pravijo tudi “vechicle” (prenašalec); v tem smislu se uporablja za organizme, ki prenašajo parazite. Komarji so vektorji za parazite malarije, plazmidi so vektorji za prenos DNK iz celice v celico itd. V matematiki pomeni vektor velikost in smer (za razliko od skalarja, ki določa samo velikost). Glej plazmidni vektor za kloniranje.

velikost izbruha (burst size; Wurfgröse) je povprečno število *bakteriofagov, ki izbruhnejo iz gostitelja, ko ga uničijo.