A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
k-kari
karm-kemo
ken-Kli
klo-koe
kof-kom
kon-kop
kor-kri
kro-krv
ksa-kwa

 

 

karm-kemo

karmin (carmine; Karmin) je rdeče barvilo, ki so ga pridobivali iz košeniljke.

karnivora (carnivore; Fleischfresser) je tujka za mesojede živali, izjemoma se pojem uporablja tudi za mesojede rastline, ki jedo v glavnem žuželke.

karotinoidi (carotenoids; Carotinoide) so v maščobah topni pigmenti od rumene do rdeče barve. Karotin je rastlinski karotinoid.

karta vezanih genov (linkage map; Kopplungskarte) je prikaz kromosomov določenega speciesa, na katerih so vrisani geni glede na njihov relativni položaj na njem.

kartiranje delecij (deletion mapping; Deletionskartierung) je uporaba prekrivajočih se delecij z namenom ugotavljanja lokacije vezanih genov na kromosomu.

kartiranje genov (gene mapping; Genkartierung) je označevanje lokusov (mest) na nekem kromosomu, odnosno določanje zaporedja genov ter njihove relativne medsebojne oddaljenosti na tem kromosomu, glej komparativno kartiranje.

kasete (cassettes;Kassetten) so evkariontske sekvence DNK na sorodnih lokusih, ki jih lahko nadomestijo genetsko identične ali različne sekvence s pomočjo *transpozicije. Primer kasetnega modela za tip parjenja pri kvasovki predpostavlja, da substitucija "neme" kasete (na enem od dveh lokusov) z lokusom za vrsto parjenja rezultira v aktiviranju te kasete in specifični spremembi parjenja iz a v a.

katabolija (catabolism; Katabolismus) je metabolna razgradnja kompleksnih molekul v enostavnejše, kar običajno počno katabolni encimi in kar spremlja sprostitev energije. Kataboliti so produkti katabolizma iz molekul hrane. Glej CAP (katabolit aktivirajoči protein). Nasprotje je *anabolija.

katalaza (catalase; Katalase) je *encim, ki cepi vodikov peroksid na vodo in kisik. Glej akatalazemija.

katalizator (catalyst; Katalysator) je substanca, ki pospešuje kemične reakcije ne da bi bila v njih porabljena. Biološki katalizatorji so encimi. Proces se imenuje kataliza.

katarakt (cataracts; grauer Star) je očesna siva mrena. Glej galaktozemija.

katatonija (catatonia; Katatonie) je klinična podskupina *shizofrenije. V aktivnem stanju katatonije kaže pacient spontano uporno obnašanje in se upira vsakemu usmerjanju ali manipulaciji, medtem ko v pasivnem stanju ostane nepremičen, nem, odklanja hrano in ni občutljiv za bolečino.

katepsin (cathepsin; Kathepsin) je znotrajcelični proteolizni encim, ki se najbrž nahaja v *lizosomih živalskih celic. Takih encimov je na primer zelo veliko v času metamorfoze žabjih paglavcev, ko prihaja do resorpcije repa.

kation (cation; Kation) je pozitivno nabit ion, imenovan po negativno nabiti elektrodi, ki ga privlači.

katoda (cathode; Kathode) je negativna elektroda, proti kateri potujejo pozitivni ioni.

kaulimovirus (caulimovirus; Caulimovirus) je ikozaedrični virus, ki ima dvojnovijačno DNK. Imenuje se po cvetači (Brassica napus caulifloris), na kateri so ga našli.

kazein (kasein; Kasein) je poglavitna mlečna beljakovina, sestavljena iz različnih frakcij, ki so genetsko določane.

kb, kbp, glej kilobaza.

KB celice (KB cells; KB-Zellen) je vrsta kultiviranih celic človeškega epidermalnega sarkoma iz nazo-farinksa. Kulturo je zasnoval H.Eagle leta 1954.

K celice (K cells; K-Zellen) so celice-ubijalke ali "killer" celice, ki posredujejo "od antiteles odvisno celično citotoksičnost". Te celice in *naravne celice-ubijalke (NK) so si zelo podobne: imajo skupno genetsko zasnovo in pripadajo isti vrsti celic (*limfocitom ali *monocitom). Tako K kot tudi NK celice nimajo površinskih markerjev, značilnih za T- in B- celice *limfocitov, imajo pa *Fc receptorje za *imunoglobulinske molekule, zaradi česar lahko pridobijo na membrano vezana *protitelesa ter lahko reagirajo s ciljnimi celicami, nosilkami odgovarjajočega antigena.

kd pomeni kilodalton.

kefir (kefir; Kefir) ali kavkaško kislo mleko. Prekuhanemu mleku dodajajo posebno kulturo kvasovk ali kefirjevih gobic.

