A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
n_nal
Nam-nav
NBT-neo
nep-nev
Nez-Nor
not-nul

 

 

Nez-Nor

Nezelof sindrom (Nezelof syndrome; Nezelof-Syndrom) je genetsko povzročeno pomanjkanje T-celic.

N-formil-metionin (N-formylmethionine; N-Formylmethionin) je modificirana molekula metionina, ki ima formilno skupino vezano na končno (terminalno) amino-skupino. Taka aminokislina je blokirana v tem smislu, da brez proste amino-skupine ne more biti vključena v *nastajajočo polipeptidno verigo. N-formilmetionin je začetna aminokislina pri sintezi vseh bakterijskih polipeptidov. (Marcker in Sanger, 1964).

niacin je nekdanje ime za *nikotinsko kislino.

nick glej prekinitev nukleotidnega traku.

Nicotiana je rastlinski rod, ki obsega okrog 60 speciesov; nekateri med njimi so pomembni zaradi genetskih študij. Nekateri medspeciesni hibridi ( na primer N.langsdorffii x N.glauca) so posebej nagnjeni k spontanemu nastajanju tumorjev. Komercialno je najpomembnejši N.tabacum, tobak.

ničelna rast populacije (zero population growth; Befölkerungs-Nullwachstum) je dosežena tedaj, kadar je populacija v številčnem ravnotežju, torej kadar je toliko rojstev, kolikor je smrti.

ničelne celice (null cells; Null-Lymphocyten), tudi "celice - nič", so *limfociti brez tipičnih markerjev na celičnih površinah za *T ali *B-limfocite.

ničelni alel (null allele; Nullallel) je alel, ki nima fenotipičnega učinka in se zato obnaša kot recesiven alel. Primer so ABO krvne skupine pri ljudeh, pri tem alel I0 ne daje *antigena in to niti v homozigotni (krvna skupina O) niti v heterozigotni obliki z alelom IA (krvna skupina A) ali z alelom IB (krvna skupina B).

Niemann-Pick-ova bolezen (Niemann-Pick disease; Niemann-Pick-Krankheit) je skupina okvar pri ljudeh, med njimi so povečana jetra in vranica ter prekomerno kopičenje *sfingomielina ter drugih lipidov v telesu. Te okvare povzroča napaka v lizosomski sfingomielinazi, kar je posledica avtosomnega recesivnega gena. Z *amniocentezo in preverjanjem fetalnih celic na aktivnost sfingomielinaze je omogočeno pravočasno opozoriti nosečnico na riziko. Tudi heterozigote lahko identificiramo, ker njihovi levkociti kažejo samo približno 60% normalne aktivnosti sfingomielinaze.

nif-geni (nif-genes; nif-Gene) so geni za vezavo (fiksiranje) dušika, ki jih imajo nekatere bakterije, predvsem pa tiste, ki živijo v koreninskih grčicah leguminoz (stročnic).

NIH je okrajšava za National Institute of Health iz Bethesde, Maryland, ZDA, kjer je več inštitutov, znanih zaradi genetskih in molekularno genetskih raziskav pri ljudeh.

nikaza (nickase; Nickase) je encim, ki povzroča prekinitve ali prelome enega od obeh trakov v DNK dupleksu, kar pa popravlja *topoizomeraza. Glej prekinitev nukleotidnega traku.

nikotin (nicotine; Nikotin) je hlapni alkaloid v listih Nicotiana tabacum. V rastlini deluje kot močan insekticid; je povzročitelj škodljivosti kajenja za zdravje.

nikotinamid-adenin-dinukleotid (nicotinamide-adenine dinucleotide; Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid), okrajšava NAD, je *koencim, ki deluje kot prenašalec elektronov v številnih redukcijsko-oksidacijskih reakcijah. Nekoč so ga imenovali koencim 1 ali DPN.

nikotinamid-adenin dinukleotid-fosfat (nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate; Nikotinamid-Adenin-Dinucleotidphosphat), okrajšava NADP, je prenašalec elektronov. Nekoč so ga imenovali koencim 2 ali TPN.

