horizontal rule

A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
c-cef
cel-ceno
cent-cer
cez-cik
cil-citok
citol-cop
cor-Cyc

 

 

c-cef

c – je okrajšava za curie (enota za radiacijo).

C – ogljik, tudi okrajšava za haploidno količino DNK; okrajšava za citozin ali citidin; v imunologiji - znak za komplement.

14C - radioaktivni izotop normalnega ogljika (12C), ki je šibak oddajnik beta delcev. Razpolovna doba 14C je 5700 let.

Ca - kalcij.

CAAT škatla (CAAT box; CAAT Box) je del DNK sekvence, ki leži okrog 75 bp navzgor od iniciatorja (štarterja) za transkripcijo pri evkariontih; verjetno veže *RNK polimerazo II. Glej Hoggnes-ov ali TATA boks.

Caenorhabditis elegans je majhna nematoda, pri kateri so natančno proučili razvojno genetiko. Črv je dolg približno 1 mm, življenska doba je pri 20o C 3,5 dneva. Njegova prosojna *kutikula omogoča vplogled v vsako celico. Odrasel ima 816 somatskih celic, od tega sta 302 nevrona. Znano je poreklo in usoda vsake celice. Normalno se reproducira kot samooploden hermafrodit, ki ima dva X kromosoma v celici in 5 parov *avtosomov. Izguba enega X pri nerazdvajanju v mejozi (nondisjunkciji) daje samce, ki nastanejo spontano s frekvenco 0,2%. Paritev hermafroditov s samci je bila podlaga za metodo genetske analize, s katero so določili in mapirali preko 300 genov.

Calliphora erytrocephala je velika muha s *politenimi kromosomi v ovarijskih celicah-dojiljah. Vzorce proganja pri teh velikih kromosomih so primerjali s kromosomi v *trihogenih celicah ličink.

Camelus je rod kamel, kamor spadata speciesa C.bactrianus ali dvogrba kamela in C.dromedarius ali enogrba kamela, ki ji pravijo tudi dromedar.

cAMP, glej ciklični AMP.

Campbellov model integracije l bakteriofaga (Campbell model of l integration; Campbell-Modell für die Integration des Bakteriophagen l) se imenuje hipoteza A. Campbella o mehanizmu integracije *faga lambda v gostiteljev kromosom E.coli. Paličasta DNK lambde naj bi se najprej spremenila v krožno. Integracija profaga naj bi nato sledila s pomočjo fizikalnega preloma in ponovne spojitve faga ter DNK molekule gostitelja na mestu, ki je določeno tako na bakterijski kot na odgovarjajoči fagovi DNK.

Camarhynchus pallidus je znani “Darwinov ščinkavec” z Galapaškega otočja, ki uporabi kaktusovo bodico, da izbeza žuželke iz razpok v lubju.

Campylobacter je rod bakterij; *kampilobakter je bakterija, ki spada v ta rod.

Canis familiaris je pes (dog; Hund). Znanih je več kot 100 pasem, ki so genetsko proučevane predvsem glede njihovega socialnega obnašanja. Glej pes.

CAP, katabolit aktivirajoči protein (catabolite activating protein; Katabolit-aktivierendes Enzym) je pozitivni regulacijski protein v bakterijah, ki vezan na promotor in cAMP omogoča *transkripcijo določenih genov s pomočjo RNK polimeraze, genov, ki so občutljivi na katabolite v induciranih in posebej na glukozo občutljivih operonih (na primer lac-operon v E.coli). Sinonima zanj sta še: ciklični AMP receptor protein (CRP) ali aktivator gen katabolita (CGA).

capping (nastajaje kapice) (capping; mit Cap versehen) je (1) dodajanje *cap strukture mRNK molekulam ali pa (2) prerazporeditev struktur na celični površini na eno stran, kar nastane običajno zaradi vezanja z bivalentnimi protitelesi.

cap struktura (cap; Cap-Struktur, Hütchen), glej metilirana “kapica”.

Capsicum je rod, v katerega sodi rdeča paprika (C.annuum) in zelena paprika (C.frutescens), dve kulturni rastlini, ki sta bili predmet intenzivnih genetskih proučevanj.

Carassius auratus je akvarijska zlata ribica.

Carya je zanimiv rod dreves, kamor spadata med drugimi tudi speciesa C.ovata (hikori ali ameriški beli oreh) in C.pecan (ameriški oreh).

CAT - gen (Chloramphenicol-Acetyl-Transferaze Gen), okrajšava za "kloramfenikol-acetil-transferaza"; služi kot marker gen ali gen označevalec.

CAT preskus (CAT assay; CAT-Test); z njim preizkušajo ekspresijo gena za encim kloramfenikol-acetil-transferaza, ki ga vcepijo v gostitelja. Ekspresija je odvisna od *promotorja, zato je preskus namenjen preverjanju prisotnosti promotorja, odnosno stopnje njegove aktivnosti.

Cattanach-ova translokacija (Cattanach's translocation; Cattanach-Translokation) je translokacija pri miših, ki jo je odkril B. M. Cattanach. Na X kromosom je translociran del avtosoma 7. Insert je nosilec treh *alelov za divji tip barve kožuha. V času *inaktiviranja X kromosoma v somatskih celicah se avtosomni geni na insertu zaporedoma izklapljajo glede na njihovo razdaljo na X kromosomskem elementu. Inaktiviranje X kromosoma se sicer razširi tudi v translocirani avtosomni segment, ne more pa nemoteno priti do konca segmenta.

Cavia porcellus je morski prašiček ali budra, vrsta, ki sodi med glodalce (Rodentia) in jo uporabljajo kot laboratorijsko žival. Znani so številni mutanti.

cDNK (cDNA; cDNA) je komplementarna DNK, ki jo proizvede RNK matrica z delovanjem od RNK-odvisne DNK polimeraze ali reverzne transkriptaze. Če je RNK matrica predelana tako, da so odstranjeni *introni, cDNK ni identična genom, iz katerih je bila RNK transkribirana. cDNK ima še drugo ime: copy DNK. Kratka definicija: je DNK, ki nastane z reverznim prepisom mRNK.

cDNK-klon (cDNA clone; cDNA Klone) je dvojna vijačnica DNK, ki je komplementarna RNK matrici.

cecidogen (cecidogen; Cecidogen) je snov, iz katere nastaja žolč.

cefalosporin (cephalosporine; Cephalosporin) je antibiotik, ki ga pridobivajo iz rodu gliv Cephalosporium.