Kell-Cellano protitelesa (Kell-Cellano antibodies; Kell-Cellano-Antikörper) so protitelesa proti *antigenom rdečih krvničk; določa jih “K-gen”. Imenujejo se po prvem pacientu, pri katerem so jih odkrili.

kemični elementi (chemical elements; chemische Elemente) so navedeni po abecednem redu njihovih simbolov:

Ac  aktinij (actinium; Actinium) Mn  mangan (manganese; Mangan)
Ag  srebro (silver; Silber) Mo  molibden (molybdenum; Molybdän)
Al  aluminij (aluminium; Aluminium) dušik (nitrogen, Stickstoff)
Am  americij (americium; Americium) Na  natrij (sodium; Natrium)
Ar  argon (argon; Argon) Nb  niobij (niobium; Niob)
At  astat (astatium; Astatium) Nd  neodim (neodimium; Neodym)
Au  zlato (gold; Gold) Ne  neon (neon; Neon)
bor (boron; Barium) Ni  nikelj (nickel; Nickel)
Ba  barij (barium; Barium) No  nobelij (nobelium; Nobelium)
Be  berilij (beryllium; Beryllium) Np  neptunij (neptunium; Neptunium)
Bi  bismut (bismuth; Wismut) kisik (oxygen; Sauerstoff)
Bk  berkelij (berkelium; Berkelium) Os  osmij (osmium; Osmium)
Br  brom (bromine; Brom) fosfor (phosphorus; Phosphor)
ogljik (carbon; Kohlenstoff) Pa  protaktinij (protactinium; Protactinium)
Ca  kalcij (calcium; Calcium) Pb  svinec (lead; Blei)
Cd  kadmij (cadmium; Cadmium) Pd  paladij (palladium; Palladium)
Ce  cerij (cerium; Cer) Pm  prometij (promethium; Promethium)
Cf  kalifornij (californium; Californium) Po  polonij (polonium; Polonium)
Cl  klor (chlorine; Chlor) Pr  praseodim (praseodymium; Praseodym)
Cm  curij (curium; Curium) Pt  platina (platinum; Platin)
Co  kobalt (cobalt; Kobalt) Pu  plutonij (plutonium; Plutonium)
Cr  krom (chromium; Chrom) Ra  radij (radium; Radium)
Cs  cezij (cesium; Cäsium) Rb  rubidij (rubidium; Rubidium)
Cu  baker (copper; Kupfer) Re  renij (rhenium; Rhenium)
Dy  disprozij (dysprosium; Dysprosium) Rh  rodij (rhodium; Rhodium)
Er  erbij (erbium; Erbium) Rn  radon (radon; Radon)
Es  einsteinij (einsteinium; Einsteinium) Ru  rutenij (ruthenium; Ruthenium)
Eu  evropij (europium; Europium) žveplo (sulfur; Schwefel)
fluor (fluorine; Fluor) Sb  antimon (antimony; Antimon)
Fe  železo (iron; Eisen) Sc  skandij (scandium; Scandium)
Fm  fermij (fermium; Fermium) Se  selen (selenium; Selen)
Fr  francij (francium; Francium) Si  silicij (silicon; Silicium)
Ga  galij (gallium; Gallium) Sm  samarij (samarium; Samarium)
Gd  gadolinij (gadolinium; Gadolinium) Sn  kositer (tin; Zinn)
Ge  germanij (germanium; Germanium) Sr  stroncij (stronthium; Strontium)
vodik (hydrogen; Wasserstoff) Ta  tantal (tantalum; Tantal)
He  helij (helium; Helium) Tb  terbij (terbium; Terbium)
Hf  hafnij (hafnium; Hafnium Tc  tehnecij (technetium; Technetium)
Hg  živo srebro (mercury; Quecksilber) Te  telur (tellurium; Tellur)
Ho  holmij (holmium; Holmium Th  torij (thorium, Thorium)
I ali J jod (iodine; Jod) Ti  titan (titanium; Titan)
In  indij (indium; Indium) Tl  talij (thallium; Thallium)
Ir  iridij (iridium; Iridium) Tm  tulij (thulium; Thulium)
kalij (potassium; Kalium) uran (uranium; Uran)
Kr  kripton (krypton; Krypton) vanadij (vanadium; Vanadium)
La  lantan (lanthanum; Lanthan) volfram (tungsten; Wolfram)
Li  litij (lithium; Lithium) Xe  ksenon (xenon; Xenon)
Lw  lavrencij (lawrencium; Lawrencium) itrij (yttrium; Yttrium)
Lu  lutecij (lutetium; Lutetium) Yb  iterbij (ytterbium; Ytterbium)
Md  mendelevij (mendelevium; Mendelevium) Zn  cink (zink; Zink)
Mg  magnezij (magnesium; Magnesium) Zr  cirkonij (zirconium; Zirkonium)

        

kemoavtotrof (chemoautotroph; Chemoautotroph) je mikroorganizem, ki za sintezo celičnih sestavin uporablja CO2 in energijo iz anorganskih spojin. Sinonim je kemolitotrof.

kemoosmotska teorija (chemiosmotic theory; chemiosmotische Theorie) predpostavlja, da je koncentracija vodikovih ionov vzdolž mitohondrialne membrane odgovorna za nastajanje prenosa elektronov in tvorbo ATP.

kemostat (chemostat; kontinuierlicher Fermemnter) je naprava, ki omogoča kontinuirano gojenje bakterijskih populacij v konstantnem, kontroliranem okolju. Med drugim služi za ugotavljanje vplivov masovne selekcije na sposobnost za preživetje.

kemotaksija (chemotaxis; Chemotaxis) je privlačenje (pozitivna) ali odbijanje (negativna kemotaksija) organizmov s pomočjo neke (razpršene) kemične substance.

kemoterapija (chemotherapy; Chemoterapie) je zdravljenje z zdravili, ki imajo znano kemično sestavo (kemoterapevtiki in antibiotiki), za katero smatramo, da deluje toksično na patogeni organizem.