nikotinska kislina (nicotinic acid; Nicotinsäure) je eden izmed vitaminov B kompleksa. Starejše ime zanj je *niacin.

nilsko modrilo (Nil-blue; Nilblau) je mešanica dveh barvil: nilsko modrega A, ki je vodotopno bazično barvilo in nilsko redeče, ki je barvilo, nastalo s spontano oksidacijo prvega.

nimfa (nymph; Nymphe) je spolno nedozorelo obdobje, še brez kril, *hemimetabolnih žuželk.

ninhidrin (ninhydrin; Ninhydrin) je organski reagent, ki obarva aminokisline. Z razpršitvijo raztopine ninhidrina po kromatografu postanejo ločene aminokisline in polipeptidi vidni kot ninhidrin-pozitivni madeži.

nistagma (nystagmus; Nystagmus) je krčevito trganje v očeh.

nistatin (nystatin; Nystatin) je antibiotik, ki deluje proti glivam, izdeluje ga Streptomyces nursei. Učinkovito deluje proti kandidazi. Glej polien-antibiotiki.

niša (niche; Nische) je določen del habitata, ki ga zaseda določen organizem. (Grinell, 1904).

Nitrobacter je rod po Gramu negativnih bakterij, paličaste oblike, ki oksidirajo nitrate v nitrite in s tem omogočajo rastlinam, da tak dušik usvajajo. Nitro- je prepona za vse kemoavtotrofne (litotrofne) bakterije, ki z oksidacijo nitritov v nitrate pridobivajo energijo za usvajanje CO2.

nitrocelulozni filter (nitrocellulose filter; Nitrocellulosefilter) je filter, narejen iz nitroceluloznih vlaken, ki selektivno loči dvovijačno DNK ali DNK-RNK hibride, dočim molekule, ki imajo enojni trak, neovirano prepušča. Take filtre veliko uporabljajo v molekularni biologiji.

nitrozamini (nitrosamines; Nitrosamine) so molekule, ki imajo N-N=O skupino; mnogi so karcinogeni.

noht-pogačica sindrom (nail-patella syndrome; Nagel-Patella-Syndrom) je dedna bolezen pri ljudeh, ki se kaže v nepravilni rasti nohtov na rokah in majhni pogačici, ki je včasih sploh ni. Bolezen povzoča dominanten gen na 9. kromosomu.

non-disjunction, glej nerazdvajanje.

noradrenalin (norepinephrine; Noradrenalin) je kateholaminski nevro-hormon medule nadledvične žleze (adrenalke), nevrotransmiter simpatičnega živčevja, ki povzroča vazokonstrikcijo (krčenje ožilja) in poveča krvni pritisk. Skladiščen je v kromafinskem strženu (meduli) nadledvične žleze.

normalna porazdelitev (normal distribution; Normalverteilung), imenujejo jo tudi Laplacova ali Gaussova porazdelitev (ali krivulja), je predpostavka pri uporabi večine statističnih metod, ker so naravni pojavi praviloma normalno porazdeljeni. Krivulja, ki jo dobimo, če na ordinato nanesemo število slučajev za posamezne vrednosti na abscisi, ima obliko zvona, njena širina pa je odvisna od velikosti *standardne devijacije.

normalna raztopina (normal solution; normale Lösung) je raztopina, v kateri je gram ekvivalent snovi raztopljene v toliko vode, da je vsega 1 liter.

Northern blot je postopek, ki je analogen *Southern blot transferju, vendar je v tem primeru RNK in ne DNK prenešena (transferirana, blotted) iz gela na primeren matriks za vezavo, kot je *nitrocelulozni filter. Enojna RNK je s pomočjo elektroforeze porazdeljena glede na velikost molekul na agaroznem ali poliakrilamidnem gelu, nato je prenešena neposredno na prenašalni matriks brez denaturiranja. Fiksirano na matriksu lahko nato hibridiziramo z RNK sondo ali markirano enojno DNK.