A J Š
B K T
C L U
Č M V
D N W
E O X
F P Y
G Q Z
H R Ž
I S Išči
M-Man
Mar-meh
mej-men
mer-meta
meti-mig
mik-mim
min-mob
mod-mon
mor-Myc

 

 

Mar-meh

Marfan sindrom (Marfan syndrome; Marfan-Syndrom) je dedna bolezen vezivnega tkiva pri ljudeh. Deduje se avtosomno dominantno. Sinonim zanjo je arahnodaktilija, ker imajo prizadeti zelo dolge prste na okončinah. Pogostost je 1/20 000.

marker, glej označevalec.

marker gen (marker gene; Genmarker) glej gen označevalec.

markiranje, glej označevanje.

Martin-Bell-ov sindrom (fragile X-associated mental retardation; Martin-Bell-Syndrom), pravijo mu tudi "lomljivi X-sindrom". Pomeni srednjo stopnjo mentalne zaostalosti (IQ je okrog 50) pri moških, ki imajo X kromosom z lomljivim mestom, ki je med q-27 in q-28 progama. Pogostost takih *hemizigotov je okrog 1,8 na 1000. Temu sindromu pripisujejo okrog 25% primerov mentalne zaostalosti pri moških.

MAS (marker assisted selection) je okrajšava za *selekcijo, ki uporablja *markerje (označevalce).

master-slave teorija (master-slave concept; Master-Slave-Theorie) po naše bi bila to teorija mojster-hlapec; pomeni hipotezo, da ima vsak *cistron veliko kopij (od kakih 100 tudi do 10 000), ki so medsebojno povezane. Znotraj vsake serije genov je kopija gena "mojstra" (master gene copy) - verjetno na enem koncu serije, vse druge kopije iste serije pa so "hlapci" (slaves). Ker lahko geni "hlapci" neodvisno mutirajo, se ravnajo po "master" genu in korigirajo, če pride do napak. Na ta način tolmačijo tudi velike razlike glede količine DNK v celicah različnih evkariontov. (Callan in Lloyd, 1960).

mastigonema (mastigoneme; Mastigoneme) so drobceni laski na bičkih, ki služijo za veslanje v vodi.

mastocite (mast cells; Mastzellen) so celice v tkivih, za katere smatrajo, da so dvojniki *bazofilcev iz krvi. Največ jih je v limfnih vozlih, vranici, kostnem mozgu, vezivnem tkivu in koži. V krvi in v limfni tekočini ni mastocit. V *citoplazmi mastocit so granule, ki vsebujejo veliko heparina, serotonina in histamina. Imajo *receptorje za *IgE molekule. Kompeks IgE-antigen, ki se veže na mastocite, sproži izločanje aminov, ki vplivajo na krvno ožilje in s tem sprožijo alergično reakcijo.

maščobne kisline (fatty acid; Fettsäure) so kisline v lipidih, ki se med seboj razlikujejo po številu ogljikovih atomov in jih na tej podlagi tudi razvrščamo od C2 do C34. Splošna formula je zanje CH3(CH2)nCOOH, kjer je n = o,1,2,...30.

maternalni učinek (maternal effect; mütterliche Prädetermination) je vpliv materinega genotipa ali fenotipa na potomstvo, kar pa se ne prenaša na naslednjo generacijo.

maternalno dedovanje (maternal inheritance; maternale Vererbung) predstavlja fenotipične različke, ki jih povzročajo citoplazemski genetski faktorji, kot so na primer *mitohondriji, dolgotrajna (perzistentna) mRNK, virusi in kloroplasti, ki pridejo samo s strani matere. Maternalno dedovanje se včasih označuje s pojmi uniparentalno dedovanje, *citoplazemsko ali izvennuklearnno dedovanje.

matrica (template; Matrize) je makromolekularni kalup za sintezo komplementarne makromolekule. Podvajanje matrice je dvostopenjsko. Najprej je treba sintetizirati negativni odtis, nakar ta odtis služi kot matrica za komplementarni trak DNK ali RNK.

matroklino dedovanje (matrocliny; Matroklinie), tudi matroklinija, se imenuje pojav, da je potomstvo bolj podobno materi kot očetu. (Kerner, 1881).

maturaza (maturase; Maturase) je protein, ki ga kodira kombinacija *ekson - intron in ki pomaga pri izrezovanju introna iz njegovega primarnega transkripta. Maturaza v bistvu ni encim, ki bi kataliziral odstranitev introna in povezal eksone, verjetno je faktor, ki modificira dejavnost že obstoječega encima za spajanje. (Lazowska s sod., 1980; Cech, 1985).

Maxam-Gilbert sekvenciranje (Maxam-Gilbert method; Maxam-Gilbert-Sequenzierung) je kemična metoda sekvenciranja DNK, ki uporablja med drugim označevanje (markiranje) z 32P.

McArdle-jeva bolezen (McArdle disease; Glycogenose Typ V) je dedna bolezen, ki prizadene skladiščenje glikogena pri ljudeh, kar je posledica pomanjkanja encima glikogen-fosforilaze v skeletnih mišicah. Ta encim kodira gen na 11. kromosomu. Pogostost je 1/500 000.

mediana (median; Median) je določena s tem, da je 50% vrednosti neke porazdelitve večje od nje ali 50% manjše.

medij (medium; Medium) v biologiji pomeni okolje, v katerem gojimo nek organizem, še posebej prehransko snov za gojenje organizma v laboratorijskih pogojih.

medula oblongata (medulla; Medulla oblongata) je podaljšek hrbtnega mozga, ki nastane poleg malih možgan (cerebreluma) iz embrionalnega rombencefalona (zadnjega dela možganske zasnove).

mega- je predpona, ki pri merskih enotah pomeni milijon, v drugih zvezah pa velik, velikanski.

megadalton (megadalton; Megadalton), okrajšava Md, je 106 daltonov. Za navajanje molekularne mase DNK molekul je to zelo pripravno merilo.

megakariocita (megakaryocyte; Megakaryocyte) je velika celica z zvezdastim (segmentiranim) jedrom v kostnem mozgu, ki sama ne zaide v krvni obtok, pač pa izdeluje *trombocite.

megaspora (megaspore; Megaspore) je pri kritosemenkah (*angiospermah) ena od štirih haploidnih celic, nastalih iz *megasporocite v *mejozi. Tri od štirih megaspor degenerirajo, preostala pa se deli v ženski *gametofit ali embrionalno vrečo.

megasporangij (megasporangium; Megasporangium) je vrečasta tvorba, v kateri so *megaspore.

megasporocita (megasporocyte; Megasporocyte) ali materinska megaspora (megaspore-mother cell; Megasporen-Mutterzelle) je diploidna megasporocita v *semenski zasnovi, kjer nastajajo z mejozo haploidne *megaspore.

megasporogeneza (megasporogenesis; Megasporogenese) pomeni nastajanje *megaspor.

mehanistični svetovni nazor (mechanistic philosophy; mechanistisches Weltbild) je filozofska smer, ki pravi, da je življenje določeno in razložljivo s pomočjo fizikalnih in kemičnih zakonitosti. Nasprotje temu je vitalizem.

mehanizem postzigotne izolacije (postzygotic isolation mechanism; postzygotischer Isolationsmechanismus) sestavljajo faktorji, ki zmanjšujejo ali preprečujejo križanja med genetsko različnimi populacijami ali speciesi, ki pa delujejo po oploditvi. Posebej so značilni za *bastarde in povzročajo nesposobnost za življenje, sterilnost ali “hibridni zlom”.

mehovci (coelenterate; Hohltiere) so pripadniki debla Coelenterata in Cnidaria (ožigalkarji); so morski organizmi z radialno simetrijo; diploblastičnim trupom, gastro-vaskularno votlino in značilno *metagenezo.

mehurček (bubble; Blase) je tvorba, ki nastane v dvojni vijačnici DNK na mestu začetka ločevanja niti v procesu podvajanja (replikacije). Glej dihanje.